prinsix_LCC_isfjell

Levetidskostnader

Begrepet levetidskostnader benyttes når det skal etableres en samlet oversikt over alle fremtidige kostnader knyttet til etablering av en kapasitet, dvs. både investeringer i materiell, fremtidig drift og avhending av materiellet.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hensikt

En analyse av levetidskostnadene (Life Cycle Cost, heretter omtalt som LCC) skal gi en systematisk gjennomgang av de totale kostnadene knyttet til etablering av en kapasitet, i hele levetiden. Kostnadene brytes ned i investeringskostnader, driftskostnader og avhending. I analysen skal kostnadsdriverne identifiseres og beskrives. En slik oversikt over de totale kostnadene for etablering eller videreføring av en kapasitet kan bidra til bedre økonomistyring. Analysen er i tillegg et verktøy for å sammenlikne alternativene, slik at det mest fordelaktige alternativet anbefales. Med andre ord er det et mål å oppnå mer forsvarsevne i forhold til ressursbruken.​

 

Alternative løsninger

Brukernes opplevelse av materiellets ytelser er en kombinasjon av materiellets egenskaper og den logistikkstøtten som er etablert. Ytelsene kan deles inn i funksjonelle egenskaper ved materiellet som fart, lengde, skuddrate osv., og driftssikkerheten. Mindre gode egenskaper ved materiellet kan til en viss grad kompenseres med et omfattende logistikkstøttesystem og omvendt. Tilnærmet samme ytelser kan dermed oppnås med forskjellige løsninger med hensyn til materiell og logistikkstøtte. De totale kostnadene for Forsvaret over levetiden kan imidlertid være svært forskjellige for disse alternativene. Det er derfor avgjørende å kjenne til LCC når valg av løsning skal foretas.

 

For å få etablert et reelt bilde av alternative løsninger for å oppnå en kapasitet må det foretas en samlet vurdering av både materiellets egenskaper og den planlagte logistikkstøtten. Det totale systemet slik brukeren vil oppleve det er et resultat av materiellet og logistikkstøtten. For å finne frem til hvor gode de alternative løsningene er må følgende vurderes:

 

  • Investeringskostnader
  • Aktivitet
  • Driftsprofil
  • Materiellets levetid
  • Driftskostnader
  • Avhendingskostnader

En rekke egenskaper ved materiellet og logistikkstøtten vil komme til å påvirke det samlede systemets ytelser og levetidskostnader på forskjellige måter. F.eks. vil et alternativ som har bedre materiellpålitelighet enn andre alternativer ha behov for mindre omfattende logistikkstøtte og likevel kunne ha en bedre driftssikkerhet. Anskaffelseskostnaden kan imidlertid bli høyere, men driftskostnaden kan sannsynligvis bli lavere. Om dette er et bedre alternativ kan det ikke gis et generelt svar på. Først når graden av mulige forbedrede ytelser og de totale levetidskostnadene er kartlagt kan det gis en anbefaling om hvilket alternativ som bør velges.

Ved anskaffelse av et materiellsystem med tilhørende logistikkstøttesystem, vil beslutninger som tas i en tidlig fase i prosjektet kunne føre til vesentlige begrensninger i valgfriheten senere i prosjektet. For eksempel har prosjektet større mulighetsrom i konseptfasen når alternative løsninger vurderes i KVU, enn når løsningen er valgt og prosjektet har fått gjennomføringsoppdrag (GO). Dette fører til at nivået på levetidskostnader ofte bindes tidlig i forprosjektfasen, selv om levetidskostnadene påløper vesentlig senere i gjennomføringsfasen og drift (illustrert i figuren nedenfor). Det er derfor viktig at arbeidet med LCC starter opp tidlig og videreføres gjennom hele prosjektløpet. 
 

LCC01

 

Kostnader bindes tidlig i prosjektløpet men påløper senere. Størst mulighet for påvirkning er i en tidlig fase  i prosjektet

Det er viktig å se på arbeidet med LCC som en integrert del av det øvrige arbeidet som gjøres i prosjektet, og må derfor henge nøye sammen med de andre prosjektaktivitetene. Arbeidet med LCC skal ikke bare være et kostnadsoverslag for en anbefalt løsning, men LCC skal bidra til å etablere, evaluere og beskrive løsninger. LCC-analysen skal oppdateres i de ulike fasene i prosjektløpet, etterhvert som ny og mer presis kostnadsinformasjon​ tilkommer.​