Avslutningsfase

​Hensikten er å gjennomføre den avsluttende overføring til drift (eksempelvis prøvedriftsperiode) og gjennomføre terminering av prosjektet med tilhørende avslutningsaktiviteter (se terminering), slik at involvert personell ivaretas, kontoer avsluttes og prosjektmateriell er overført til rett instans.
Avslutningsfasen skal avklare effektoppnåelse og gevinstrealisering, og sikre at prosjektene avsluttes på en kontrollert og styrt måte. 

Før terminering av prosjektet kan skje er prosjektansvarlig (PA) ansvarlig for at materiell og EBA er teknisk-, forvaltningsmessig og materiellsikkerhetsgodkjent, og at overleveringsforretning av EBA/materiellet til driftsorganisasjonen er sluttført.

Avslutningafasen er avsluttes med at prosjekteier (PE) levere den ferdigstilte gevinstrealiseringsplanen og rapportere til FD om oppfyllelse eller avvik fra gevinstrealiseringsplanen, jf retningslinjen for investeringer (01.01.2020)