Forsvarsstrukturplanlegging

Forsvarsstrukturplanlegging er den overordnede, strategiske planlegging av forsvarssektorens utvikling på lang sikt.

​Den strategiske planlegging for utvikling av forsvaret pågår i et kontinuerlig planarbeid i Forsvarsdepartementet. Den langsiktige plan for Forsvaret besluttes av Stortinget gjennom behandling av stortingsproposisjoner for utviklingen av Forsvaret, omtalt som forsvarssektorens langtidsplan. De senere år har det blitt etablert en ny proposisjon med ca. 4 års intervall.
Forsvarssektorens langtidsplaner skal sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av sektoren basert på oppdaterte vurderinger av relevante forhold. For å sikre et godt grunnlag for regjeringens valg og prioriteringer, har regjeringen innhentet flere viktige innspill til arbeidet. Det mest sentrale av disse er forsvarssjefens fagmilitære råd.
Strukturutviklingsplan (SUP) er FDs plan- og utviklingsgrunnlag for forsvarssektoren for de kommende årene. SUP skal beskrive en planmessig utvikling av strukturen med bakgrunn i langtidsplanen for forsvarssektoren.
SUP er et strategisk plandokument som skal underbygge kontinuerlig langtidsplanlegging, og tjene som grunnlag for planarbeidet som gjøres i Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og øvrige planmiljøer i Forsvaret og forsvarssektoren. Med bakgrunn i beslutningene og i gjeldende status for Forsvarets struktur, beskriver og operasjonaliserer SUP ambisjoner, mål og krav til utviklingen.
SUP er et overordnet plangrunnlag for investeringsplanleggingen i forsvarssektoren, samtidig virker gjennomføringen av investeringsplanen også tilbake på strukturplanen, gjennom konkretisering av investeringstiltakene, og rekkefølgen på investeringene.