Integrert endringskontroll

Integrert endringsstyring angår:
påvirke faktorene som skaper endringer for å sikre at endringene blir avtalte
fastslå at det foreligger en endring
styre de faktiske endringene når og etter som de oppstår

Integrert endringsstyring krever:
vedlikehold av helheten i de ulike basiser
at endringer av produktomfanget er gjenspeilet i definisjonen av prosjektomfanget
koordinering av endringer på tvers av kunnskapsområder. For eksempel, en foreslått endring i tidsplanen vil ofte påvirke kostnader, usikkerhet, kvalitet og bemanning

Verktøy og teknikker:

Endringsstyringssystem

Et endringsstyringssystem er en samling av formelle, dokumenterte prosedyrer som beskriver hvordan prosjektets ytelse vil overvåkes og evalueres og inneholder de trinn som formelle prosjektdokumenter må følge ved endringer. Mange endringsstyringssystemer inneholder en gruppe personer som er ansvarlig for å godkjenne eller avslå foreslåtte endringer. I Forsvaret kalles disse oftest konfigurasjonsråd

Ytelsesmåling

Ytelsesmålingsteknikker slik som inntjent verdi hjelper til med å vurdere om avvik fra planen krever korrigerende tiltak

Tilleggsplanlegging

Det er sjelden at prosjekter går nøyaktig som planlagt. Eventuelle endringer kan kreve nye eller reviderte kostnadsestimater, endret aktivitetsrekkefølge, tidsplaner, ressursbehov, analyse av alternative måter å håndtere usikkerhet på, eller andre justeringer av prosjektplanen.

Informasjonssystemer for prosjektledelse

Prosjektledelsesinformasjonssystemer består av verktøy og teknikker som brukes for å samle inn, integrere, og spre utdata fra prosjektledelsesprosessene. De brukes som støtte i alle aspekter av prosjektet, fra igangsetting til avslutning og kan inkludere både manuelle og automatiserte systemer.

Prosess

Krav

Det opprinnelig definerte prosjektomfanget og den integrerte basis for ytelse, må vedlikeholdes ved løpende å styre endringer til basis, enten ved å avslå nye endringer eller ved å godkjenne endringer og innarbeide de i en revidert basis

Utdata:

Oppdatering av prosjektplan

Oppdatering av prosjektplan er enhver modifikasjon til innholdet i prosjektplanen eller detaljinformasjonen. Angjeldende interessenter må varsles etter behov

Korrigerende tiltak

Korrigerende tiltak er alt som gjøres for å bringe den forventede fremtidige ytelsen i tråd med prosjektplanen. Korrigerende tiltak er utdata fra de ulike styringsprosessene – som inndata her så fullfører den tilbakeføringssløyfen som er nødvendig for å sikre effektiv prosjektledelse.

Erfaringer

Årsakene til avvikene, begrunnelsen bak de korrigerende tiltak, og andre typer erfaringer bør dokumenteres slik at de blir en del av de historiske databaser for både dette prosjektet og andre prosjekter i den utførende organisasjon. Databasen er også basis for kunnskapsledelse.