Miljøplan - Forprosjektfase

Målsetting for idé og produktutvikling er å identifisere miljøaspekter og minimere miljøkonsekvenser gjennom design og valg av teknologi.

Forebygging på et tidlig stadium i et produkts livsløp er den mest kostnadsbesparende og effektive måte å takle et miljøproblem på. Det er vesentlig at det legges inn forebyggende tiltak mot forurensing før produksjonsfasen kommer i gang, og at man finner et design som minimerer miljøpåvirkninger i alle fasene av materiellets livsløp, og at dette gjøres slik at materiellet likevel fullt ut tilfredsstiller krav med hensyn til operativitet.

I denne fasen må de mest vesentlige miljøaspektene ved foreslått løsning beskrives mhp. miljøpåvirkningen.

Delprosessen er strukturert slik:

 • Veiledninger og forslag til videre arbeid
 • Krav til prosess og utdata 

 

Veiledninger og forslag til videre arbeid:

 • Innhente ekspertvurderinger
 • Gjennomføre konsekvensanalyser
 • Utfører markedsundersøkelser
 • Sjekk om det finnes det utarbeidet miljømerkekrav for produktet/tjenesten?
 • Bruk av beste tilgjengelige teknikker/"Benchmarking"
 • Forsvarets logistikkorganisasjons "Veileder for miljøvern i tjenesten". På Intranett/FISBasis. 
 • FADs Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
 • DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT - Veiledning for miljøhensyn i offentlige anskaffelser - anbefalte miljøkriterier
 • Klima- og forurensningsdirektoratet oppdaterer om forbudte miljøfarlige kjemikalier og gir råd om alternative løsninger

Prosesskrav
Produktet eller tjenesten bør ha høy miljøeffektivitet, må være enkelt å bruke riktig og være lett å reparere.

Materiellet bør forbruke lite energi og et minimum av ikke fornybare ressurser. Utslipp av klimagasser, støy og andre prioriterte utslipp til luft skal holdes på et minimum.

Materiellet skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det må heller ikke benyttes slike kjemikalier til drift og vedlikehold av produktet.

Det skal legges vekt på minimert miljøbelastning i driftsfasen, herunder forbruk av energi og kjemikalier.

Avfall i driftsfasen samt avhending etter endt bruk skal ikke medvirke til miljøbelastning.Utdata

Oppfylle alle lovpålagte krav.

Oppfylle internasjonale krav, konvensjoner og lignende med tanke på internasjonale operasjoner.

Minimere avfallsgenerering (driftsavfall, herunder farlig avfall og ved avhending).

Minimere utslipp, herunder av støy

gjennomføre miljøkonsekvensanalyse for kvantifisering av mulig miljørisiko og miljøgevinst.

Utdata

Oppfylle alle lovpålagte krav.
Oppfylle internasjonale krav, konvensjoner og lignende med tanke på internasjonale operasjoner.
Minimere avfallsgenerering (driftsavfall, herunder farlig avfall og ved avhending).
Minimere utslipp, herunder av støy
Gjennomføre miljøkonsekvensanalyse for kvantifisering av mulig miljørisiko og miljøgevinst