Prosjektstyring

Prosjektstyringsprosessen er utviklet med bakgrunn i FDs gjeldende prosjektmodell PRINSIX og skal alltid være innenfor rammene av denne modellen.

Prosjektstyringsprosessen er fasedelt og følger normalt fasene:

 

Prosjektstyringsprosessens er relatert til porteføljestyringsprosessen gjennom oppdrag, beslutninger ved faseoverganger, endringshåndtering og terminering, med følgende roller:

Oppdragsgiver (ODG) (FD)

 • Overordnet ansvar for investeringer i forsvarssektoren.
 • Igangsetter prosjekter til PE med rammer (toleranser).
 • Skiller mellom kat 1 og kat 2 i videre involvering.
 • Behandler avvik og endringer som går ut over gitte rammer/toleranser.
 • Forsvarsindustrielle vurderinger og føringer

Prosjekteier (PE) (Forsvaret)

 • Sikre at prosjektet er tilstrekkelig utredet for oppnå ønsket effekt til forventet kostnad og tid.
 • Gi detaljert oppdrag til PA og BA.
 • Koordinerer avhengigheter mellom etatene.
 • Anbefaler eller beslutter konseptvalg og sentralt styringsdokument.
 • Koordinerer og håndterer endringer og avvik (innen oppdragets rammer).
 • Beslutter bruk av usikkerhetsavsetning for kat 2
 • Anbefaler bruk av usikkerhetsavsetning for kat 1
 • Ansvarlig for balanse mellom ytelseskrav og økonomiske rammer.
 • Rapporterer overordnet til ODG.

Brukeransvarlig (BA) (Forsvaret)

 • Representere brukerne av ny løsning og samordner brukernes ønskede behov og krav.
 • Støtter planleggingen av investeringsprosjekter med kvalifiserte fagpersoner.
 • Støtter innføringen av prosjektets leveranser i egen etat og påser at mottakende avdelinger er forberedt og har kompetanse til å ta leveransene i bruk. 

Prosjektansvarlig (PA) (Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg)

 • Gjennomfører prosjektene.
 • Har det merkantile og det materiell- eller EBA-faglige ansvaret.
 • Støtter PE i utarbeidelsen av konseptvalgutredning (KVU).
 • Utarbeider sentralt styringsdokument (SSD) (tidligere fremskaffelsesløsning).
 • Planlegger ressursbehovet til prosjektet.
 • Rapporterer framdrift og henter inn godkjenning av endringer og avvik fra PE.
 • Styrer prosjektene innenfor budsjettmessig rammer og andre etatsstyringskrav fra FD. 
 • Ivaretar etatenes fagmyndighetsansvar.