Miljøledelse

Kunnskapsområdet miljøledelse, som omfatter ytre miljø, er etablert for å ivareta gjeldende krav til miljøvern ifm anskaffelser og prosjektgjennomføringer i forsvarssektoren. Sektoren skal i all sin virksomhet ha en bevisst holdning til miljøspørsmål og være en foregangsetat med hensyn til å etterleve nasjonale og internasjonale miljøbestemmelser, lover og regler. Miljøledelse i Forsvaret skal bidra til at miljøhensyn blir en integrert del av alle plan- og beslutningsprosesser i virksomheten.

Miljøhensyn skal inngå som en viktig planleggingsfaktor ved alle store anskaffelser til Forsvaret, samt ved driftsanskaffelser og inngåelse av rammeavtaler. Forsvaret skal være en foregangsetat i å ta hensyn til miljøet.

En hovedutfordring er å anskaffe, eller bidra til utvikling av materiell som eliminerer eller effektivt minimerer negativ miljøpåvirkning gjennom materiellets livsløp, men som likevel fullt ut tilfredsstiller operative krav. Dersom Forsvaret av operative hensyn har et ufravikelig behov for å anskaffe materiell med uønskede miljøpåvirkninger, bør miljøpåvirkningene søkes redusert i samarbeid med leverandør/utvikler. Utarbeidelse av en miljøkonsekvensanalyse kan benyttes som et grunnlag for et slikt initiativ.

Miljøskader oppstår ofte fjernt fra handlingene både i tid og rom. Vi produserer og forbruker mer enn naturen tåler, slik at volumveksten oppveier virkningene av mindre miljøskadelige produkter og produksjonsmetoder. Det er en målsetting at Forsvaret skal ha god kunnskap om egen miljøpåvirkning og skal systematisk nytte kunnskapen til kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen. Ifølge “Retningslinjer for forsvarssektorens miljøstyring” skal forsvarssektoren skal stille miljøkrav ved anskaffelse av EBA, materiell, varer og tjenester. Forsvarssektoren skal, som en statlig aktør, gå foran som et godt eksempel med hensyn til sosiale, etiske, miljø- og klimamessige krav ved anskaffelser. Mellom annet gjennom å stille relevante miljøkrav til leveranser av tjenester, materiell og håndtering av avfall i forbindelse med operasjoner og øvelser i Norge og utlandet, blant annet i henhold til NATO ST AN AG-er. [1]

Miljøvern er tverrfaglig og forutsetter samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser. I all virksomhet skal mulighetene for å redusere miljøpåvirkningene utnyttes. Miljøvennlig teknologi skal tas i bruk der det er mulig (Beste tilgjengelige teknikker).

Hensynet til det ytre miljøet må vurderes ved alle faser i materiellets livsløp: Idé og produktutvikling, produksjon, drift og vedlikehold, samt avhending.

Hensikten med å foreta miljøvennlige materiellanskaffelser er dels å bidra til å redusere de totale belastingene på miljøet. Dette er nødvendig for å oppnå en bærekraftig forvaltning av naturressurser over tid. Videre er hensikten å unngå at virkemidler som kan bli iverksatt medfører redusert handlefrihet for Forsvaret. Dette skjer blant annet gjennom økte avgifter eller ved restriksjoner på miljøbelastende virksomhet. Ved å foreta en vurdering av de totale miljøpåvirkningene fra materiellet gjennom hele dets livsløp før anskaffelsen gjennomføres, reduseres risikoen for slike begrensninger eller uforutsette miljørelaterte kostnader etter at materiellet er anskaffet.

 

BEGREPSBRUK

Ofte skilles det mellom begrepene indre - og ytre miljø. Med disse begrepene forstås henholdsvis forhold knyttet til arbeidsmiljø, hvor arbeidstakers helse og sikkerhet står sentralt, og forhold knyttet til miljøvern, som omfatter virksomhetens påvirkning av naturmiljøet, mennesker og dyr rundt oss. Av og til kan det være hensiktsmessig å skille disse fra hverandre, mens de i andre tilfelle kan være sammenfallende. Fremskaffelse av materiell, samt drift og vedlikehold av dette, medfører i varierende grad konsekvenser for både det ytre og det indre miljøet.

Miljøvern defineres som hensyn til det ytre miljø.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) angår, i hovedsak, arbeidstakeres arbeidsmiljø og sikkerhet. Imidlertid er det overlapp med miljøvern på enkelte områder som blant annet helse- og miljøskadelige kjemikalier.

Med miljøaspekt menes del av organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Et vesentlig miljøaspekt er et aspekt som har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Miljøpåvirkning er enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester.[2] I praksis betyr dette at de produkter som Forsvaret anskaffer har en påvirkning på det ytre miljø i løpet av produktets livssyklus (produksjon, bruk og avhending). Det dreier seg om forbruk av naturressurser, forurensning to luft, vann og grunn og støy til omgivelser i hele produktets levetid.  På den andre siden, dersom Forsvaret driver aktivt substitusjonsarbeid av kjemiske stoffer som er i bruk, vil dette være fordelaktig for det ytre miljø og ha dermed en positiv miljøpåvirkning.

HMS-egenerklæring skal fremlegges av leverandør ved kjøp av varer og tjenester. Leverandøren underskriver på at alle regler innen helse, miljø og sikkerhet etterleves i virksomheten. Dette er lovpålagt. HMS-egenerklæringen sier lite eller ingen ting om hensynet til det ytre miljø under produksjon eller drift av varen eller tjenesten.

UTVIKLE MILJØPLAN FOR VALGT LØSNING

Målsetting for en miljøvennlig produksjon er effektiv bruk av gjenvunnet materiale, langsiktig forvaltning av fornybare ressurser, gjenvinning av ikke-fornybare ressurser, høy energi- og materialeffektivitet, små utslipp og liten avfallsgenerering.

Produksjon av materiell er forbundet med vesentlige miljøaspekter i form av utstrakt bruk av ikke-fornybare ressurser, utslipp av helse- og miljøskadelige kjemikalier og atmosfæriske utslipp av svovel og drivhusgasser. Disse miljøaspekter kan gi store miljøpåvirkninger. Det er rom for miljøforbedringer i nesten all produksjon. I tillegg til at det kan skapes produkter med design og materialbruk som medfører mindre miljøpåvirkninger, kan det ofte gjøres endringer i andre og mer generelle områder av leverandørens virksomhet.

Godt dokumenterte miljøstyringssystemer og en klar miljøprofil hos leverandører/produsenter er et tegn på at bedriften håndterer miljøproblemer på en strukturert og systematisk måte, og at de har en bevisst holdning til miljøpåvirkningene som virksomheten står for. Forsvaret kan legge vekt på leverandørens kompetanse innenfor miljøledelse dersom dette er relevant for kontraktsgjenstanden.[3]

DELPROSESSER

Kunnskapsområdet består av følgende delprosesser:

  • Utarbeide miljøplan for konseptfasen
  • Utarbeide miljøplan for forprosjektfasen
  • Utarbeide miljøplan for gjennomføringsfasen
  • Utarbeide miljøplan for driftsfasen
  • Utarbeide miljøplan for avhendingsfasen

 

Generells veiledninger finner du her:

[1] Retningslinjer for forsvarssektorens miljostyring, FD 2015-03-16

[2] NS-EN ISO 14001:1996

[3] NFDs Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser