Håndtering av endring og avvik på enkeltprosjekt

Innen investeringsfeltet skilles det mellom endringer og avvik.
Endringer er kontrollerte tiltak som endrer innholdet i prosjektomfanget som følge av endret behov, og som påvirker prosjektets gjennomføringstid, kostnad eller ytelse.
Avvik er forhold som oppstår under prosjektets gjennomføring der det viser seg vanskelig å oppnå de behov og krav som er satt til løsningen. Avvik kan være av økonomisk, funksjonell eller tidsmessig karakter.

Ved behov for endringer eller ved avvik i  konsept-, forprosjekt- og/eller i fm. gjennomføringsfasen løftes dette til ODG eller alternativt kun til PE, avhengig av om det enkelte prosjekt er et kat 1- eller kat 2-prosjekt, og om konsekvensene kan håndteres innenfor de rammer FD har satt i oppdraget og generelt i Retningslinjer for investeringer i forsvarssektoren.

Prosjekteier (PE) varsler og avklarer avvik og endringer ut over prosjektets ytre rammer gitt i oppdrag av ODG, i god tid, slik at avvik og endringer kan håndteres ved rettidige tiltak.

Håndtering av endringer og avvik i prosjekter skal følge en fastsatt metodikk og dokumenteres i fast formaterte maler og dokumenteres i fastlagte registre, jf mal for endringsanmodning og -ordre.

Alle endringer og avvik skal arkivføres og loggføres for det enkelte prosjekt, eksempelvis i PRINSIX endringslogg.

For prosjekter er endringshåndteringen normalt en regulert prosess i kontraktstandardene (varsling, endrings- og avviksanmodning og endringsordre), hvor alle endringene skal loggføres.
Videre skal endringer i fm. kontrakthåndtering, framdriftshåndtering, teknisk endringshåndtering (design og realisering) loggføres.

Endringsloggen for det enkelte prosjekt skal føres som en egen logg, som logg i forsvarssektorens investeringsdatabase (FID) eller tilsvarende. En endringslogg, som viser tilsvarende informasjon som i PRINSIX endringslogg, skal alltid vedlegges sentralt styringsdokumnet (SSD) ved fremsendelse av SSD til prosjekteier (PE).

Relaterte PRINSIX-sider