Miljøplan - Gjennomføringsfase

Fremskaffelsesløsning må inkludere miljøkrav, med grunnlag i lover og forskrifter, uavhengig av om materiellet skal utvikles eller det blir en direkte anskaffelse.

Miljøkrav må reflektere materiellets bruksområde, blant annet ved bruk i internasjonale operasjoner, hvor det kan stilles andre miljøutfordringer med hensyn til internasjonalt lovverk og ukjente lokale bestemmelser samt logistiske hensyn utenfor Norge.

Alle krav til miljøhensyn skal være oppfylt før materiellet tas i bruk. Forsvaret skal også være en pådriver for å fremme leverandørers evne og vilje til å levere produkter som er produsert med miljøvennlige metoder. Det skal være synlig og klart at Forsvaret der det er mulig, velger de miljømessig gunstigste løsninger. Forsvaret skal ikke foreta anskaffelser uten at miljøvirkningene er vurdert og avklart på forhånd.

Delprosessen er strukturert slik:

Veiledninger og forslag til videre arbeid

  • Krav til prosess og utdata

Veiledninger og forslag til videre arbeid:

  • Innhente ekspertvurderinger
  • Gjennomføre konsekvensanalyser
  • Utfører markedsundersøkelser
  • Sjekk om det finnes det utarbeidet miljømerkekrav for produktet/tjenesten?
  • Bruk av beste tilgjengelige teknikker/"Benchmarking"
  • Forsvarets logistikkorganisasjons "Veileder for miljøvern i tjenesten". På Intranett/FISBasis
  • FADs Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
  • DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT - Veiledning for miljøhensyn i offentlige anskaffelser - anbefalte miljøkriterier
  • Klima- og forurensningsdirektoratet oppdaterer om forbudte miljøfarlige kjemikalier og gir råd om alternative løsninger

 

Prosesskrav

I fremskaffelsesløsningen skal det nedfelles konkrete forebyggende og avbøtende tiltak i henhold til de beskrivelser som er gitt i tidligere faser.

Utdata

Oppfylle alle lovpålagte krav.

Oppfylle relevante internasjonale krav, konvensjoner og lignende med tanke på internasjonale operasjoner.