Usikkerhetsledelse-rammeverk

For å sikre effektiv og målrettet ledelse og styring av usikkerhetene, enten i drift eller prosjekter, kreves det at noen grunnleggende rammebetingelser og prosesser må være implementert i ledelsesprosessene.

Rammeverket beskrevet nedenfor vil bidra til effektiv håndtering av usikkerheter på alle nivåer og kontekster i Forsvaret gjennom usikkerhetsledelsessprosessen, samt bidra til at informasjonen gjøres tilgjengelig for beslutningstagere. Rammeverket er ment som en rettledning og må tilpasses organisasjonens eller prosjektets behov – det er ikke vits i å skyte spurv med kanon.

       i.            Mandat og forpliktelser. Ledelsen på alle nivåer må motivere for og støtte opp om usikkerhetsstyringsprosessen, og implementere denne som en integrert del av sine ledelsesprosesser. Ledelsen skal også definere rammer, mål, roller og ansvar, samt sikre at nødvendige ressurser og evt. verktøy er tilgjengelig.

     ii.            Etablere et rammeverk for usikkerhetsstyring. Herunder inngår vurdering av Forsvarets interne og eksterne kontekst (organisasjon, styrende dokumenter, interessenter, kultur, teknologi, politiske føringer mv.); motivasjon og mål for gjennomføring av usikkerhetsstyring. Usikkerhetsstyringsprosessen må inngå som en integrert del av de ordinære ledelsesprosessene, og ikke forbli en sideaktivitet. Ledelsen må tildele nødvendige roller, ansvar og ressurser samt sikre nødvendig opplæring av disse.

For å støtte opp om denne usikkerhetsstyringsprosessen er det etablert en løsning i forsvarssektorens investeringsdatabase (FID).

   iii.            Implementere usikkerhetsstyring. Rammeverket for usikkerhetsstyring må implementeres i aktuelt organisasjonselement eller prosjekt i Forsvaret. Prosessen er nærmere beskrevet under pkt. 4 “Prosess”.

    iv.            Monitorere og evaluere rammeverket. For å sikre at rammeverket for usikkerhetsstyring er effektivt og målrettet, må rammeverkets utforming jevnlig vurderes. Ved å måle effekten usikkerhetsstyringen har på organisasjonens/prosjektets usikkerhetsbilde, beslutninger som fattes, oppfølging av og rapportering på usikkerheter, kan vurderinger om usikkerhetsstyringens effekt gjøres.

      v.            Kontinuerlig forbedring av rammeverket. Basert på resultatet av vurderingen i punktet over, gjør eventuelle forbedringer av rammeverket.

Relaterte PRINSIX-sider