Terminologi

A

Administrative og forvaltningsmessige tjenester
Ytelser og leveranser for den daglige virksomheten innen personell- og organisasjonsforvaltning, økonomiforvaltning,  materiellforvaltning, forpleiningstjeneste, transporttjeneste, informasjonsforvaltning,  vakt-/sikringstjeneste og MP - tjenester.

Administrerende sideentreprenør
Entreprenør som har påtatt seg byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av en eller flere andre sideentreprenører (administrerte sideentreprenører)

Aksept
Samtykke i å motta et produkt eller en tjeneste som er tilbudt.

Akseptere usikkerhet
Å velge ikke å gjøre noe med usikkerheten. Dette kan gjøres ved at man tar høyde for at den kan påvirke prosjektet gjennom økt kostnadsramme og / eller flyt i tidsplanen.

Aktivitet
En eller flere arbeidsoppgaver innen en arbeidspakke som krever ressurser for å gjennomføres. Se også arbeidspakke.

Analyse av vedlikeholdsnivå / LORA (Level of Repair Analysis)
En systematisk fremgangsmåte for å bestemme kostnadene for alternative måter å vedlikeholde materiell, idet man tar hensyn til variable så som kostnader for reservedeler, vedlikeholdsutrustning, fasiliteter og personell.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Anbudsinnbydelse
Skriftlig oppfordring til en bestemt eller ubestemt krets om innen samme tidsfrist og på samme grunnlag å levere tilbud på en vare eller en tjeneste.

Ansvarskart
Skjematisk oversikt over hvem som er ansvarlig for konkrete aktiviteter i et prosjekt

Arbeidspakke
Et klart avgrenset stykke arbeid som skal føre til et konkret, målbart resultat. Laveste nivå i prosjektnedbrytingsstrukturen. Ressurser tilordnes, og fremdrift rapporteres pr arbeidspakke. Dette kan også oppnås gjennom bruken av et delprosjekt hvor arbeidspakken kan bli ytterligere brutt ned i aktiviteter.

Arbeidspakkestruktur
En arbeidspakke er laveste felles enhet i aktivitetsstruktur, organisasjonsstruktur og eventuell fysisk struktur. En arbeidspakke er normalt ytterligere inndelt i aktiviteter.

Arbeidsstandard
Dokument eller fysisk prøve som gir eksempel på fagmessig utført arbeid. Prosedyrer/rutiner som beskriver hvordan arbeidet skal utføres.

Artikkel (Item)
Fellesbetegnelse på alle materiellgjenstander, udelelige eller sammensatte.

Se også Forsyningsartikkel.
Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Artikler med lang ledetid (Long Lead Time Item)
Artikkel som på grunn av den tiden det tar å frembringe den, må bestilles før hovedgjenstanden slik at gitt leveringsdato for hovedgjenstanden overholdes.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Avhending
Innebærer at materiell overdras til andre enn statens egne etater. Ved avhending av materiell må det tas hensyn til eventuelle bestemmelser gitt i lov eller forskrift, som regulerer salg av vedkommende materiell.

Ref: Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Avvik
Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Uoverensstemmelse mellom målt verdi og referanseverdi (fra en prosjektplan, budsjett ol).

Avvik (Deviation, Waiver)
En spesifikk skriftlig godkjennelse av at en artikkel kan avvike fra ett eller flere krav som inngår i artikkelens godkjente konfigurasjonsdokumentasjon for et spesifisert antall enheter eller en angitt tidsperiode.

Basert på MIL-STD-973, Notice 3.

Avvikle/nedlegge
Nedleggelse/avvikling av strukturelement eller kapasitet. Omfatter ikke avhending.

Avvikssøknad
Søknad om godkjennelse av et avvik.

Egendefinert.

Avvikstillatelse
Tillatelse til å kunne fravike spesifiserte krav

B

​​Base
En lokalisering hvorfra operasjoner springer ut i fra eller støttes, et område eller lokalisering som inneholder installasjoner som utfører logistikk eller annen støtte.

I denne sammenheng utgjør base et samlebegrep over forsvarsetablissement tidligere kalt leir, garnison, festning, fort, stasjon, base etc.

Baseline
Baseline er prosjektets styringsreferanse. Baseline settes årlig i januar. Avvik måles mot baseline. Baseline er periodisert.

Det kan være ulike måter å tenke baseline på. Enten en likviditetsmessig baseline, som avtalt budsjett for året, eller som siste godkjente (av eier) prosjektplan.

Basiskostnad (BK)
Basiskostnad (BK) er den kostnadsramma prosjektleder (PL) skal planlegge sin gjennomføring etter. Består av grunnkalkyle (GK) med tillegg av uspesifisert kostnad (UK). Før 2018 betegnet PRINSIX dette som basiskostnad og målkostnad (MK45).

Behovspesifikasjon
Dokument som beskriver et produkts eller en tjenestes ønskede egenskaper, basert på behov eller krav fra brukere. (Mil: operativ målsetning).

Bemanningsplan
Planlagt, fremtidig personellbehov.

Betalingsplan
Plan for prosjektets utbetalinger (cash flow).

Bevilgninger, Årlige
Tildeling av midler for et budsjettår.

Budsjett
Mengden penger øremerket for et spesielt bruk. Administrativt vedtatt plan over inntekter og utgifter i en tidsperiode. Økonomisk handlingsplan

Budsjetterte kostnader
Antatte kostnader for planlagt utført arbeid i en definert tidsperiode.

Byggeleder
Prosjektleders stedlige representant.

​Byggherre
Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter.

C

Capability package
Et dokument som identifiserer en militær kapasitet som er nødvendig for at NATO skal kunne oppfylle sine forpliktelser innen et bestemt område. Slike kapasiteter vil kunne dekkes av eksisterende eller nye nasjonalfinansierte prosjekter og eksisterende eller nye NATO-finansierte prosjekter. En godkjent Capability Package vil danne grunnlaget for eventuelle nye NATO-prosjekter.

D

Dataelement beskrivelse (Data Item Description)
Et skjema som definerer og beskriver data som kreves levert av leverandør. Fullstendige skjemaer blir overlevert leverandører som støtte til og for identifisering av hver artikkel som er listet i CDRL.

Defekt (Defect)
Et vilkårlig avvik fra spesifiserte krav for en artikkel.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Definisjonsfasen
Livssyklusfase der prosjektet formelt blir etablert i forvaltningen. I fasen utarbeides plan for gjennomføring av aktiviteter i prosjektet, og det gjennomføres en systemstudie for å velge og spesifisere systemløsning i form av krav. Fremskaffelsesløsningen beskriver videreføringen av prosjektet.

Egendefinert, basert på PRINSIX.

Del (Part)
En eller flere bestanddeler som er satt sammen, og som normalt ikke kan demonteres uten å ødelegge delen eller forringe dens funksjon.

Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.

Delmontasje (Subassembly)
To eller flere deler som danner en utskiftbar enhet, men som likevel kan demonteres i utskiftbare deler.

Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.

Delprosedyre
Fastsatt og dokumentert handlemåte for aktiviteter som naturlig hører sammen og som utgjør en avgrenset del av en prosedyre.

Egendefinert.

Delprosjekt
En mindre del av et prosjekt. Se også arbeidspakke

Deployerbare baser
Er baser som lar seg flytte og etablere på 2-30 dager

Det totale usikkerhetsbildet
Prosjektets totale usikkerhet, altså intern, ekstern og ekstrem usikkerhet, er summen av hendelser og estimatusikkerhet.

Detaljplanlegging
Den planlegging som gjøres på det laveste nivået i et prosjekt.

Drift
Omfatter bruk, mobiliseringslagring, vedlikehold, modifikasjon, forsyning, kontroll og utfasing av materiell.

Egendefinert.

Driftsfasen
Livssyklusfase der materiellsystem er fordelt og satt i full drift. I fasen anvendes og vedlikeholdes materiellsystemet, og driften følges opp for å sikre en forsvarlig forvaltning av materiellsystemet.

Egendefinert (PRINSIX-fase).

Driftsprofil (Mission Profile)
Beskrivelse av bruksbelastning for materiellsystemet i en angitt tidsperiode for en bestemt driftstype. Driftsprofilen skal angi bruksbelastningen til tilstander og modier. For hver tilstand og modus kan det være flere driftstyper som må beskrives med separate driftsprofiler.

Se utdypende forklaring og eksempler. Se også scenario.

Egendefinert.

Driftssikkerhet
En kvalitativ karakteristikk av et systems evne til å fungere, dvs at systemet ikke feiler på en slik måte at definerte funksjoner forhindres i å bli utført. Driftssikkerheten karakteriseres av både materiellsystemets og logistikkstøttesystemets egenskaper. Driftssikkerheten kan f eks måles som operativ tilgjengelighet, suksessannsynlighet eller overlevelsesannsynlighet. Sammenholdt med systemets tekniske ytelser, dvs treffsikkerhet, sprengkraft ol, karakteriserer driftssikkerheten systemets evne til å utføre definerte funksjoner.

Egendefinert, basert på Karl-Edvard Johansson, Underhållsteknikk, 1998.

E

Effektmål
Effektmålet skal beskrive de effekter og mulige gevinster som søkes oppnådd ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjektet. Effektmålet skal være svaret på hvorfor prosjektet igangsettes. Effektmålet skal beskrive nytten som virksomheten oppnår ved å gjennomføre prosjektet, eksempelvis tilfredsstillelse av et helt nødvendig behov, en kostnadsreduksjon, en omstilling eller økt lønnsomhet. Effektmålet skal være knyttet til virksomhetens strategiske målsettinger. Effektmålet skal ikke beskrive leveransen eller konseptet, og ett effektmål kan dekke flere prosjekter.

Eierskap til usikkerhet
Ansvar for tiltak og oppfølging knyttet til usikkerhetselementer.

Ekstern usikkerhet
Usikkerhet som skyldes forhold utenfor prosjektet.

Ekstrem usikkerhet
Usikkerhet som kan påvirke prosjektet, hvor sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er meget liten og videre konsekvensen av usikkerhetselementet vil være stort for prosjektet.

Elektronisk Dokumentasjon (Electronic Documentation)
Den informasjonen som er nødvendig for å omforme krav til et materiellsystem til teknisk dokumentasjon og ILS - dokumentasjon, inkludert kildedata som informasjonen er utledet fra, og format på dataleveransene. Elektronisk dokumentasjon omfatter:

 

 • teknisk vedlikeholdsinformasjon
 • nødvendig og midlertidig teknisk informasjon og informasjon om forsyningstjeneste
 • software
 • dokumentasjondokumentasjon om reservedelsopplegg
 • identifikasjonslister/delinformasjonslister
 • tegninger, spesifikasjoner, teknisk Datapak
 • LSA-rapporter

 

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Entreprenør
Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter

Estimat
En begrunnet antagelse om fremtiden på grunnlag av erfaringer og viten om prosjektet.

Estimatanalyse
Teknikk for å analysere estimatusikkerhet

Estimated date of completion
Angir tidspunktet for når et prosjekt forventes ferdigstilt.

Estimatusikkerhet
Estimatusikkerhet er usikkerhet som skyldes at man ikke har all informasjon om prosjektet tilgjengelig, og man må derfor gjøre forutsetninger, eller antakelser, for å kunne planlegge. Denne type usikkerhet er "kontinuerlig", dvs. at resultatet kan forventes å bli en av verdiene innenfor ett kontinuerlig utfallsrom

Etablere
Begrepet å etablere omfatter prosessene å opprette eller motta et levert strukturelement eller kapasitet og innfase alternativt innføre det i strukturen, der innfase og innføre beskriver hvordan strukturelementet eller kapasiteten skal etableres. (Se Opprette, Innfase og Innføre)

Evaluering
En systematisk prosess hvor en fastsetter staben/avdelingens stridsevne/operative status gjennom undersøkelse av avdelingens og personellets kapasiteter, utholdenhet, tilgjengelighet, materiell etc mot oppdrag, operative krav og definerte kriterier. NATO definisjon: "Evaluation is the structured process of examining activities, capabilities and performance against defined standards or criteria" (ref ACO Forces Standards Vol VII).

Evalueringsprosessen
Arbeidet med vurdering av i hvilken grad mål / resultater er nådd eller hvor effektiv gjennomføringen har vært.

F

Fakturering (Invoicing)
Oversendelse av faktura til kunden fra leverandør, i elektronisk form eller midlertidig på papirformat inntil elektronisk overføring blir tilgjengelig.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Fase
En samling av logiske relaterte prosjektaktiviteter, som vanligvis ender i ferdigstillelsen av en hovedleveranse.

​Fastsettelse av førstegangs reservedelsopplegg (Initial Provisioning)
Førstegangsanskaffelse av reservedeler som skal dekke behovet for reservedeler ved korrigerende vedlikehold og forebyggende vedlikehold i den første perioden av materiellsystemets levetid, samt dekke behovet for reservedeler i krig.

Hærens Forsyningskommandos policy for vedlikeholdstjenesten og tilrettelegging for drift i Hæren og Heimevernet.

FDs iverksettingsbrev
Gir tildeling av midler med disponeringsfullmakt til Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementets direkte undergitte etater. Foreskriver også oppfølgings- og rapporteringsprosedyrer og -parametre.

Feil
Mangel på oppfyllelse av krav. Avvik som kan føre til svikt.

Feil (Failure)
Bortfall av en enhets evne til å utføre sin tiltenkte funksjon.

("Required" er oversatt med "tiltenkte".)

Oversatt fra: OREDA-92 (Offshore Reliability Data). DNV, P.O. Box 300, N-1322 Høvik, Norway, 1992.

Feilkarakteristikker
Feilkarakteristikkene beskriver egenskapen til en feil. En feil kan karakteriseres (klassifiseres) på mange forskjellige måter:

 

 • sviktintensitetskurve
 • skjult/evident
 • kritikalitet med hensyn til f eks kostnader, driftsikkerhet, personellsikkerhet, miljø
 • utviklingstid
 • naturlig aldring, overbelastning, kommandofeil, "trip"-feil

 

Hvilke karakteristikker som benyttes, må avgjøres ut fra hvilken oppgave man står overfor.

Egendefinert.

Feilmekanisme (Failure Mechanism)
Fysiske, kjemiske eller andre prosesser som bryter ned en enhet og som fører til feil.

Oversatt fra: Høyland, A. & Rausand, R., System Reliability Theory, Models and Statistical Methods, J. Wiley & Sons, inc, New York, 1994.

Feiltype (Failure Mode)
De fleste enheter kan feile på flere måter. De ulike virkningene av feilene som observeres på enheten, kalles enhetens feiltyper.

(En ventil kan f eks ha følgende feiltyper: lukker ikke, åpner ikke, åpner utilsiktet, lukker utilsiktet, lekkasje. Erosjon på ventilen er derimot ikke en feiltype, men en feilmekanisme.)

Egendefinert.

Feiltype effekt og kritikalitets analyse / FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis)
En systematisk analyse for å identifisere mulige svakheter i design, der følgende betraktninger dokumenteres:

 • ​alle tenkelige måter en komponent eller et utstyr kan feile, det vil si alle feiltypene
 • årsaker til hver feiltype
 • effekten av hver feil (som kan være forskjellig for hver funksjon)
 • hvor kritisk hver feil er, både for sikkerheten og for at tiltenkte funksjon skal kunne bli utført

(Metoden er blant annet beskrevet i MIL-STD 1629A, "Failure Mode Effect and Criticality Analysis".)

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Flytskjema
Grafisk presentasjon av en informasjonsprosess.

Forbedring
Omgjøring til det bedre som foregår innenfor rammen av de spesifiserte krav.

Forbrukslogistikk
Er den delen av logistikkvirksomheten som omhandler mottak, lagring, transport, vedlikehold, bruk av og disponering av materiell og forsyninger. Det inkluderer lagerhold, anskaffelse eller bygging av eiendom, bygg- og anleggfasiliteter (unntatt de som brukes til understøttelse av produksjonslogistikk), transportkontroll, logistikkrapportering, sikkerhetsstandarder for lagerhold, transport, håndtering samt nødvendig øvelse i å utføre ovennevnte. Også betegnet Operativ logistikk.

Forebyggende vedlikehold (Preventive Maintenance)
Alle tiltak som utføres for å forhindre at kjente feil skal oppstå. Forebyggende vedlikehold kan deles i to kategorier:

 

 1. Periodisk forebyggende vedlikehold
 2. Tilstandsbasert vedlikehold

 

Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".

Forespørsel (Invitation to Tender)
Anmodning til leverandør om å fremlegge et tilbud støttet av kostnadsnedbrytning. Forespørselen gir en beskrivelse av materiellsystemet som skal fremskaffes. Den kan inkludere spesifikasjoner, kvantum, tid og sted for overlevering, transportmetode, forpakning og krav til tekniske manualer, materiell som skal leveres og krav til dokumentasjon.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Formål (mandat)
Beskriver formålet med prosjektet (hvorfor). For godkjente prosjekt hentes dette fra gjennomføringsoppdraget.

Forpliktet
Kontrakter som er inngått med leverandør. Forpliktelsene periodiseres etter betalingsplan.

Forsering
En fremskynding i tid av et prosjekt og/eller en eller flere arbeidspakker.

Forsyningsartikkel
En fellesbetegnelse for materiell, uansett oppbygging og inndeling som det er gjentatte behov for, og som blir gjort til gjenstand for løpende anskaffelser, lagring, kontroll og fordeling.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Forsyningskonsept
En overordnet beskrivelse av hvordan materiellforsyningstjenesten for et materiellsystem er tenkt ivaretatt. Den kan omfatte beskrivelse av forsyningsnivåer, forsyningsstrategier, ressursbruk og bruk av eksterne leverandører.

Egendefinert.

Forventet sluttkostnad
Forventet sluttkostnad er et estimat per aktivitet på forventet sluttkostnad når aktiviteten er ferdig. Forventet sluttkostnad kan bygges opp som følgende (forpliktet + godkjente endringer + forventede endringer). Forventet sluttkostnad totalt for prosjektet gir prosjektleders estimat for sluttkostnaden for prosjektet.

Forventet tillegg (FT)
Forventet tillegg (FT) er det forventede kostnadsbidraget fra estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet. Potensialet for forventede tillegg (FT) er normalt størst i tidlig fase av prosjektet, og FT minker etter hvert som prosjektet utvikles.  

Fremdriftsrapport
Rapport som viser nåværende status med henblikk på utført arbeid, vanligvis i relasjon til planlagt status.

Fremskaffelsesfasen
-se gjennomføringsfasen

-tidligere egendefinert begrep basert på de tidligere retningslinjer for fremskaffelse.

Full operativ evne (FOC) Full Operational Capability
Den fulle oppnåelsen av en evne til effektivt å kunne benytte et våpensystem, utstyr eller system av godkjente spesifikke karakteristikker, og som er bemannet eller operert av en trenet, utstyrt og understøttet militær enhet eller styrke.

Funksjonell basislinje (Funcional Baseline)
Godkjent funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon.

Funksjonell konfigurasjonsdokumentasjon (Functional Configuration Documentation)
Dokumentasjon som beskriver krav til systemets

 • funksjon
 • ytelse
 • interoperabilitet
 • grensesnitt

og den verifikasjonen som er nødvendig for å vise at de spesifiserte kravene er oppfylt.

Funksjonell konfigurasjonsrevisjon (Functional Configuration Audit)
Formell gjennomgang av de funksjonelle egenskapene for en CI før godkjennelse, for å verifisere oppfyllelse av de kravene som er spesifisert i dens funksjonelle konfigurasjonsdokumentasjon og allokerte konfigurasjonsdokumentasjon.

Oversatt fra MIL-STD-973.

Funksjonell kravspesifikasjon (Program-unique specification)
Funksjonell kravspesifikasjon utvikles for et bestemt materiellsystem og inneholder funksjonelle og prestasjonsrettede krav. I enkelte tilfeller inneholder den forslag til designløsninger for systemer, deler, programvare, prosesser og materiell som er utviklet og produsert for bruk innen et spesielt system, produkt eller applikasjon.

Kravene utformes som ønskede resultater til hvordan materiellsystemet oppfører seg i det miljøet det skal benyttes, hvordan det fungerer i forhold til eller i stedet for andre materiellsystemer, hvilket materiell som benyttes, hvordan det skal produseres eller konstrueres og kriterier for å verifisere overholdelse av krav. Funksjonelle kravspesifikasjoner er tenkt benyttet i kontrakter.

Oversatt fra DI-SDMP 81493, Program-unique Specification Documents.

Funksjonsbeskrivelse
Dokument som beskriver ansvar og oppgaver for personell innen et bestemt arbeidsområde.

Fysisk konfigurasjonsrevisjon (Physical Configuration Audit)
Formell gjennomgang av as-built konfigurasjonen for en CI opp mot dens tilhørende tekniske dokumentasjon, for å etablere eller verifisere CI-ens produkt basislinje.

Oversatt fra MIL-STD-973​

G

Gantt - diagram
En grafisk fremstilling som viser arbeidspakker lagt ut i tid. APene vises som horisontale bjelker parallelt med tidsaksen.

Generisk prosess
En prosess som ikke er spesiell for ett type tilfelle.

GFE
Government Furnished Equipment (utstyr holdt av Forsvaret). Betegnelsen Government Furnished Materialt (materiell holdt av Forsvaret) kan også forekomme. Se note for ytterligere forklaring.

Gjeldende budsjett
Gjeldende budsjett er prosjektets til en hver tid gjeldende budsjett inkludert alle godkjente endringer.

Gjeldende budsjett oppdateres månedlig.

Gjeldende budsjett er periodisert etter forventede utbetalinger. Historisk er gjeldene budsjett likt utbetalt, i fremover i tid er gjeldende budsjett prosjektleders prognose.

Gjeldende budsjett totalt vil være summen av alle budsjetterte kostnader i prosjektet. Gjeldene budsjett skal ikke være større enn Målkostnaden for prosjektet.

Gjeldende plan
Prosjektets arbeidsplan. Denne planen inneholder avvik (faktiske verdier) og planen fremover i tid vil derfor avvike fra referanseplanen. Dersom avviket fra referanseplan blir betydelig og prosjektet ikke har mulighet for å hente inn avviket, bør prosjektet søke om planrevisjon. Gjeldende plan vil da være grunnlag for en ny godkjent referanseplan.

Gjeldende plan er prosjektets til en hver tid gjeldende plan.

Gjeldende plan oppdateres månedlig.

Historisk (før statusdato) er gjeldende plan virkelig/faktisk utført arbeid. Fremover i tid er gjeldende plan slik prosjektet planlegger å gjennomføre aktivitetene.

Gjennomførbarhetsstudie (Feasibility Study)
Et studie som er foretatt for å:

 

 • Vurdere, på overordnet nivå, gjennomførbarhet med hensyn til teknologi, kostnader og tid i forhold til ønskede funksjoner, ytelse osv.
 • Identifisere alternative løsninger, deres fordeler og ulemper, og sentrale problemer for videre studie.
 • Utarbeide et detaljert kostnadsforslag til prosjekt definisjon studier, og informasjon som er tilstrekkelig detaljert for å kunne skissere funksjon, ytelse og bruksmiljø.

 

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Gjennomføringsfasen
Livssyklusfase der nytt materiellsystem skal fremskaffes. I fasen er målet å etablere kontrakt med leverandør om leveranse av materiellsystem og å følge denne opp i design, utvikling, produksjon og sluttest av materiellsystemet. Det verifiseres at materiellsystemet er i henhold til krav, og det forberedes for mottak og idriftsetting av materiellsystemet.

Basert på gjeldende retningslinjer for investeringer (FD, 2020).

Godkjenning
Erklæring om at et produkt eller en tjeneste er i samsvar med spesifiserte krav.

Grensesnitt

 • Areal, flate eller funksjon som gir en regulert kontakt mellom to elementer i et system.
 • Spesifiserte krav for tilpasning mellom innbyrdes avhengige systemer.

 

PRINSIX

Grensesnittkontroll
Kontroll av at spesifiserte krav til tilpasning mellom innbyrdes avhengige systemer er imøtekommet.

Grensesnittsdokumentasjon (Interface Control Documentation)
Grensesnittstegning eller annen dokumentasjon som beskriver fysiske og/eller funksjonelle grensesnitt mellom relaterte eller samarbeidende enheter.

Oversatt fra MIL-STD-973.

Grensesnittsstyringsgruppe (Interface Control Working Group)
For programmer som omfatter designfasen for et system eller en CI opprettes en ICWG for å styre grensesnittsaktiviteter mellom kunde, leverandør og/eller andre organisasjoner. Oppgavene inkluderer løsning av grensesnittsproblemer og dokumentering av inngåtte avtaler vedrørende grensesnitt.

MIL-STD-973, Notice 3.

H

Helhetlig usikkerhetsbilde
Se "Det totale usikkerhetsbilde"

Hendelse
Hendelser påvirker prosjektet med en sannsynlighet og tilhørende konsekvens. Hendelser har altså kun to utfall, enten inntreffer de eller så inntreffer de ikke. Inntreffer de har de en konsekvens på prosjektets mål (positiv eller negativ), inntreffer de ikke har de ikke en konsekvens på prosjektets mål.

Hendelsesanalyse
Teknikk for å analysere hendelsesusikkerhet.

Histogram
Grafisk fremstilling av informasjon der rektangelets høyde beskriver en mengde. Aksetekstene vil forklare figuren.

Historikk
Beskriver endringer gjort underveis i prosjektgjennomføringen.

Horisontal samhandel
HS er en prosess som beskriver forholdet mellom to likeverdige parter i FMO, kunder og leverandører. Kunder bestiller, mottar og betaler for produkter og tjenester utført av leverandører. Forholdet karakteriseres av at leverandørenes virksomhet i hovedsak finansieres av kundenes etterspørsel.

Horisontal samhandel (HS)
Er innført som system for å regulere forholdet mellom kunde og leverandør(primær- og støttevirksomhet). HS skal benyttes for å finansiere den logistikkstøtten som er nødvendig for å gjennomføre operasjoner.  FSJ eller innførte beredskapstiltak kan sette hele eller deler av HS - direktivet ut av kraft.

Hovedentreprenør
Entreprenør som har en eller flere underentreprenører til å utføre en del av de forpliktelsene som hans kontrakt med byggherren omfatter.

Hovedgjenstand (Unit)
En artikkel som forvaltningsmessig er å betrakte som en separat, selvstendig bruksmessig gjenstand.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Hvorfor industrielt samarbeid?
Det internasjonale forsvarsmarkedet er i utgangspunktet et lukket marked preget av nasjonal kontroll og favorisering av egen industri. Eksempelvis gir Artikkel 296 i Amsterdamtraktaten adgang for EU-land, ut fra vesentlige sikkerhetsinteresser, å unnta forsvarsmateriell fra EUs regler for det indre marked. Industrielt samarbeid er derfor et nødvendig virkemiddel for å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder.

Hyllevare
En artikkel som tilbys for salg eller leie til allmennheten.

Oversatt fra: SD-2

Håndbok
Bestemmelse som ivaretar det som er spesielt innenfor et bestemt fag. Utfyllende bestemmelse til overordnede direktiver.

I

Iboende tilgjengelighet / Ai (Inherent Availiability)
Sannsynligheten for at et system kan utføre sin tiltenkte funksjon, når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser i et ideelt logistikkstøttesystem, og uten å ta hensyn til forebyggende vedlikehold.

Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.

Ikke planlagt forpliktet
Ikke planlagt forpliktet er en "rest" i prosjekt det ikke foreligger planer for, men der man ønsker å periodisere prosjektets reserve.

Ikke planlagt korrigerende vedlikehold
Korrigerende vedlikehold som ikke er forventet. Feilen som oppstår, kan f eks ha vært forsøkt unngått ved hjelp av forebyggende vedlikehold.

Oversatt fra: MIL-STD-2173 (AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.

Ikke-driftsklart materiell / NOR (Not Operation Ready)
Antall materiellsystemer som ikke er klare til bruk på grunn av pågående reparasjoner/vedlikehold eller mangel på reservedeler.

Oversatt fra: Opus 10 User's Reference.

ILS-leder (ILS Manager)
En person som er ansvarlig for ILS-aktivitetene i et prosjekt.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

ILS-plan (Integrated Logistic Support Plan / ILSP)
Det formelle dokumentet for planlegging i prosjektet, som sikrer en helhetlig gjennomføring av prosjektets logistikkstøtte aktiviteter. Planen omtaler operativ vedlikeholds- og forsyningsstøtte, gir et detaljert ILS-program og resulterer i den ILS-informasjonen som er nødvendig for å kunne fatte gode beslutninger gjennom design, utvikling, produksjon og slutt-test av materiellsystemet.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

ILS-program
Et ILS-program er summen av de aktivitetene som skal sikre en helhetlig systemløsning av et materiellsystem og tilhørende logistikkstøttesystem. Programmet skal inkludere alle ressurser, planer, prosedyrer og leveranser som er nødvendig for å definere og dimensjonere de logistikkstøtte-elementene som må fremskaffes for å bidra til at den operative tilgjengeligheten (Ao) av materiellsystemet kan oppfylles med lavest mulig levetidskostnad for materiellsystemet og tilhørende logistikkstøttesystem. En ILS-plan gir en beskrivelse av gjennomføringen av dette programmet.

Noten viser sammenhengen mellom de ulike programmene i ILS-programmet.

Egendefinert.

Implementere
Å innfase eller innføre et strukturelement eller kapasitet inn i strukturen. Brukes ikke i SUP.

Initiell operativ evne (IOC) Initial Operational Capability
Den første oppnåelsen av en evne til effektivt å kunne benytte et våpensystem, utstyr eller system av godkjente spesifikke karakteristikker, og som er bemannet eller operert av en tilstrekkelig trenet, utstyrt og understøttet militær enhet eller styrke.

Innfase
Bringe et opprettett eller levert strukturelement eller kapasitet inn i strukturen. I begrepet ligger en erkjennelse av en sekvensert og komplisert prosess som krever koordinering med utfasing av strukturelement (er) eller kapasiteter som skal erstattes.

Innføre
Som innfase, men en mindre sekvensert prosess som ikke krever koordinering med utfasing av andre strukturelementer eller kapasiteter.

Instruks
Beskrivelse av en bestemt arbeidsfordeling og fastlagte handlingsmønstre i bestemte situasjoner.

Integrert logistikkstøtte / ILS (Integrated Logistic Support)
En systematisk prosess, som berører både kunde og leverandør, for å optimalisere levetidskostnadene for et materiellsystem. ILS omfatter aktiviteter for å påvirke design, fastsette logistikkstøttekrav for å oppnå et logistikkstøttevennlig system, og sikre nødvendig logistikkstøtte i drift.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Interaktive Elektroniske Tekniske Publikasjoner (IETP)
En betegnelse på dokumentasjon som er tilrettelagt for elektronisk publikasjon.

(IETP er synonymt med betegnelsen Interaktiv Elektronisk Teknisk Manual (IETM).)

Felles retningslinjer for DMI i Forsvaret (FS 7610-1900).

Intern usikkerhet
Usikkerhet som blir påvirket av interne forhold i prosjektet.

Internkontroll
Alle systematiske tiltak som arbeidsgiver skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i lov og/eller forskrift for å fremme vern mot helse- og miljøskader samt arbeidstagernes sikkerhet.

Interoperabilitet (Interoperability)
Den evnen materiellsystemer, hovedgjenstander eller militære styrker har til å levere og motta tjenester fra andre materiellsystemer, hovedgjenstander eller militære styrker, samt å bruke disse tjenestene som utveksles slik at de opererer effektivt sammen.

​​Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

K

Kapasitet
En innsatsfaktor/ressurs for å ivareta en identifisert oppgave. En kapasitet er ikke konkretisert til organisasjonselement, personellstyrke eller materiellkomponent. Derimot er den beskrevet i form av hva den skal løse (kvalitative og kvantitative mål). Hvilke operative kapasiteter Forsvaret trenger identifiseres ut i fra en analyse av pålagte oppgaver og en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av trussel eller situasjon.

Kassasjon av materiell
Beslutning om at materiell eller bygninger som er ned¬slitt eller skadet og ikke lar seg reparere, uten uforholdsmessig store påkostninger, skal taes ut av bruk.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Kildedatabase (Common Source database /CSDB)
Lagring av informasjon i separate datamoduler. Datamodulene inneholder all informasjon som kreves for å produsere den tekniske informasjonen til et materiellsystem og logistikkstøttesystem. Informasjonen lagres i moduler som identifiseres ved hjelp av unike koder. På denne måten kan man sette sammen informasjonen på ulik måte etter behov. Data modulene inneholder også opphavskontroll som gjør det mulig å styre databasens konfigurasjon.

Kodifisering (Codification)
Formell identifikasjon, klassifisering og nummerering av artikler fra Forsvarets inventarliste i samsvar med NATO Kodifiseringssystem, som fastsatt i NATO Manual for Kodifisering.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Konfigurasjon
Konfigurasjon er de funksjonelle og fysiske egenskaper som er fastsatt i teknisk dokumentasjon og som oppnås i det endelige produkt.

Konfigurasjonsendring
Enhver endring av et produkt eller den tilhørende konfigurasjonsdokumentasjonen. Gjennomføring av en slik endring kan kreve modifikasjon av produkt, produkt beskrivelse og relevante grensesnittsprodukter.

EIA/IS-649.

Konfigurasjonsendringsforslag
Dokumentert forslag til endring som danner grunnlag for beslutning om endringssøknad skal utarbeides eller ei.

Egendefinert.

Konfigurasjonsendringsordre
Ordre om iverksettelse av en endring.

Egendefinert.

Konfigurasjonsendringssøknad (Engineering Change Proposal)
En foreslått endring med tilhørende dokumentasjon som beskriver, begrunner og fremlegger denne endringen til kunden for godkjenning eller underkjennelse.

MIL-STD-973, Notice 3.

Konfigurasjonsenhet (Configuration Item)
Sammenstilling av hardware eller software som tilfredstiller en sluttbruker funksjon, og er valgt som gjenstand for separat konfigurasjonsstyring.

Oversatt fra MIL-STD-973.

Konfigurasjonsidentifikasjon
Konfigurasjonsidentifikasjon inkluderer: utvelging av konfigurasjonsenheter; fastsettelse av hvilke typer konfigurasjonsdokumentasjon som beskriver hver konfigurasjonsenhet; bestemmelser mht hvordan konfigurasjonsenheten entydig skal kunne identifiseres (f eks ved nummerskilt, modifikasjonsstatus etc), og referansen til den tekniske dokumentasjon som definerer enhetens konfigurasjon, herunder interne og eksterne grensesnitt; frigivelse av konfigurasjonsenheten og dens tilhørende konfigurasjonsdokumentasjon; etablering av konfigurasjonsbasislinje for konfigurasjonsenhetene.

Konfigurasjonsidentifikasjon (Configuration Identification)
Konfigurasjonsidentifikasjon omfatter:

 

 • Utvelgelse av CI-er.
 • Beslutning om hvilke typer konfigurasjonsdokumentasjon som kreves for hver CI.
 • Utstedelse av nummer og andre identifikatorer som knyttes til CI-er og til teknisk dokumentasjon som definerer CI-ens konfigurasjon, inkludert interne og eksterne grensesnitt.
 • Frigivelse av CI-er og tilhørende konfigurasjonsdokumentasjon.
 • Etablering av konfigurasjons basislinjer for CI-er.

 

MIL-STD-973, Notice 3.

Konfigurasjonskontroll
Konfigurasjonskontroll inkluderer prosessen fra det foreligger et begrunnet forslag til endring, til realisering av godkjent endring (eventuelt at den ikke godkjennes).

Konfigurasjonskontroll (Configuration Control)
Systematisk utarbeidelse av forslag med enten

 

 • begrunnelse
 • vurdering
 • koordinering
 • godkjenning
 • underkjenning

 

av foreslåtte endringer. Konfigurasjonskontroll er også implementering av alle godkjente endringer i konfigurasjonen til en CI etter at konfigurasjons basislinjen til CI-en er etablert.

MIL-STD-973, Notice 3.

Konfigurasjonskontrollråd (Configuration Control Board)
Råd som består av teknisk og administrativt personell, som anbefaler godkjennelse eller underkjennelse av foreslåtte endringer til og avvik fra en CIs til enhver tid godkjente konfigurasjonsdokumentasjon.

Oversatt fra MIL-STD-973.

Konfigurasjonsplanlegging
Konfigurasjonsplanlegging er å planlegge og dokumentere hvordan konfigurasjonsstyring totalt sett skal ivaretas og gjennomføres innenfor et ansvarsområde.

Konfigurasjonsrevisjon
Konfigurasjonsrevisjon gjelder både funksjonell- og fysisk konfigurasjonsrevisjon hvor: funksjonell konfigurasjonsrevisjon er den formelle gjennomgang av de funksjonelle karakteristikker til en konfigurasjonsenhet, forut for godkjenning. Hensikten er å verifisere at enheten tilfredsstiller de krav som er spesifisert i dens funksjonelle og allokerte konfigurasjonsdokumentasjon; fysisk opp mot dens tekniske dokumentasjon. Dette for å etablere eller verifisere overensstemmelse med konfigurasjonsenhetens produkt basislinje.

Konfigurasjonsrevisjon (Configuration Audit)
Verifikasjon av produktkonfigurasjon utføres ved inspeksjon av dokumenter, arkiv og registreringer; og gjennomgang av prosedyrer, prosesser og operasjonelle systemer for å verifisere at kravene til produktets egenskaper er oppfylt (krav til ytelse og funksjonelle føringer) og at produktets konstruksjon er omhyggelig dokumentert. Av og til er konfigurasjonsrevisjon inndelt i en separat funksjonell konfigurasjonsrevisjon og fysisk konfigurasjonsrevisjon.

EIA/IS-649.

Konfigurasjonsstatus regnskap
Konfigurasjonsstatus regnskap er registrering og rapportering av informasjon nødvendig for å administrere konfigurasjonsenheter effektivt, inklusive: en registrering av både den godkjente konfigurasjonsdokumentasjon og identifikasjonsnummer; status med hensyn til foreslåtte endringer og avvik til konfigurasjonen; status med hensyn til implementering av godkjente endringer; konfigurasjonen til alle konfigurasjonsenheter enten de er i operativ bruk eller på lager; historikk; resultater fra konfigurasjonsrevisjoner.

Konfigurasjonsstatusregistrering og -rapportering (Configuration Status Accounting)
Registrering og rapportering av informasjon som er nødvendig for effektiv gjennomføring av konfigurasjonsstyring. Dette omfatter blant annet:

 • oversikt over godkjent konfigurasjonsdokumentasjon og identifikasjonsnummer
 • status for foreslåtte endringer og avvik for konfigurasjonen
 • status for implementering av godkjente endringer
 • oversikt over gjeldende konfigurasjon for alle enheter av hver CI i drift

Oversatt fra MIL-STD-973.

Konfigurasjonsstyring
Konfigurasjonsstyring er å : Identifisere og dokumentere konfigurasjonsenhetens funksjonelle og fysiske karakteristikker. Kontrollere endringer til konfigurasjonsenheten og i dens tilhørende dokumentasjon. Registrere og rapportere informasjon nødvendig for å administrere konfigurasjonsenheter effektivt, inkludert både status med hensyn til foreslåtte endringer og implementeringsstatus for godkjente endringer. Revidere konfigurasjonsenheter for å verifisere at disse er i henhold til spesifikasjoner, tegninger, gresesnittkontrolldokumenter og andre krav i kontrakt(er). Foreta CM-planlegging.

Konfigurasjonsstyring (Configuration Management)
Disiplin som gir teknisk og administrativ veiledning og oppfølging for konfigurasjonsenheter gjennom hele levetiden, for å:

 • ​identifisere og dokumentere funksjonelle og fysiske egenskaper for konfigurasjonsenheter
 • styre endringer av konfigurasjonsenheter med tilhørende dokumentasjon
 • registrere og rapportere den påkrevde informasjonen for å styre konfigurasjonsenheter effektivt, noe som inkluderer status for foreslåtte endringer og status for implementering av godkjente endringer
 • revidere CI-er for å verifisere at de er i henhold til spesifikasjoner, tegninger, grensesnittsdokumentasjon og andre kontraktuelle krav.

For digitale datafiler anvendes utvalgte prinsipper for CID og CSA for å:

 • identifisere versjoner av datafiler samt status for disse. (Dette kan være arbeidsversjon, frigitt versjon, oversendt versjon eller godkjent versjon)
 • registrere og rapportere informasjonsbehov for å styre datafiler på en effektiv måte, noe som også inkluderer status for oppdaterte filer.

MIL-STD-973, Notice 3.

Konfigurasjonsstyringsplan (Configuration Management Plan )
Dokument som definerer hvordan konfigurasjonsstyring skal implementeres (inkludert policy og prosedyrer) for en spesifikk anskaffelse eller et spesifikt program.

MIL-STD-973, Notice 3.

Konsekvens
Effekten av en usikkerhet er en konsekvens på et eller flere av prosjektets mål. Konsekvens benyttes derfor som mål for avvik fra prosjektmålene på grunn av usikkerhet, f.eks. kostnadskonsekvens.

Konseptfasen
Livssyklusfase der det operative behovet identifiseres og prosjektet defineres. I fasen utarbeides tentative mål og rammer, prosjektforslag og første versjon av kravdokumentet.

Egendefinert, basert på PRINSIX.

Konstruksjonsforutsetninger
Regler, normer og spesifikasjoner som fastsettes for et bestemt produkt eller prosjekt for å sikre at konstruksjonen møter gitte krav.

Konstruksjonsgjennomgåelse (Design Review)
Systematisk gjennomgang og vurdering av konstruksjonsunderlag og -løsninger.

Konstruksjonsregler
Generelle retningslinjer for konstruksjonsmetoder og foretrukne -løsninger.

Kontrakt
Skriftlig avtale som regulerer utførelse av arbeid og leveranse.

Kontraktsstrategi
Et formelt valg av hvilke deler av prosjektet som skal settes bort som kontraktsarbeid, samt spesifikasjon av hva hver kontrakt skal inneholde. Kontrakter skal alltid kunne finnes igjen i prosjektets APS som en 'boks' på et eller annet nivå.

Kontraktuell kravliste for data (Contract Data Requirement List)
Et skjema som utgjør hovedlisten over data og informasjon som en leverandør vil bli forpliktet til å levere ved kontraktsinngåelse.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Kooperativ logistikk (COOPLOG)
Omfatter bi - og multilateralt logistikksamarbeid i den hensikt å optimere og rasjonalisere logistikkstøtte til NATO styrker. Målsettingen er å optimere og effektivisere logistikkstøtten i fred, krise og krig. I tillegg til tradisjonell logistikk innbefattes finansielle forhold, kontraktuelle forhold og ingeniørtjenester i kooperativ logistikk.

Koordinere
Sideordne, sette, plassere (ting, virksomhet el) i det riktige forhold til hverandre, bringe i samvirkende system.

Korrektivt tiltak
Aksjon som har til hensikt å justere avvik fra prosjektplanen.

Korrigerende vedlikehold (Corrective Maintenance)
Alle tiltak som utføres, som resultat av feil, for å bringe et materiellsystem tilbake til en gitt tilstand.

Korrigerende vedlikehold kan deles i to kategorier:

 1. ​​Planlagt korrigerende vedlikehold
 2. Ikke planlagt korrigerende vedlikehold

Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.

Kostnad
Forbruk av ressurser målt i en pengeenhet (Kostnad = ressurspris * mengde).

Kostnadskontrakt
Oppdragsgiver betaler leverandørens virkelige kostnader ved gjennomføring av prosjektet, altså timer, materialer og utstyr, og i tillegg et påslag for administrasjon og profitt.

Kostnadsnedbrytningsstruktur (Cost Breakdown Structure)
En struktur som viser hvordan kostnadene kan brytes ned i ulike kostnadselementer. Har sammenheng med PNS/APS.

