Beregningsmetoder

For å beregne kostnader ved å etablere og/eller videreføre en kapasitet over et antall år kan det benyttes ulike metoder. Nåverdimetoden er ofte benyttet for å beregne dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer.

​​​Nåverdi​​​​​​

En kontantbeholdning vil normalt være mer verdt i dag enn i framtiden fordi man kan tape rente, inflasjon kan spise opp realverdien og det kan være usikkerhet forbundet med beholdningen. Nåverdimetoden er en beregningsmetode som gjør det mulig å sammenlikne nytte- og/eller kostnadsvirkninger som påløper på ulike tidspunkt (ofte kun utgifter som neddiskonteres i Forsvarssammenheng ettersom det sjelden er rene inntekter tilknyttet materiellinvesteringer, med unntak ved salg og auksjon av materiellsystemer som fases ut). ​Anslåtte virkninger neddiskonteres til samme tidspunkt ved å benytte en kalkulasjonsrente. Bruken av kalkulasjonsrenten reflekterer at framtidig nytte og kostnader ikke verdsettes like høyt som nytte og kostnader i dag.​ Fremtidige kostnader neddiskonteres da med en fastsatt rentesats, 4 % (NOU 2012:16)​​. Metoden er best egnet for materiell som består hovedsakelig at én type som skal benyttes i et bestemt antall år. Det er da enkelt å fastsette levetiden.​

EAC

Equivalent Annual Cost (EAC), eller nåverdiannuitet på norsk, kan benyttes i de tilfellene der levetiden er vanskelig å definere og/eller sammenlignbare alternativer har forskjellige levetider og oppdateringsmuligheter. Nåverdiannuitet er nåverdi per år/annuitet i levetiden. 

Det er også mulig å dele LCC-kostnaden på antall år i levetiden uten å neddiskontere verdiene, man vil da få verdier for LCC per år.

Eksterne lenker