Personalledelse

Kunnskapsområdet personalledelse i prosjekter innebærer prosesser for å planlegge prosjektets personellbehov, anskaffe dette personellet, samt følge opp personellet slik at prosjektets målsettinger nås. Dette omfatter alle prosjektets sponsorer, kunder, partnere og individuelle bidragsytere.

Det finnes en betydelig mengde litteratur om hvordan en skal håndtere personell i sammenheng med en pågående virksomhet. Det meste av dette stoffet er direkte anvendbart på ledelse og administrasjon av mennesker i prosjekter, og prosjektlederen og prosjektledelsen bør være kjente med dette. Imidlertid må de også være følsomme for hvordan denne kunnskapen benyttes i prosjektsammenheng. For eksempel:

  • Den temporære naturen til prosjektet betyr at de personlige- og organisasjonsmessige relasjoner vanligvis vil være både temporære og nye. Prosjektets lederteam må med omhu velge metoder som er egnet for slike tidsbegrensede relasjoner 
  • Typen og antallet av prosjektets interessenter vil ofte endre seg etter hvert som prosjektet beveger seg fra fase til fase i sin livssyklus. Som et resultat av dette kan metoder som er effektive i en fase vise seg å ikke være effektive i en annen fase. Prosjektets lederteam må med omhu benytte metoder som er egnet for prosjektets aktuelle behov 
  • Prosjektets lederteam har sjelden ansvaret for personaladministrative aktiviteter. Imidlertid så må teamet være tilstrekkelig informerte om de administrative krav slik at de kan sørge for at de oppfylles 
  • Problemstillinger: PL vs prosjektmedarbeider fra linjen vs linjeleder, hvem prioriterer tid ift andre oppgaver, kommandomyndighet ift tildelte ressurser fra linjen

Følgende delprosesser er del av personalledelse kunnskapsområde og er mappet mot prosjektledelsesprosessene:

  • Organisasjonsplanlegging (Hovedprosess: Planleggende) 
  • Bemanning (Hovedprosess: Planleggende) 
  • Teamutvikling (Hovedprosess: Utførende

Organisasjonsplanleggingen er uløselig knyttet til arbeidsnedbrytningsstrukturen som er utviklet som en del av omfangsstyringen, og tidsplanen som et resultat av tidsplanleggingen.

En typisk ressursavklaring er hvem skal ivaretaprosjektets kunnskapsområder. Er prosjektet lite,og består av en mann, prosjektlederen, eller er det stort, med en egen prosjektstab. Da vil et spørsmål være; hvem skal ha rollen "Prosjektmedarbeider kvalitet"?

Typiske avklaringer innen kunnskapsområdet er: hvilke ressurser skal bidra i arbeidet, herunder:

  • Hvem er dette - vet de selv om det
  • Med hva skal de bidra - vet de selv om det
  • Hvilket mandat har de - vet de selv om det