Egendefinert.

Kostnadsplan
Plan som viser prosjektets forventede forbruk av ressurser.

Kostnadsramme (K45)
Dette er 85/15 estimatet som legges til grunn for fastsettelse av prosjektets kostnadsramme .

Kostnadsstyring
System for planlegging og oppfølging av kostnadspådrag i forhold til plan (budsjettet).

Kravspesifikasjon
Dokument som fastsetter et produkts- eller en tjenestes egenskaper med utgangspunkt i en behovsspesifikasjon. Dokumentet skal legges til grunn for utformingen. (Mil: operative krav)

Krigsskadereparasjon
Avgjørende reparasjoner, som ofte vil være improviserte og/eller midlertidige, og som utføres hurtig i et stridsmiljø i den hensikt å gjøre skadet eller ikke-funksjonelt utstyr operativt.

Utkast til Policy for Krigsskadereparasjon.

Kritikalitet
En usikkerhet klassifiseres som kritisk, betydelig eller neglisjerbar. Dette betegnes som usikkerhetens kritikalitet.

Kritikalitetsklasse
Fellesbetegnelse for risikoklasser og mulighetsklasser.

Kritikalitetsmatrise
Hendelsesusikkerheter plasseres i en kritikalitetsmatrise på bakgrunn av hendelsens sannsynlighet og konsekvens.

Kritisk linje
Den serien av arbeidspakker som tar lengst tid gjennom nettverket. Kritisk linje bestemmer sluttidspunktet for prosjektet. Beregnes ved bruk av CPM.

Kritisk sti, kritisk vei
Sammenhengende kjede av kritiske aktiviteter fra start til slutt i prosjektet. En forsinkelse i én av disse aktivitetene gir en forsinkelse av prosjektet.

Kvalitet
Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet.

Kvalitetskostnader
Forskjellen mellom virksomhetens virkelige kostnader og de kostnader som ville påløpe hvis det ikke var mulig å gjøre feil.

Kvalitetsledelse
Den del av ledelsesoppgaven som gjelder å fastsette og iverksette kvalitetspolitikken.

Kvalitetsplan
Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt.

Kvalitetspolitikk
Organisasjonens overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelse.

Kvalitetsprogram
Dokument som beskriver og evt tidfester nødvendige aktiviteter og ressurser for å iverksette et kvalitetssystem.

Kvalitetsrevisjon
Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.

Kvalitetssikring
Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.

Kvalitetssikringshåndbok
Dokument som beskriver det iverksatte kvalitetssystemet.

Kvalitetsstyring
Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle krav til kvalitet.

Kvalitetssystem
Organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse.

Kvalitetssystemgjennomgåelse
Formell vurdering, utført av den øverste ledelse, vedrørende kvalitetssystemets status og tilstrekkelighet i forhold til kvalitetspolitikken og nye mål forårsaket av endrede omstendigheter.

L

Lagringstid (Shelf Life)
Den tidsperioden en artikkel med begrenset levetid, forventes å være tjenstedyktig når den lagres under spesifiserte betingelser.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Leverandør
Person, institusjon, firma eller offentlig myndighet som kan tenkes eller skal levere en vare og/eller tjeneste.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Leverandørens ILS-plan (Integrated Support Plan)
Leverandørens ILS management plan.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Leverandørens programmer
Med program menes samlingen av alle aktiviteter innen en disiplin som leverandøren utfører under design, utvikling, produksjon og slutt-test, for å frembringe materiellsystemet eller ulike logistikkstøtteressurser i henhold til kravspesifikasjonene i kontrakten.

Programmene settes sammen til overordnede programmer. For eksempel inngår RAM-programmet og programmet for tekniske publikasjoner i det overordnede ILS-programmet. ILS-programmet inngår i leverandørens totalprogram på lik linje med f eks Systems Engineering (SE)-programmet. Noten viser sammenhengen mellom de ulike programmene i ILS-programmet.

Kravene til programmet skal spesifiseres i Statement of Work (SOW).

Egendefinert.

Leveringskontroll
Kontroll hos leverandør for å avgjøre om planlagt levering kan skje. Utføres av kunde.

Levetid
Den tiden et prosjekt bidrar positivt til Forsvarets stridsevne, inkl. plan- og investeringsperioden.

Levetidskostnader
De totale kostnader (anskaffelse, drift og avhending) til en enhet eller en kategori materiell. Inkl. kostnader til organisasjonsmessige tiltak og utdannelse.

Levetidskostnader (Life Cycle Cost)
Kostnader ved anskaffelse og eierskap av et materiellsystem over en definert periode av dets levetid.

Oversatt fra: IEC 300-3, Dependability Management. International Electrotechnical Commission, Geneva, 1992.

Logistikk
Logistikk er virksomheten som knyttes til planlegging og gjennomføring av flytting, understøttelse og vedlikehold av militære styrker. Logistikk omfatter de sider ved militære aktiviteter som handler om:

 • design og utvikling, anskaffelse, lagring, transport, fordeling, vedlikehold, evakuering og disponering av materiell og forsyninger
 • forflyttning av personell
 • anskaffe/produsere, vedlikeholde, disponere og utnytte eiendom, bygg- og anleggsfasiliteter
 • sanitets- og veterinærtjeneste
 • anskaffe og/eller formidle tjenester

Logistikk (Logistics)
Den virksomhet som planlegger og gjennomfører flytting, understøttelse og vedlikehold av militære styrker. Logistikk omfatter tilveiebringelse og anvendelse av tjenester, materiell og forsyninger til støtte for militære operasjoner og omfatter så vel opplæring og planlegging som gjennomføring av følgende virksomheter:

 • anskaffelse, lagring og fordeling av materiell og forsyninger
 • forebyggende vedlikehold, berging og reparasjoner
 • transport og evakuering
 • sanitets- og veterinærtjeneste
 • bygg- og anleggstjeneste
 • forpleining og innkvartering
 • administrasjon, herunder anskaffelse og formidling av tjenester

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Logistikk ventetid (Waiting Time)
Tiden fra en ordre blir kjent på et lager til enheten kan leveres ut fra lageret.

Oversatt fra: Opus 10 User's Reference

Logistikkstøtte (Logistic Support)
Ressurser og aktiviteter nødvendig for å understøtte den operative bruken av et materiellsystem. Logistikkstøtte omfatter vedlikehold, materiellforsyning og opplæring.

Egendefinert.

Logistikkstøtteanalyse (Logistic Support Analysis)
En analytisk prosess som inngår som del av en anskaffelsesprosess, der behovet for logistikkstøtte i forbindelse med drift identifiseres, evalueres og påvirkes i den hensikt å utforme en god kombinasjon av materiellsystem og logistikkstøttesystem.

Egendefinert.

Logistikkstøtteevne/-vennlighet (Supportability)
Se supportability for fellesdefinisjon.

 • Logistikkstøtteevne: "Kvalitativ egenskap ved logistikkstøttesystemet som uttrykker dets evne til å støtte et materiellsystem som bidrag til å møte krav til materiellsystemets operative tilgjengelighet."
 • Logistikkstøttevennlighet: "Kvalitativ egenskap ved materiellsystemets design som uttrykker hvor lett det er for logistikkstøttesystemet å støtte materiellsystemet. Standardisering, modularisering, ombyttbarhet, antall reservedeler og spesialverktøy, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og brukervennlighet er eksempel på momenter som vil påvirke logistikkstøttevennligheten."

Egendefinert basert på definisjon av "Supportability".

Logistikkstøttekonsept (Support Concept)
En overordnet beskrivelse av hvordan materiellsystemet er tenkt understøttet i drift. Logistikkstøttekonsept består av konsepter for henholdsvis vedlikehold, forsyning og opplæring for å møte det behovet som oppstår som resultat av bruk, og som er i samsvar med materiellsystemets design og den måten det skal anvendes.

Egendefinert.

Logistikkstøttekrav
Krav til system (kombinasjon av materiell- og logistikkstøttesystem) avledet av operativt behov, som skal sikre at materiellsystemet tilføres nødvendige logistikkstøtteressurser under drift. Dette omfatter krav til:

 • vedlikehold
 • forsyning
 • eiendom, bygg og anlegg (EBA)
 • personell og opplæring
 • transporterbarhet
 • pakking, merking, håndtering og lagring

Egendefinert.

Logistikkstøttesystem (Logistic Support System)

Alle anlegg og installasjoner, materiell og logistikkstøtteressurser utenom selve materiellsystemet, som er nødvendige for å støtte den operative bruken av materiellsystemet. Dette omfatter personell, vedlikeholdsutrustning, reservedeler, opplæringstjenester og -materiell, teknisk dokumentasjon, utrustning for pakking, merking, håndtering og transport, samt eiendom, bygg og anlegg (EBA), forbruksmateriell.

 

Egendefinert.

Lokalt endrings- og avviksråd
Lokal arbeidsgruppe som ofte opprettes hos en leverandør eller internt i Forsvaret, for å behandle mindre endringer og avvik.

Egendefinert.

LSA-program
LSA-programmet er summen av de aktivitetene som utføres for å:

 • frembringe et materiellsystem som tilrettelegger for en effektiv vedlikeholds- og materiellforsyningstjeneste
 • sikre at behovet for logistikkstøtte i driftsfase blir definert

Egendefinert.

LSAR (LSA Record)
En logistikkdatabase for den del av LSA-dokumentasjonen som består av detaljerte data med hensyn til identifikasjon av nødvendige logistikkstøtte ressurser for et materiellsystem.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

M

Mangelsannsynlighet (Risk Of Shortage)
Sannsynligheten for at en reservedel ikke finnes på lager i et tidsintervall, gitt etterspørselen etter reservedelen.

Oversatt fra: 10 User's Reference.

Materialstyring
Kontroll av materiellstrøm, f.eks. utstyr til en byggeplass, reservedeler til driftsorganisasjon o.l.

Materiell(an)fremskaffelse
Virksomhet som utføres fra et behov for materiell og tjenester oppstår til behovet er dekket. Omfatter planlegging, budsjettforslag, utvikling, kjøp/kontrahering, kvalitetssikring og introduksjon av materiell og tjenester.

Materiellforvaltningskontroll
Kontrollerende og regulerende virksomhet for å sikre at materiellet forefinnes og er i god og driftsmessig stand. Omfatter opptellingsforretninger, inspeksjoner og mønstring av materiell.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Materiellinspeksjon
Kontroll av materiell (Kvalitet og/eller kvantitet) og/eller materiellforvaltningsområder - eller funksjoner hvor kontrollen er av relativt kort varighet og av lite omfang.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Materiellmønstring
Faglig kontroll av materiell (kvalitet og kvantitet) og/eller materiellforvaltningsområder - eller funksjoner, hvor kontrollen er av relativt lang varighet og av stor nøyaktighetsgrad.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Materiellstruktur (System Breakdown Structure)
En hierarkisk representasjon av et materiellsystem fra systemnivå ned til delnivå, se materiellnedbrytning.

Egendefinert.

Materiellsystem (End item)
En endelig kombinasjon av artikler som er klart for sin tiltenkte bruk. (F eks skip, panservogn, fly, radio og gevær.)

Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.

Materiellutfasing
Virksomhet i forbindelse med nedtrapping av beholdninger, herunder avhending eller overføring av overskuddsmateriell til andre statsinstitusjoner. For strukturelementer i krigsstrukturen betyr utfasing at strukturelementet taes ut av krigsstruktur.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Matriseorganisasjon
Organisasjonsstruktur hvor ansvarslinjene går i minst to retninger.

Mest sannsynlig verdi
Den verdien som oppstår hyppigst av et sett med verdier-

Metode
Planverk som underbygger en prosess .

Milepæl
En planlagt registrerbar hendelse knyttet til ferdigstillelse eller et oppnådd delresultat

Milepælsplan
Plan for prosjektfaser, viser hovedhendelser i prosjektet.

Mobile baser
Er baser som har høy mobilitet, f eks et kjøretøy som utgjør et ledelseselement og sørger for tjenesteflyt til en støttet styrke eller et fartøy med ledelse og logistikkapasiteter om bord.

Modellanalyse
Teknikk for å analysere både hendelsesusikkerhet og estimatusikkerhet samtidig. Ved å lage et influensdiagram som beskriver sammenhengen mellom estimater og hendelser i prosjektet, simuleres forventet kostnad og gjennomføringstid på basis av statistiske fordelingsfunksjoner for hvert element i modellen

Modernisere
Oppdatering eller oppgradering av et materiellsystem. Brukes ikke i SUP

Modifikasjon (Modification)
En godkjent endring i design eller utstyr.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Modus (Mode)
Angivelse av en type bruk. Modus er en mer detaljert angivelse av de tilstandene materiellsystemet kan befinne seg i.

Eksempler på tilstander er transport og aktiv bruk. I hver tilstand kan materiellsystemet være i én eller flere modier. For tilstanden aktiv bruk, kan modus f eks være overvåking eller kamp.

Se utdypende prinsipper for anvendelse av tilstand og modus og forklaring og eksempler. Se også scenario og driftsprofil.

Egendefinert basert på MIL-STD-961 D.

Montasje (Assembly)
Et antall deler, delmontasjer eller kombinasjoner av disse, som er sammenføyd for å utføre en spesiell funksjon, og som er mulig å demontere. Forskjellen mellom en montasje og en delmontasje er avhengig av den aktuelle applikasjonen. En montasje i et tilfelle, kan være en delmontasje i et annet.

Oversatt fra: MIL-STD-280A, Military Standard Definitions of Items Levels, Items Exchangeability, Models and Related Terms, U.S. Department of Defense, Washington DC.

Mottakskontroll
Kundens kontroll av at mottatte produkter er i overensstemmelse med spesifiserte krav i bestillingen.

Muligheter
Positiv konsekvens av usikkerhet.

Mulighetsklasser
Usikkerhet klassifiseres i mulighetsklasser ut i fra hvor stor mulighet de representerer. Eksempler på mulighetsklasser er Kritisk, Betydelig og Neglisjerbar.

Multinasjonal logistikk
Omfatter en rekke initiativ som har til hensikt å optimere logistikkstøtten på alle områder som ikke er rent nasjonale. Gjennomføres bla ved etablering av Multinational Integrated Logistic Units (MILU), "Role Specialization" og "lead nation"-prinsipper gjennom bi - og multilaterale avtaler.

Mål
Beskrivelse av ønsket resultat og/eller effekt.

N

NATO-katalognummer
Et nærmere avgrenset eller fast bestemt antall siffer og/eller bokstaver som gir entydig henvisning til en bestemt artik¬kel og skiller artikkelen fra alle andre artikler.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

NATO-klassekode
Alle godkjente NATO artikkelidentifikasjoner tildeles en 4-sifret klassekode iht. NATO materiellklassifiseringssystemet. De to første siffer angir materiellgruppe og de to siste angir klasse, innen deres respektive grupper.

Nettverk
Grafisk presentasjon av prosjektplan som viser arbeidspakker og innbyrdes avhengighet.

Nettverksmetodikk
Metodikk for tidsplanlegging av aktiviteter med innbyrdes avhengighet

Nettverksplanlegging
Metode for å lage en prosjektplan i form av et nettverk.

Non-Developmental System/Item
En tidligere utviklet artikkel som brukes av egne myndigheter eller allierte.

Oversatt fra: SD-2.

NORAR
arkitekturdatabasen NORwegian Architecture Repository

Not Operational Ready / NOR (Ikke-driftsklart materiell)
The average number of not operational ready systems due to ongoing repair and shortage of spares.

Opus 10 User's Reference.


Null-alternativet / 0-alternativet
Nullalternativet innbefatter de vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger som er nødvendige for at alternativet skal være reelt. Nødvendig oppgradering er små vedlikeholdsinvesteringer som har avgjørende effekt for at eksisterende materiell eller infrastruktur skal tjene sitt formål.

Number Of Backorders / NOB (Restordre)
The number of not fulfilled requests, a stock oriented measure.

​​Opus 10 User's Reference.

O

Odelstingsproposisjon
Et dokument hvor Regjeringen inviterer Odelstinget til å fatte et eller flere lovvedtak. Dokumentet vil normalt også inneholde informasjon om saksforholdet.

Offentlig-privat samarbeid (OPS)
OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Fra http://www.ops-portalen.net

Ombyttbar artikkel (Interchangeable Item)
Artikkel som:

 

 • Har funksjonelle og fysiske egenskaper som er ekvivalente i ytelse, pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet med en annen artikkel med identisk eller lignende hensikt.
 • Kan byttes ut med en annen artikkel:

 

uten å velge en som passer eller har riktig ytelse

uten å endre artikkelen eller tilgrensende artikler utover tilpasninger

Oversatt fra: MIL-STD-973, Notice 3.

Ombyttbarhet
Et produkts evne til å kunne erstatte et annet produkt med lignende eller identisk formål, uten at det utvelges spesielt med hensyn til tilpasning eller ytelse, og uten at produktene selv eller tilstøtende produkter må endres, bortsett fra eventuelle justeringer.

Oversatt og tilpasset fra EIA/IS-649's definisjon av "Interchangeable".

Omdisponering
Omdisponering er den adgang FSJ gir underlagte ledd til å bruke midler til andre prioriterte oppgaver enn forutsatt under budsjettering og tildeling.

Omfang
Beskriver prosjektets omfang (hva skal prosjektet gjøre og ikke gjøre).

Omfang industrielt samarbeid
Årlig gjennomføres det industrielt samarbeid med en beregnet verdi på 3 milliarder kroner som følge av avtaler norske myndigheter har gjort med utenlandske leverandører. Rundt 140 norske selskap er årlig involvert i denne type samarbeid. Samlet gjenstående forpliktelse som utenlandske leverandører har til Norge er pr. april 2008 på 9,5 milliarder kroner. Disse forpliktelsene varer frem til 2018.

