Tidsledelse

Kunnskapsområdet tidsledelse i prosjekter inkluderer prosessene som er nødvendig for å sikre rettidig ferdigstillelse av prosjektet, og har derfor til hensikt å etablere en tidsplan for her enket fase for prosjektet.

Forutsetning for tidsledelse er at det er utarbeidet en prosjektstruktur som omfatter både prosjekt- og produktomfanget og at en aktivitetsdefinisjon er gjennomført hvor kostnads, tid og ressurs (KTR-skjema) er beskrevet. Aktivitetsdefinisjon og KTR kommer fra omfangsledelse. Videre må ressursplanlegging knyttes til aktivitetenes estimerte varighet, som igjen er avhengig av ressursenes tilgjengelighet. Ressurstilgjengelighet og -planlegging kommer fra personalledelse.

Følgende delprosesser er inkludert i kunnskapsområdet tidsledelse, og må være mappet​ mot prosjektledelsesplan (PLP) og tar utgangspunkt i prosjekts KTR-skjema og tilgjengeligheten til ressursene:

1 - Sekvensering - rekkefølge av aktiviteter og avhengighet og forutsetning som må være tilsted for at en aktivitet kan startes

2 - Tilgjengelighet - oppdatere estimatet for varighet av den enkelte aktivitet med hensyn til tilgjengelige ressurser (og oppdattere KTR-ark)

3 - Utvikling av fremdriftsplan, herunder fastsette milepæler (MP) og sette baseline for fasen

4 - Fremdriftskontroll, er måling av framdrift og gjennomføre kontinuerlig avviks-/tiltaksanalyse.

Denne fremdriftskontrollen må integreres med ressursplangeggingen for å utnytte nødvendige tilgjengelige ressurser i, mellom prosjektene og på tvers av portefølgjen.

Tidsestimeringen vil normalt være avhengig av ressursinnsatsen for den jobben (aktiviteten) som er planlagt gjort. Dersom aktivitetene som skal gjennomføres er av en slik størrelse at det er vanskelig å estimere ressursinnsatsen, så må aktiviteten brytes ytterligere ned. Alle prosjekt skal gjennomføre en tidsestimering som skal lede fram til prosjektets tidsplan. Alle materiellprosjekter skal gjennomføre denne planlegging i forsvarssektorens investeringsdatabase (FID).

En detaljerte tidsplan skal utvikles og dokumenteres med tilstrekkelig detaljering i et egnet verktøy, eksempelvis i MS Project server løsningen i FID. 

tidsplan
Eksempel på en tidsplan som omfatter hele omfanget til prosjektet, inkludert totalprosjektet, jf Bestemmelse 1510


Prosjektets tidsplan skal som et minimum inneholde planlagt startdato og planlagt sluttdato for hver aktivitet. Aktivitetene vil som regel være et resultat av arbeidsnedbrytningsarbeidet som er utført under omfangsplanleggingen. 
Prosjektledelsesplanen (PLP) inneholde en henvisning til hvor denne tidsplanen er.