Prosjektfaser

Materiell- og EBA-investeringer i forsvarssektoren initieres med en prosjektidè eller gjennom langtidsplanarbeidet. Deretter gjennomføres normalt to faser med planlegging (konsept- og forprosjektfasen) før Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg (som PA) mottar et gjennomføringsoppdrag (GO) fra prosjekteier (PE).

​​Etter gjennomførte planfaser starter gjennomføringsfasen (tidligere betegnet som: anskaffelsesfasen) som ledes av prosjektansvarlig (PA). Når materiellet er overlevert til bruker og satt i drift skal prosjektet termineres. Drift av materiellet (driftsfasen) avsluttes når materiellet er faset ut av strukturen og er avhendet​.​ 
I enkelte tilfeller vil det være behov for å gjennomføre en utviklingsfase dersom behovet ikke kan dekkes med fremskaffelse av "hyllevare". En slik utviklingsfase kan gjennomføres som en egen fase, eller som en integrert del av selve gjennomføringsfasen. ​

 

Det er utarbeidet egne maler, se: