Gevinstrealisering (1)

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede gevinster av et prosjekt, slik at prosjektes effekter oppnås. Gevinstrealisering, eller nyttestyring, krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektet i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet.

​​​Hovedregelen er at det er linjeorganisasjonen, normalt virksomheten ved brukeransvarlig (BA), som har ansvar for å følge opp et prosjekt og realisere de forventede gevinstene. I konseptfasen skal gevinster identifiseres og beskrives i KVU, mens det i forprosjektfasen utarbeides en gevinstrealiseringsplan. Gevinstrealiseringsplanlegging innebærer å beskrive hva virksomheten skal gjøre når materiellet eller EBA mottas slik at effekten oppnås. Gevinstrealiseringsplanen må ses på som en operativ handlingsplan til bruk i gjennomføringsfasen av prosjektet og ved overgang til drift. Det er derfor viktig at BA starter utarbeidelse av en gevinstrealiseringsplan i forprosjektfasen av prosjektet, slik at linjen får en god forutsetning for ytterligere operasjonalisering av denne ved implementering. Planen bør gi en oversikt over sentrale og potensielle gevinster av prosjektet samt sentrale forutsetninger for at disse skal bli realisert. 

Dette er noen kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering: 

  • erkjenne at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet 
  • identifisere tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert 
  • erkjenne at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering
     

Gevinster deles gjerne inn i tre hovedtyper: 

  1. Effektiviseringsgevinster for staten er gevinster som gir besparelser på budsjettene til statlige virksomheter. Eksempler på slike gevinster er redusert bemanning og reduserte utgifter til lokaler. Disse gevinstene bør verdsettes i kroner siden de skal synes på virksomhetenes budsjetter.
  2. Kvalitetsgevinster for staten er gevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder. Eksempler på kvalitetsgevinster er færre situasjoner med avvik fra normal drift, raskere svar, bedre arbeidsmiljø og økt tillit til en virksomhet. Disse​​​​​ gevinstene kan det være hensiktsmessig kun å tallfeste i fysiske størrelser og beskrive. 
  3. Gevinster for øvrige aktører er besparelser og kvalitetsgevinster for kommuner, statsforetak, privatpersoner og privat sektor. Eksempler på slike gevinster er reduserte utgifter til porto, lavere transportutgifter, redusert bemanning, bedre arbeidsmiljø og økt tillit.
     

I avslutningsfasen leverer prosjekteier (PE) den ferdigstilte gevinstrealiseringsplanen og rapporterer om oppfyllelse eller avvik fra gevinstrealiseringsplanen til oppdragsgiver (ODG).
PE sender en erfaringsrapport hvor det redegjøres for oppnåelse av prosjektets effekt- og gevinstmål til ODG.