konseptfasen

Konseptfase

Hensikten med konseptfasen er å skape en dokumentert og sporbar sammenheng fra et identifisert behov til valg av et alternativ. Valger skal være basert på en helhetsvurdering av den konsept løsningsalternativet som best ivaretar samfunnets og forsvarssektorens behov gitt rammer og føringer fra FD. For å bidra til dette skal PRINSIX-mal for konseptvalgutredning (KVU) benyttes for å dokumentere grunnlaget, tilpasset prosjektets størrelse, kompleksitet og egenart.

Arbeidet med konseptfasen starter med en oppdragsanalyse av det oppdraget som er gitt for å ta frem en KVU. Deretter skal det utarbeides en plan for gjennomføring av konseptfasen.

Utviklingen av KVU-dokumentet er DFØs veilederkonseptfasen for samfunnsøkonomisk analyse (SØA) nyttig (se link under), og den kan bygges opp slik:

KVU_hele


 

Dokumentasjonsarbeidet i fm KVU starter med en beskrivelse av formålet med prosjektet og hvilken strategisk verdi prosjektet skal ha for samfunnet (kat 1-prosjekter) og/eller Forsvaret (kat 2-prosjekter).

En god støtte i det videre dokumentasjonsarbeidet vil være hjelpetekstene i KVU-malene, sammen med DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser (SØA), (2022).