Årlig budsjett (1760-midler)

I Prop.1 S legger Regjeringen frem forslag til bevilgninger for en årlig budsjettermin. I etterfølgende innstilling fra Stortinget blir det bevilget investeringsmidler til Forsvaret på kapittel 1760.

​Noen investeringsmidler benyttes direkte av FD i forbindelse med strategiske materiellinvesteringer og FoU. Resten fordeler FD til enheter i Forsvaret som skal gjennomføre slike investeringer, dvs. til følgende avdelinger:

  • Investeringer i regi av FD
  • Investeringer gjennom FSJ til FMA 
  • Investeringer gjennom NSM

Midlene fordeles etter Statens felles begrepsapparat.

Sjefer som tildeles investeringsmidler er ansvarlige for å gjennomføre aktiviteten innenfor den rammen som er tildelt og rapporterer til FD. Prosjektnivået rapporteres til  programmene i FD for overordnet koordinering. All rapportering og tildeling skal foregå i en struktur som gjør programområdene synlige.

Med ansvaret for å dimensjonere virksomheten i henhold til gitte rammer følger også myndigheten til å likviditetsstyre porteføljen innenfor gjennomføringsåret. Likviditetsstyring skal foregå innenfor rammen av de retningslinjer som er gitt i materiellvedlegget til IVB. Eventuelle endringer ut over dette skal godkjennes av FD. Dersom det skjer endringer i tildelingene, kan dette få følger for enkelte prosjekter. FMA, FB, FST eller NSM må da sende frem et forslag til håndtering av endringen. I slike tilfeller vil det ofte være behov for å gjennomføre prioriteringer på tvers av flere programområder. Dersom det blir behov for å justere tildelinger, vil FD komme med korrigerende tiltak og omprioriteringer i presiseringer, endringer og tillegg (PET) til IVB med tilhørende oppdatering av rammene i FID.

Programrådene skal bidra i utarbeidelsen av materiellvedlegget til IVB og være et ekspertorgan som støtter FD i saksbehandling av investeringssaker. Programområdene er spesielt viktige for å sikre en god koordinering mellom FD, FST/styrkeprodusent, NSM, FFI, FMA og FB.

Sjefer som mottar investeringsmidler har myndighet til å forplikte Forsvaret gjennom signering av kontrakter o​m anskaffelser. I de tilfeller der forpliktelsen strekker seg ut over den årlige bevilgningen skal det foreligge bestillingsfullmakter.

Alle avtaler skal gjennomføres i tråd med det regelverk som gjelder for offentlige anskaffelser; lov om offentlig anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift og/eller anskaffelsesregleverket for forsvarssektoren (ARF).


Bruk av usikkerhetsavsetning (UA)
Porteføljen er basert på styringsmål for utførende etat (50/50-estimat). All bruk av usikkerhetsavsetning vil derfor få porteføljemessige konsekvenser ved at andre prosjekter må reduseres eller forsinkes. Dette gjeldr også der FD må håndtere systematisk usikkerhet på porteføljenivå (fesk valutasningninger). Forvaltningene har ansvaret for å styre prosjektene mot styringsmål for utførende etat (P50). Eventuell bruk av usikkerhetsbuffer godkjennes av FD, eller den som har fått delegert slik myndighet fra FD etter at prosjektets kuttliste er vurdert.

Oppfølging gjennom koordineringsmøter
Den løpende likviditetsstyringen av godkjente investeringer ivaretas av FMA iht. rammer og føringer gitt i materiellvedlegget i årlig IVB. I forkant av kvartalsmøtet skal det leveres en skriftlig rapport der tallgrunnlag i FID gis kommentarer. I denne rapporten skal det også redegjøres for større avvik som forekommer i forhold til planlagt tid, omfang og kostnad. All rapportering skal foregå på et format som gjør programområdene synlige.

Prosjektleder i FMA rapporterer gjennom FID. Prosjektlederne kan bli innkalt til programledelsen for å rapportere framdrift i samarbeid med prosjektkoordinator. Programleder i FD vil vurdere hvilke saker det er nødvendig å fremme linjen for avgjørelser.

 
Oppfølging utenom faste møter (ad-hoc)
Utenom de faste programledelsesmøter vil programmene ha oppfølgingsmøter etter behov. Det er programledelsens ansvar å sørge for at fremskaffelsen går i henhold til de fastlagte planer, og tett kontakt med styrkeprodusenten er viktig. Det enkelte program bidrar til koordinering mot øvrige programmer. I mange tilfeller vil slik koordinering være avklart allerede i forprosjektfasen, og da i regi av plangrupper og forprosjekter.