Usikkerhetsledelse

Kunnskapsområdet usikkerhetsledelse har til hensikt å avdekke hvilke usikkerheter som til enhver tid finnes i prosjektet, kritikaliteten i disse og iverksette tiltak for å hindre at negative usikkerheter inntreffer og at positive intreffer.  

Alle aktiviteter som Forsvarssektoren gjennomfører inneholder et element av usikkerhet, i større eller mindre grad, og som kan innvirke på i hvilken grad organisasjonen når sine mål. Usikkerheter kan ha både mulige negative utfall på organisasjonens mål, og som derfor bør reduseres eller elimineres, eller mulige positive utfall som tilsvarende bør søkes å maksimeres. Usikkerhetsstyring handler om å gjennomføre en systematisk prosess for å identifisere, analysere og håndtere usikkerhet, for å sikre best mulig måloppnåelse. De overordnede prinsippene for god usikkerhetsstyring er de samme for ordinær drift og gjennomføring av prosjekter.

I det følgende presenteres hovedelementene for sikre god usikkerhetsstyring. Disse er hentet fra ISO 31000 (“Risk management – Principles and guidelines”) som er den internasjonale standarden for usikkerhetsstyring.

Kilde: ISO 31000

For videre veiledning i usikkerhetshåndtering se;

 Håndbok i håndtering av usikkerhet i prosjekter v.2008.pdf

Relaterte PRINSIX-sider