Lov og regelverk

Regelverket for offentlige anskaffelser (LOA og FOA)

Forsvarsdepartementet med underliggende etater er underlagt lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA), med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). De aller fleste av forsvarssektorens anskaffelser gjennomføres etter dette regelverket.. Imidlertid gjelder ikke LOA og FOA/FOSA for anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 123, jf. LOA § 3 og FOA § 1-3 annet ledd bokstav a, og FOSA § 1-3 annet ledd bokstav a. EØS-avtalen artikkel 123 er en unntaksbestemmelse som har til formål å gi myndighetene et større handlingsrom enn det som følger etter regelverket om offentlige anskaffelser blant annet​ når det angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell.


Anskaffelsesregelverk for forsvaret (ARF)

Forsvarssektoren har i tillegg til LOA og FOA/FOSA, sin egen interne instruks kalt "Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren" (ARF). Det primære virkeområdet for ARF er anskaffelser hvor unntakene etter LOA og FOA/FOSA kan påberopes. I disse tilfellene gjelder ARF i sin helhet. I alle andre tilfeller kommer ARF utfyllende til anvendelse. For en nærmere beskrivelse av virkeområdet til ARF, se ARF § 1-4. ​