Miljøplan - Konseptfase

Ved å foreta en vurdering av de totale miljøpåvirkningene fra materiellet gjennom hele dets livsløp før anskaffelsen gjennomføres, reduseres risikoen for begrensninger i bruk under trening og øvelse og for uforutsette miljørelaterte kostnader etter at materiellet er anskaffet.

Det bør ved anskaffelse av nytt materiell søkes å oppnå utforming/design som effektiviserer drift og vedlikehold samt øker graden av gjenbruk og gjenvinning ved avhending. Godt utforming og design vil også kunne reduserer risiko for akutt utslipp under drift og vedlikehold.

Kostnader knyttet til avhending vil ofte kunne bli redusert når materiellet ikke klassifiseres som farlig avfall. Uheldige miljøvalg under prosjekteringen vil kunne få store økonomiske konsekvenser for den avdelingen som skal drifte, vedlikeholde og avhende materiellet.

Det hviler et stort ansvar på prosjektleder for å ta relevante miljøhensyn, og se dette i et levetidsperspektiv. Ideelt vil dette være en ”vugge til vugge” betraktning for en investering fra idefase eller når behov oppstår, gjennom anskaffelse, drift og avhending og avslutningsvis en helt eller delvis resirkulering.Innledende spørsmål bør være:

  • Er det behov for anskaffelsen/tjenesten?
  • Kan behovet dekkes på annen måte enn anskaffelse av nytt materiell - og hvilke alternativer eller løsninger kan dekke behovet?
  • Har prosjektet/anskaffelsen negative miljømessige konsekvenser?

Hensyn til miljø får prioritet i konseptfasen, og delprosessen er strukturert slik:

  • Veiledninger og forslag til videre arbeid
  •  Krav til prosess og utdata

Prosesskrav

Minimering av miljøbelastningen.
Unngå restriksjoner i fremtidig bruk.
Miljøeffektive produkter eller tjenester ("få mer ut av mindre")
Unngå all bruk av miljømyndighetenes prioriterte helse- og miljøfarlige stoffer/kjemikalier.

Utdata

Beskrivelse av miljøkonsekvenser, ved anskaffelse og i hele levetiden. Disse inngår i konseptuell løsning
Miljøkonsekvensanalyse - synliggjøre og kvantifisere mulig miljørisiko og miljøgevinster.