Forkortelser

 

​​​​A

A Availability (Tilgjengelighet)
ABL Allokert basislinje (Allocated Baseline)
ACMP Allied Configuration Management Publication (NATO-standard for CM)
AFM FO/Avdeling for Felles Materielltjeneste
AMK Ammunisjonskontrollen
AMSYS EDB-system for ammunisjonsadministrasjon ved HFK-AMK
AP Arbeidspakke
APS Arbeidspakkestruktur
ARF Anskaffelsesreglement for Forsvaret.

 

B​

BCS Baseline Comparison System (Referansesystem)
BITE Built In Test Equipment (Selvtest og diagnostisering)
BM Balansert Målstyring
BOM Bill Of Materials (Materiell-liste)

 

C

CA Configuration Audit (Konfigurasjonsrevisjon)
CAGE Commercial and Government Entity (Kode for leverandører og enheter i Forsvaret)
CALS Continous Acquisition and Life-time Support (tidligere benevnt Computer-aided Acquisition and Logistics Support). I enkelte miljøer utdypes akkronymet med Commerce At Light Speed.
CBS Cost Breakdown Structure (Kostnadsnedbrytningsstruktur)
CC Configuration Control (Konfigurasjonskontroll)
CCB Configuration Control Board (Konfigurasjonskontrollråd)
CDR Critical Design Review(Verifikasjon av design opp mot spesifikasjoner)
CDRL Contract Data Requirement List (Kontraktuell kravliste for data)
CI Configuration Item (Konfigurasjonsenhet)
CID Configuration Identification (Konfigurasjonsidentifikasjon)
CITIS Contractor Integrated Technical Information Services
CLIN Contract Line Item serial Number
CM Configuration management. Se konfigurasjonsstyring.
CMP Configuration Management Plan (Konfigurasjonsstyringsplan)
CNAD Conference of National Armaments Directors
COTS Commercial Off The Shelf (Hyllevare)
CPL Configuration Management Planning (Konfigurasjonsstyringsplanlegging)
CPM Critical path method.
CSA Configuration Status Accounting (Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering)
CSCI Computer Software Configuration Item
CSDB Common Source Database
CTEMP Contract Test and Evaluation Master Plan
CWBS Contract Work Breakdown Structure​

 

D

DE Definisjonsfase
DI Development Items
DID Data Item Description
DIVCM Diverse CM (i prosedyrenavn)
DODAAC Department of Defense Agency Aquisition Code
DP Discardable Part
DPL Delprosjektleder
DR Driftsfase
DRACAS Data Reporting Analysis and Corrective Action System
DTD Dokument type definisjon (Document Type Definition)
DU Discardable Unit
D&V Drift og vedlikehold.​

 

E

EBA Eiendom, bygg og anlegg
EDC Estimated Date of Completion.
EBA Eiendom, bygg og anlegg
ECO Engineering Change Order (Endringsordre)
ECP Engineering Change Proposal (Endringssøknad)
ECR Engineering Change Request (Endringsforslag)
EDI Electronic Data Interchange
EMC Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet)

 

F

FB Forsvarsbygg
FBL Functional Baseline (Funksjonell basislinje)
FCA Functional Configuration Audit (Funksjonell konfigurasjonsrevisjon)
FCD Functional Configuration Documentation (Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon)
FD Forsvarsdepartementet
FELREG Felles register for grunnlagsdata (EDB-system)
FFI Forsvarets forskningsinstitutt
FG Force Goals, NATO-terminologi for styrkemål
FID Forsvarets investeringsdatabase
FIS Forsvarets EDB-baserte informasjonssystem.
FL Fremskaffelsesløsning
FLO Forsvarets logistikkorganisasjon
FMECA Failure Mode Effect and Criticality Analysis (Feiltype effekt og kritikalitets analyse)
FMF Forum for materielle fremskaffelser
FMIN Forsvarsministeren
FMO Forsvarets militære organisasjon. De organisasjonsenheter som er underlagt FSJ
FMS Foreign Military Sales (Salgsmåte for militært utstyr fra USA)
FMV Försvarets Materiellverk, tilsvarer FLO
FOHK Fellesoperativt Hovedkvarter
FQR Formal Qualification Review
FRACAS Failure Reporting, Analysing and Corrective Action System
FRB Failure Review Board
FS Forsvarets Standard
FSC Federal Supply Classification Code
FSCM Federal Supply Code for Manufacturers
FSJ Forsvarssjefen
FW Firmware (Fastprogrammert dataelement)

