Portefoljestyring

Porteføljestyring

Porteføljestyring er den overordnede planlegging og styring av alle investeringer i forsvarssektoren.
FD har ansvaret for porteføljestyringen og alle etater i sektoren er vesentlige bidragsytere. Forsvarssjefen leder investeringsplanleggingen i FD. Forsvarssjefen leder investeringskomiteen i FD. Investeringskomiteen behandler og anbefaler investeringsplanen for politisk ledelse.

​Målet for porteføljestyringen er at:

  • Investeringene planlegges og gjennomføres slik at de oppfyller de strategiske planene for utvikling av forsvarssektoren.
  • Porteføljen av pågående og planlagte investeringer har en optimal tilordning av ressurser utfra virksomhetens strategiske mål, tilgjengelige ressurser og usikkerhet eller oppnåelighet.
  • De valgte investeringstiltakene blir gjennomført rasjonelt og kostnadseffektivt. 
  • Alle potensielle gevinster blir realisert.

 

Porteføljestyringen består av to delprosesser:

  1. porteføljens definisjonssyklus:
    Sekvensielle praksiser for å etablere forståelse av investeringsbehovene, kategorisere, prioritere, balansere og planlegge den samlede prosjektportefølje av investeringer.
  2. porteføljens leveransesyklus:
    Parallelle praksiser for oppfølging og kontroll, gevinststyring, økonomistyring, usikkerhetsstyring, styringsstruktur*, interessenthåndtering og ressursstyring av den samlede prosjektportefølje av investeringer.

 

Investeringsvirksomheten i forsvarssektoren legger til grunn en generell fordeling av roller hvor Forsvarsdepartementet styrer investeringsvirksomheten på strategisk nivå, Forsvaret fremmer behov og er ansvarlig for å oppnå effekter (gevinstrealisering) og FMA/FB gjennomfører besluttede materiell/EBA-prosjekter, og har fagmyndigheten knyttet til valg av tekniske løsninger. FMA og FB har også et forvaltningsansvar for eksisterende materiell og EBA og har derfor et ansvar for å fremme behov knyttet til fornyelse av disse, for å opprettholde den funksjon disse eiendeler tjener i virksomheten.

 

* Virksomhetens styringsstruktur (styringsstruktur) er en strukturert prosess, rutine og organisering for å styre, med tilhørende ansvar og myndighet gitt til utpekte personer. Styringsstrukturen for investeringsstyring i forsvarssektoren  må være veldokumentert, og tilpasset øvrige styringsstrukturer i virksomheten.