Prinsipper for usikkerhetsledelse

For å sikre en effektiv usikkerhetsledelse, bør en del prinsipper knyttet til gjennomføringen være oppfylt.  Styring og ledelse av usikkerhetene skal:

  • være en integrert del av Forsvarets prosesser. Dette gjelder på alle nivåer, både i ordinær drift og i prosjekter. Usikkerhetsstyring skal inngå som en aktivitet på lik linje med andre ledelsesprosesser.
  • være en del av Forsvarets beslutningsprosesser. Kunnskap om usikkerhetsbildet bidrar til bedre prioriteringer og beslutninger.
  • være en systematisk og regelmessig prosess for å oppnå en effektiv prosess og derigjennom sikre et oppdatert, sammenlignbart og konsistent usikkerhetsbilde.
  • baseres på den best tilgjengelige informasjonen. Historiske data, erfaringer, ekspertuttalelser, analyser mv. er gode kilder for sikre et mest mulig korrekt usikkerhetsbilde. Kunnskap om mulige feilkilder er også viktig.
  • tilpasses organisasjonens behov. Eksempelvis vil større og mer komplekse prosjekter stille høyere krav til usikkerhetsstyringsprosessen enn mindre og enklere prosjekter.
  • være en transparent og inkluderende. Det er viktig å inkludere alle relevante interessenter i analysen samt gjøre informasjonen og vurderinger tilgjengelig for beslutningstagere. Dette for å sikre tiltro til prosessen og det usikkerhetsbildet som presenteres.
  • være en dynamisk og iterativ prosess. Endringer i Forsvarets organisasjon, aktuelt prosjekt, rammevilkår eller de identifiserte usikkerhetene kan medføre behov for tilpasninger av usikkerhetsstyringsprosessen.