 

G

G173x Gjennomføringskostnader, kap 173x, post 01 og 11
G1760 Gjennomføringskostnader kap 1760, post 01 og 11
GFM Generalfelttøymester
GFS Gjennomførbarhetsstudie.
GI Generalinspektør
GO Gjennomføringsoppdrag​

 

H

HS Horisontal samhandel
HW Hardware (Teknisk utrustning/maskinutrustning for EDB)
HWCI Hardware Configuration Item

 

​I

ICD Interface Control Documentation (Grensesnittsdokumentasjon)
ICWG Interface Control Working Group (Grensesnittsstyringsgruppe)
IETM Interaktiv Elektronisk Teknisk Manual
IETP Interaktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner
ILS Integrated Logistic Support (Integrert logistikkstøtte)
ILSM Integrated Logistic Support Manager (ILS-Leder)
ILSP Integrated Logistic Support Plan (ILS-Plan)
IP Initial Provisioning (Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg)
IPC Illustrated Parts Catalogue
ISAM Integrert samarbeid
ISD In-Service Date
ISO International Standardisation Organisation (Internasjonal standardiseringsorganisasjon)
ISSP Integrated Supply Support Procedures
ITT Invitation to Tender (Forespørsel om tilbud)
IVB Iverksettingsbrev (FD)

 

K

K44/47/48 Kostnadsramme EBA-investeringer post 44, 47, og 48
K45 Kostnadsramme materiellinvesteringer post 45
KD Kravdokument.
KL Konseptuell løsning
KO Konseptfase
KOP Krigsoppsettingsplan

 

L

LCC Life Cycle Cost (Levetidskostnader)
LORA Level Of Repair Analysis (Analyse av vedlikeholdsnivå)
LRU Line Replaceable Unit
LSA Logistic Support Analysis (Logistikkstøtteanalyse)
LSAP Logistic Support Analysis Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse)
LSAR Logistic Support Analysis Record (LSAR, Database for Logistikkstøtteanalyse)
LSC Life Support Cost
LSP Logistic Support Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse )

 

M​​

M​​​​ Maintainability (Vedlikeholdsvennlighet)
MA Materialadministrasjon
MAMDT Mean Active Maintenance Down Time (også betegnet M)
MBK Materiellberedskapskontroll
MD Målsettningsdokument (PRINSIX-betegnelse)
MDT Mean Down Time
MDTS Mean extra Down Time due to Supportability
MIK Materiellidentifikasjonskode
MIL-HDBK Military Handbook
MIL-STD Military Standard (Militær standard, fra USA)
MK45 Målkostnad materiellinvesteringer post 45. Målkostnad fordeles til FLO og nyttes som grunnlag for rapportering. MK45 = K45 - UA45
MMI Man Machine Interface
MOD Ministry of Defence
MoE Measure of Effectiveness (Operasjonelle ytelsesmål, OPUS)
MRB Material Review Board (Lokalt endrings- og avviksråd)
MRI Mål- og resultatindikator
MSI Maintenance Significant Item
MTBF Mean Time Between Failure
M​TO Materiellteknisk ordre (Endringsordre)
MTTF Mean Time To Failure
MTTR Mean Time To Repair
MWO Material Work Order​

 

N

​​

NAMSA​

NATO Maintenance an​d Supply Agency

NATO

North Atlan​tic Treaty Organization (Den nordatlantiske forsvarspakt)

NDI

None Development Items

NDLO

Norwegian Defence Logistics Organisation. Engelsk betegnelse på FLO.

NIIN

NATO Item Identification Number

NOB

Number Of Backorders (Restordre)

NOR

Not Operational Ready (Ikke-driftsklart materiell)

NORAR

NORwegian Architecture Repository

NSCM

NATO Supply Code for Manufacturers

NSN

NATO Stock Number

​NSN ​National Stock Number

 

O

OBL Operational Baseline (Operativ basislinje)
OFL Oppdrag om utarbeidelse av Fremskaffelsesløsning
OKL Oppdrag om utarbeidelse av Konseptuell Løsning
OPEVAL Operativ evaluering
OPUS Logistic Support and Spares Optimisation (EDB-verktøy/Programvare) OPUS10
OP&T Operational test and evaluation
OV Overføringsfase

 

P

PBL​ Produktbasislinje (Product Baseline)
PCA Physical Configuration Audit (Fysisk konfigurasjonsrevisjon)
PCD Product Configuration Documentation (Produkt konfigurasjonsdokumentasjon)
PDR Preliminary Design Review
PERT Programme, Evaluation and Review Technique
PHS&T Packaging, Handling, Storage & Transportation (Pakking, forsendelse og preservering)
PK Prosjektkoordinator, PK er et gammelst begrep som er erstattet av begrepet totalprosjektkoordinator (TPK)
PL Prosjektleder
PM Prosjektmedarbeider
PNS Prosjektnedbrytningsstruktur
PRR Production Readiness Review
PSP Primary Spare Part

 

Q

QA Qualit​y Assu​​rance (Kvalitetssik​ring)

R

R Reliability (Pålitelighet)
R&M Reliabiliy & Maintainability (Pålitelighet & Vedlikeholdsvennlighet, se RAM)
RAM Reliability, Availability, Maintainability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, R&M)
RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Supportability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, Logistikkstøtte-evne/vennlighet)
RCIL Reliability Critical Item List
RCM Reliability Centred Maintenance (Pålitelighetsbasert vedlikehold)
RFD Request For Deviation (Avvikssøknad)
RFI Request for Information (Anmodning om informasjon, markedsundersøkelse)
RFP Request for Proposal (Forespørsel om tilbud)
RFW Request For Waiver (Avvikssøknad)
RKR Resultat- og kontrollrapport. Kvartalsvis rapport til FD iht oppdrag gitt i IVB.
RMPP Risk Management Program Plan
ROS Risk Of Shortage (Mangelsannsynlighet)
RSPL Recommended Spare Part List

 

S

SA Systemansvarlig
SAF System- og artikkelforvaltning
SAT System acceptance test
SBS System Breakdown Structure (Materiellstruktur)
SDR System Design Review
SE Systems Engineering
SEMP System Engineering Management Plan
SGML Standard Generalized Markup Language
SOW Statement of Work (Statement of Work)
SRR System Requirement Review
SRU Shop Replaceable Unit
SSDD System/Segment Design Document/Description (Utviklingsspesifikasjon)
SSP Secondary Spare Part
SSR Software Specification Review
SSS System/Segment Specification (Funksjonell kravspesifikasjon)
STANAG Standardisation Agreement (NATO-standard)
ST MELD Stortingsmelding
ST PRP Stortingsproposisjon
SW Software (Programvare)

 

T

TAT Turn Around Time (Omløpstid)
TFF Tjenestereglement for Forsvaret
TH Teknisk håndbok
TISAM Tidlig samarbeid med industrien
TOØM Taktisk, organisatorisk og økonomisk målsetting (gammel PRINSIX-betegnelse, tilsvarer MD)
TP Totalt planbeløp, TP = K45 + K44/47/48 + G1760 + G173x

TPK

Totalt prosjektkoordinator

TRR

 Test Readiness Review

TTØK Taktisk, teknisk og økonomisk kravformulering (gammel PRINSIX - betegnelse, tilsvarer KD nr 2)
TØM

Teknisk og økonomisk mulighetsanalyse

 

U

UA45 Usikkerhetsavsetning post 45. Del av kostnadsrammen som normalt ikke fordeles til FLO.
UFL Usignert Fremskaffelsesløsning
UT Utviklingsfase​

 

V

VFS Vedlikeholds- og forsyningsstudie (definert i PRINSIX)
VP Virksomhetsplan.​

 

