Miljøplan - Drift

Drift og vedlikehold av Forsvarets materiell medfører betydelige belastninger på det ytre miljø.

Utslipp av tungmetaller ved bruk av ammunisjon, terrengslitasje etter militære kjøretøyer, samt forurensede havner som en følge av vedlikehold av fartøy er eksempler på slike belastninger. Miljøvennlige prosedyrer for drift og vedlikehold er derfor helt sentrale for å minimere de negative miljøpåvirkningene. Selv om materiellet ikke har en miljøvennlig design i utgangspunktet kan mye gjøres i denne fasen, eksempelvis gjennom restriksjoner og endring eller tilrettelegging av prosedyrer ved bruk og god drifts- og vedlikeholdsplanlegging.

For anskaffelser som i utgangspunkt er lagt inn i designet for miljøvennlig drift, vedlikehold og avhending, kan mye oppnås ved forbedringer av selve drifts- og vedlikeholdsmetodene, for eksempel knyttet til endret teknologi eller prosedyrer.

Kostnader knyttet til avfall vil ofte kunne bli redusert når materiellet og utskiftede deler ikke klassifiseres som farlig avfall.

Prosesskrav

I fremskaffelsesløsningen skal det nedfelles konkrete forebyggende og avbøtende tiltak i henhold til de beskrivelser som er gitt i tidligere faser

Utdata

Oppfylle alle lovpålagte krav.

Oppfylle relevante internasjonale krav, konvensjoner og lignende med tanke på internasjonale operasjoner.