Miljøplan - Avhending

Forsvaret har det en målsetting at ved avhending av materiell skal hele eller deler av materiellet gjenbrukes, dersom gjenbruk er et alternativ som reduserer de negative påvirkningene for miljøet.

Alternativt skal materialene i størst mulig grad material- eller energigjenvinnes, slik at minst mulig avfall går til sluttbehandling (deponi).
I tillegg til de hensyn som legges inn i designet for miljøvennlig avhending, kan mye oppnås ved forbedringer av selve avhendingsmetodene, for eksempel knyttet til endret teknologi eller prosedyrer. Kostnader knyttet til avhending vil ofte kunne bli redusert når materiellet ikke klassifiseres som farlig avfall.
Forsvaret bruker ulike metoder for å avhende materiell. Noe materiell selges eller doneres for gjenbruk i inn- eller utland, eller blir gjenvunnet, mens annet går som avfall til sluttbehandling (deponi). Forsvaret kan sitte igjen med materiell som kan representere en miljørisiko.

Prosesskrav

Forsvaret skal ikke iverksette avhending uten at miljøvirkningene er avklart på forhånd.

Utdata

Oppfylle alle lovpålagte krav.
Oppfylle relevante internasjonale krav, konvensjoner og lignende med tanke på internasjonale operasjoner.