W

WBS Work Breakdown Structure (Arbeidsnedbrytningsstruktur)
WT Waiting Time (Logistikk ventetid)​

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

B​

BCS Baseline Comparison System (Referansesystem)
BITE Built In Test Equipment (Selvtest og diagnostisering)
BM Balansert Målstyring
BOM Bill Of Materials (Materiell-liste)

 

C

CA Configuration Audit (Konfigurasjonsrevisjon)
CAGE Commercial and Government Entity (Kode for leverandører og enheter i Forsvaret)
CALS Continous Acquisition and Life-time Support (tidligere benevnt Computer-aided Acquisition and Logistics Support). I enkelte miljøer utdypes akkronymet med Commerce At Light Speed.
CBS Cost Breakdown Structure (Kostnadsnedbrytningsstruktur)
CC Configuration Control (Konfigurasjonskontroll)
CCB Configuration Control Board (Konfigurasjonskontrollråd)
CDR Critical Design Review(Verifikasjon av design opp mot spesifikasjoner)
CDRL Contract Data Requirement List (Kontraktuell kravliste for data)
CI Configuration Item (Konfigurasjonsenhet)
CID Configuration Identification (Konfigurasjonsidentifikasjon)
CITIS Contractor Integrated Technical Information Services
CLIN Contract Line Item serial Number
CM Configuration management. Se konfigurasjonsstyring.
CMP Configuration Management Plan (Konfigurasjonsstyringsplan)
CNAD Conference of National Armaments Directors
COTS Commercial Off The Shelf (Hyllevare)
CPL Configuration Management Planning (Konfigurasjonsstyringsplanlegging)
CPM Critical path method.
CSA Configuration Status Accounting (Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering)
CSCI Computer Software Configuration Item
CSDB Common Source Database
CTEMP Contract Test and Evaluation Master Plan
CWBS Contract Work Breakdown Structure​

 

D

DE Definisjonsfase
DI Development Items
DID Data Item Description
DIVCM Diverse CM (i prosedyrenavn)
DODAAC Department of Defense Agency Aquisition Code
DP Discardable Part
DPL Delprosjektleder
DR Driftsfase
DRACAS Data Reporting Analysis and Corrective Action System
DTD Dokument type definisjon (Document Type Definition)
DU Discardable Unit
D&V Drift og vedlikehold.​

 

E

EBA Eiendom, bygg og anlegg
EDC Estimated Date of Completion.
EBA Eiendom, bygg og anlegg
ECO Engineering Change Order (Endringsordre)
ECP Engineering Change Proposal (Endringssøknad)
ECR Engineering Change Request (Endringsforslag)
EDI Electronic Data Interchange
EMC Electromagnetic Compatibility (Elektromagnetisk kompatibilitet)

 

F

FB Forsvarsbygg
FBL Functional Baseline (Funksjonell basislinje)
FCA Functional Configuration Audit (Funksjonell konfigurasjonsrevisjon)
FCD Functional Configuration Documentation (Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon)
FD Forsvarsdepartementet
FELREG Felles register for grunnlagsdata (EDB-system)
FFI Forsvarets forskningsinstitutt
FG Force Goals, NATO-terminologi for styrkemål
FID Forsvarets investeringsdatabase
FIS Forsvarets EDB-baserte informasjonssystem.
FL Fremskaffelsesløsning
FLO Forsvarets logistikkorganisasjon
FMECA Failure Mode Effect and Criticality Analysis (Feiltype effekt og kritikalitets analyse)
FMF Forum for materielle fremskaffelser
FMIN Forsvarsministeren
FMO Forsvarets militære organisasjon. De organisasjonsenheter som er underlagt FSJ
FMS Foreign Military Sales (Salgsmåte for militært utstyr fra USA)
FMV Försvarets Materiellverk, tilsvarer FLO
FOHK Fellesoperativt Hovedkvarter
FQR Formal Qualification Review
FRACAS Failure Reporting, Analysing and Corrective Action System
FRB Failure Review Board
FS Forsvarets Standard
FSC Federal Supply Classification Code
FSCM Federal Supply Code for Manufacturers
FSJ Forsvarssjefen
FW Firmware (Fastprogrammert dataelement)

