Kvalitetsledelse

Kunnskapsområde kvalitetsledelse i prosjekter omfatter de prosesser som er påkrevd for å sikre at prosjektet vil tilfredsstille de behov det var igangsatt for å oppfylle. Hensikten med kvalitetsledelsen er å sikre , gjennom nødvendige kvalitetsaktiviteter, at prosjektet leverer produkter iht de mål og krav som er satt innen tid, kostnad og ytelse.

Målsettingen med beskrivelsen av kunnskapsområdet kvalitetsledelse er å gi en forståelse av hva kvalitetsledelse innebærer og hvilke verktøy og teknikker som er best anvendbare i de ulike fasene av prosjektet. Kunnskapsområdet kvalitetsledelse er av Lewis og Dudley (2005) definert som de aktiviteter som er nødvendige for å møte kundens krav til kvalitet, og gjeldende myndighetskrav, samtidig som det fokuseres på å forbedre kundens tilfredshet.

Kvalitet er av International Organization for Standarization (ISO) definert som ”i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav” (NS-EN ISO 9000, 2000). Andre betegnelser på kvalitet er null avvik og brukervennlighet. Kvalitetssikring kan gå på planlegging og kontroll av effekter som ønskes realisert, prosjektets egne resultatmål, eller detaljerte krav til produktet og understøttelsen av dette.

Kvalitetsledelse i prosjektet må adressere både kvalitet av prosjektet og kvalitet av produktet. Det er prosjektleder som er ansvarlig for at prosjektet oppfyller kravene til kvalitet.

Følgende delprosesser er del av kunnskapsområdet kvalitetsledelse:

  1. Kvalitetsplanlegging (Hovedprosess: Planleggende)
  2. Kvalitetssikring (Hovedprosess: Utførende)
  3. Kvalitetsstyring (Hovedprosess: Styrende )


 

Disse prosessene påvirker hverandre og påvirker prosesser i de andre kunnskapsområdene også. Selv om prosessene her er vist som frittstående elementer med klart definerte grensesnitt, vil de i praksis overlappe og påvirke hverandre på måter som ikke er beskrevet i detalj her.

Sentralt i kvalitetsledelse er prosesstankegang og tilbakemeldingssløyfa (feedback loop). ISO (NS-EN 9001, 2000) omtaler ”Planlegge, Gjennomføre, Kontrollere, Reagere” (Plan, Do, Check, Act – PDCA). Kort fortalt skal produktet eller prosessen måles og resultatet evalueres mot planlagte standard eller mål. Dersom resultatet er utenfor standard/mål må tiltak gjennomføres for å bringe prosessen tilbake innenfor standarden.

Kvalitetssikringen kan gjennomføressom prøver, demonstrasjoner, tester osv.