 

G

G173x Gjennomføringskostnader, kap 173x, post 01 og 11
G1760 Gjennomføringskostnader kap 1760, post 01 og 11
GFM Generalfelttøymester
GFS Gjennomførbarhetsstudie.
GI Generalinspektør
GO Gjennomføringsoppdrag​

 

H

HS Horisontal samhandel
HW Hardware (Teknisk utrustning/maskinutrustning for EDB)
HWCI Hardware Configuration Item

 

​I

ICD Interface Control Documentation (Grensesnittsdokumentasjon)
ICWG Interface Control Working Group (Grensesnittsstyringsgruppe)
IETM Interaktiv Elektronisk Teknisk Manual
IETP Interaktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner
ILS Integrated Logistic Support (Integrert logistikkstøtte)
ILSM Integrated Logistic Support Manager (ILS-Leder)
ILSP Integrated Logistic Support Plan (ILS-Plan)
IP Initial Provisioning (Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg)
IPC Illustrated Parts Catalogue
ISAM Integrert samarbeid
ISD In-Service Date
ISO International Standardisation Organisation (Internasjonal standardiseringsorganisasjon)
ISSP Integrated Supply Support Procedures
ITT Invitation to Tender (Forespørsel om tilbud)
IVB Iverksettingsbrev (FD)

 

K

K44/47/48 Kostnadsramme EBA-investeringer post 44, 47, og 48
K45 Kostnadsramme materiellinvesteringer post 45
KD Kravdokument.
KL Konseptuell løsning
KO Konseptfase
KOP Krigsoppsettingsplan

 

L

LCC Life Cycle Cost (Levetidskostnader)
LORA Level Of Repair Analysis (Analyse av vedlikeholdsnivå)
LRU Line Replaceable Unit
LSA Logistic Support Analysis (Logistikkstøtteanalyse)
LSAP Logistic Support Analysis Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse)
LSAR Logistic Support Analysis Record (LSAR, Database for Logistikkstøtteanalyse)
LSC Life Support Cost
LSP Logistic Support Plan (Plan for logistikkstøtteanalyse )

 

M​​

M​​​​ Maintainability (Vedlikeholdsvennlighet)
MA Materialadministrasjon
MAMDT Mean Active Maintenance Down Time (også betegnet M)
MBK Materiellberedskapskontroll
MD Målsettningsdokument (PRINSIX-betegnelse)
MDT Mean Down Time
MDTS Mean extra Down Time due to Supportability
MIK Materiellidentifikasjonskode
MIL-HDBK Military Handbook
MIL-STD Military Standard (Militær standard, fra USA)
MK45 Målkostnad materiellinvesteringer post 45. Målkostnad fordeles til FLO og nyttes som grunnlag for rapportering. MK45 = K45 - UA45
MMI Man Machine Interface
MOD Ministry of Defence
MoE Measure of Effectiveness (Operasjonelle ytelsesmål, OPUS)
MRB Material Review Board (Lokalt endrings- og avviksråd)
MRI Mål- og resultatindikator
MSI Maintenance Significant Item
MTBF Mean Time Between Failure
M​TO Materiellteknisk ordre (Endringsordre)
MTTF Mean Time To Failure
MTTR Mean Time To Repair
MWO Material Work Order​

 

N

​​

NAMSA​

NATO Maintenance an​d Supply Agency

NATO

North Atlan​tic Treaty Organization (Den nordatlantiske forsvarspakt)

NDI

None Development Items

NDLO

Norwegian Defence Logistics Organisation. Engelsk betegnelse på FLO.

NIIN

NATO Item Identification Number

NOB

Number Of Backorders (Restordre)

NOR

Not Operational Ready (Ikke-driftsklart materiell)

NORAR

NORwegian Architecture Repository

NSCM

NATO Supply Code for Manufacturers

NSN

NATO Stock Number

​NSN ​National Stock Number

 

O

OBL Operational Baseline (Operativ basislinje)
OFL Oppdrag om utarbeidelse av Fremskaffelsesløsning
OKL Oppdrag om utarbeidelse av Konseptuell Løsning
OPEVAL Operativ evaluering
OPUS Logistic Support and Spares Optimisation (EDB-verktøy/Programvare) OPUS10
OP&T Operational test and evaluation
OV Overføringsfase

 

P

PBL​ Produktbasislinje (Product Baseline)
PCA Physical Configuration Audit (Fysisk konfigurasjonsrevisjon)
PCD Product Configuration Documentation (Produkt konfigurasjonsdokumentasjon)
PDR Preliminary Design Review
PERT Programme, Evaluation and Review Technique
PHS&T Packaging, Handling, Storage & Transportation (Pakking, forsendelse og preservering)
PK Prosjektkoordinator, PK er et gammelst begrep som er erstattet av begrepet totalprosjektkoordinator (TPK)
PL Prosjektleder
PM Prosjektmedarbeider
PNS Prosjektnedbrytningsstruktur
PRR Production Readiness Review
PSP Primary Spare Part

 

Q

QA Qualit​y Assu​​rance (Kvalitetssik​ring)

R

R Reliability (Pålitelighet)
R&M Reliabiliy & Maintainability (Pålitelighet & Vedlikeholdsvennlighet, se RAM)
RAM Reliability, Availability, Maintainability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, R&M)
RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Supportability (Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdsvennlighet, Logistikkstøtte-evne/vennlighet)
RCIL Reliability Critical Item List
RCM Reliability Centred Maintenance (Pålitelighetsbasert vedlikehold)
RFD Request For Deviation (Avvikssøknad)
RFI Request for Information (Anmodning om informasjon, markedsundersøkelse)
RFP Request for Proposal (Forespørsel om tilbud)
RFW Request For Waiver (Avvikssøknad)
RKR Resultat- og kontrollrapport. Kvartalsvis rapport til FD iht oppdrag gitt i IVB.
RMPP Risk Management Program Plan
ROS Risk Of Shortage (Mangelsannsynlighet)
RSPL Recommended Spare Part List

 

S

SA Systemansvarlig
SAF System- og artikkelforvaltning
SAT System acceptance test
SBS System Breakdown Structure (Materiellstruktur)
SDR System Design Review
SE Systems Engineering
SEMP System Engineering Management Plan
SGML Standard Generalized Markup Language
SOW Statement of Work (Statement of Work)
SRR System Requirement Review
SRU Shop Replaceable Unit
SSDD System/Segment Design Document/Description (Utviklingsspesifikasjon)
SSP Secondary Spare Part
SSR Software Specification Review
SSS System/Segment Specification (Funksjonell kravspesifikasjon)
STANAG Standardisation Agreement (NATO-standard)
ST MELD Stortingsmelding
ST PRP Stortingsproposisjon
SW Software (Programvare)

 

T

TAT Turn Around Time (Omløpstid)
TFF Tjenestereglement for Forsvaret
TH Teknisk håndbok
TISAM Tidlig samarbeid med industrien
TOØM Taktisk, organisatorisk og økonomisk målsetting (gammel PRINSIX-betegnelse, tilsvarer MD)

TP

Totalt planbeløp, TP = K45 + K44/47/48 + G1760 + G173x

TPK

Totalt prosjektkoordinator

TRR

 Test Readiness Review
TTØK Taktisk, teknisk og økonomisk kravformulering (gammel PRINSIX - betegnelse, tilsvarer KD nr 2)
TØM

Teknisk og økonomisk mulighetsanalyse

 

U

UA45 Usikkerhetsavsetning post 45. Del av kostnadsrammen som normalt ikke fordeles til FLO.
UFL Usignert Fremskaffelsesløsning
UT Utviklingsfase​

 

V

VFS Vedlikeholds- og forsyningsstudie (definert i PRINSIX)
VP Virksomhetsplan.​

 

W

WBS Work Breakdown Structure (Arbeidsnedbrytningsstruktur)
WT Waiting Time (Logistikk ventetid)​