Omgruppering
Omgruppering er den adgang Forsvaret gis av Stortinget til å bruke midler på andre prioriterte oppgaver enn forutsatt under budsjettering og tildeling i det enkelte budsjettår.

Operativ basislinje
Godkjent dokumentasjon som beskriver en CIs konfigurasjon under operativ bruk. Vil kunne omfatte spesifikasjon av godkjenningstester, brukerhåndbøker, vedlikeholdshåndbøker og materiellnedbrytning.

Egendefinert

Operativ logistikk
Se Forbrukslogistikk

Operativ målsetting
Knytter prosjektet til Forsvarets mål, planer og strategi innenfor dette området. Den operative målsetting beskriver hvorfor prosjektet gjennomføres.

Operativ tilgjengelighet / Ao (Operational Availability)
Sannsynligheten for at et system til enhver tid kan utføre sin tiltenkte funksjon, når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser. Dette er forskjellig fra teknisk tilgjengelighet (Aa), ettersom operativ tilgjengelighet inkluderer beredskapstid og administrativ og logistikk ventetid.

Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.

Operativ virksomhet
Planlegging og ledelse av militære operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt. Herunder kommer det å føre tilsyn med mobiliseringsforberedelser samt planlegge og lede øvelser i samarbeid med dem som er ansvarlige for styrkeproduksjon (ref FFOD).

Oppdatere
En materiellmessig modernisering av et system eller komponent der hensikten er å vedlikeholde eller regenerere en tilsvarende kapasitet eller ytelse. Mindre eller visse økte ytelser kan likevel oppnås på grunn av den generelle teknologiske utviklingen.

Oppdatering
Ajourføring, korrigering etter formell prosedyre.

Oppdrag
Pålegg/ordre fra foresatt om hva (hvilke resultater) undergitt skal oppnå innenfor tildelt budsjett og rammebetingelser.

Oppdragsgiver
Organisasjon eller enhet som prosjektet eller oppdraget utføres for.

Oppfølging
Innmelding av data for virkelig fremdrift, ressursforbruk og kostnader. Utarbeidelse av rapporter, analyse av avvik fra planer og korrigerende tiltak samt eventuelt revisjon av planer.

Oppfølgingsparameter
En spesifisert parameter (variabel) som beskriver en karakteristikk til materiellsystemet i drift. Parameteren følges opp (måles) gjennom driftsfase for å identifisere avvik fra forventede verdier eller parameterens utvikling, og for derigjennom å føre til at eventuelle korrigerende tiltak iverksettes.

(Oppfølgingsparameter kan f eks være feilfrekvens på et bestemt delsystem eller kostnader for forebyggende vedlikehold for et bestemt delsystem.)

"Innhenting av erfaringsdata fra materiell i drift, ideelt behov", dok nr C-11.07-18, HFK Prosjekt CM/LCC.

Oppgradere
En materiellmessig forbedring av et system eller komponent der hensikten er å introdusere økte kapasiteter eller ytelser.

Opplæringskonsept (Training Concept)
En overordnet beskrivelse av hvordan opplæringstjenester for et materiellsystem er tenkt ivaretatt.

Egendefinert.

Opprette
Oppbygging av et nytt strukturelement eller kapasitet., f.eks. en avdeling, stab eller tilsvarende for innføring eller innfasing i strukturen.

Opprettholde
Nåværende strukturelement eller kapasitet beholdes med en gradvis oppjustert tilførsel av en eller flere av innsatsfaktorene3 for at ambisjon eller evnenivå ikke skal falle under dagens angitte nivå.

Overføre usikkerhet
Ansvaret for usikkerhet blir overført fra en part til en annen. Dette skjer typisk gjennom en kontrakt.

Overføringsfasen
Livssyklusfase der formålet er å fullføre planlagte anskaffelser, fordele og idriftsette materiellsystemet, samt utføre de garanti- og tilleggsarbeider, forbedringer og supplerende anskaffelser (opsjoner) som anses som nødvendig for å sluttføre prosjektet. Overføringsfasen begynner ved fordeling av første serieleveranse, etter godkjenning av leveranse ved slutt-test av materiellsystemet.

Egendefinert, basert på PRINSIX.

Overlevelsessannsynlighet
Sannsynligheten for å unngå feil i en bestemt tidsperiode

Egendefinert.

Overskuddsmateriell
Kurant materiell som i mengde overskrider det totale behov i Forsvaret. Kan også angi materiell som overskrider hjemlet behov for ved en avdeling, men da skal det klart angis for hvilket nivå i organisasjonen, eller ved hvilken enhet det gjelder.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Overvåking av usikkerhet
Usikkerhetselementer som ikke er tilstrekkelig betydningsfulle til at det besluttes å ta aksjon, kan man overvåke for å se om status endrer seg, slik at man må ta aksjon eller at usikkerhetselementet blir ubetydelig.​

P

Pakking, merking, håndtering og lagring (Packaging, Handling, Storage & Transportation)
De ressursene, prosessene, prosedyrene, design betraktningene og metodene som er nødvendig for å sikre at alle materiellsystemer, utstyr og forsyningsstøtte artikler blir preservert, pakket og transportert på en riktig måte. Dette inkluderer miljø-betraktninger og krav til preservering av utstyr for lagring over kort og lang tid, samt transporterbarhet. PHS&T er en av de grunnleggende hensiktene med ILS.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Periodisk forebyggende vedlikehold
Forebyggende vedlikehold som foretas med bestemte intervaller.

(Vedlikeholdet er enkelt å planlegge med hensyn til tidspunkt og ressurser, fordi arbeidets omfang er bestemt på forhånd. Intervallene kan være styrt av f.eks kalendertid eller driftstid. Eksempel: Skifte tennplugger på bil etter 10 00 km eller senest etter år.)

Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".

PERT (Program Evaluation and Review Technique)
Nettverksteknikk for beregning av gjennomføringstid hvor det tas hensyn til usikkerhet i tidsplan, og bruker stokastiske anslag for aktivitetens varighet med basis i optimistisk, sannsynlig og pessimistisk varighetsanslag. PERT, som teknikk er svak på håndtering av de gjensidige avhengighetene (iterasjoner) mellom aktivitetene, og teknikken forutsetter at kritisk sti er fast.

Pessimistisk verdi
Dårligst tenkelig utfall av en usikker parameter.

Planlagt forpliktet etter neste år
Kontrakter som forventes inngått i prosjektet etter neste år. Planlagt forpliktet til etter neste år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.

Planlagt forpliktet i år
Kontrakter som forventes inngått i prosjektet inneværende år. Planlagt forpliktet i år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.

Planlagt forpliktet til neste år
Kontrakter som forventes inngått i prosjektet til neste år. Planlagt forpliktet til neste år totalt, er forventet kontrakts sum. Periodiseres etter forventet betalingsplan.

Planlagt korrigerende vedlikehold
Korrigerende vedlikehold som er forventet. Det vil si det er besluttet å ikke innføre forebyggende tiltak for å forebygge en feil.

Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986: Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment.

Policy
Strategi og overordnede retningslinjer.

Egendefinert.

Primærvirksomhet
Organisasjonsledd og virksomheter innen FMO som gjennom utøvelse av roller er direkte knyttet opp til å løse Forsvarets oppgaver slik de er definert av Stortinget.  Primærvirksomhet får sine oppdrag og midler gjennom vertikal styring.  Primærvirksomheten innebærer å planlegge og gjennomføre operasjoner og å produsere stridsklare styrker.

PRINSIX
Forsvarets felles porteføljeledelse og prosjektstyringssystem

Priskontrakt
Leverandør tar på seg ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til kravdokumentet til en fast pris.

Produksjon
Samlebegrep for innkjøp, tilvirkning, kontroll, lagring og distribusjon.

Produksjonsdokumentasjon
Dokumentasjon som beskriver hva et produkt består av, hvordan arbeidsoperasjoner skal utføres, hvilke prosedyrer som skal benyttes og hvordan disse skal styres.

Produksjonslogistikk
Er den del av logistikkvirksomheten som omhandler forskning, design, produksjon og godkjenning av materiell og forsyninger. Det inkluderer standardisering og interoperabilitet, kontraktsarbeid, kvalitetssikring, anskaffelse av reservedeler, prøver og forsøk (inkl nødvendige fasiliteter), kodifisering, dokumentasjon, konfigurasjonskontroll og modifiseringer.

Produktansvar
Økonomisk ansvar for skader som følge av sviktende produktkvalitet. Begrepet benyttes i forbindelse med produsent eller forhandler som er pålagt ansvaret.

Produktbasislinje (Product Baseline)
Den godkjente produkt konfigurasjonsdokumentasjonen. Produktbasislinjen til en konfigurasjonsenhet kan i tillegg inneholde selve utstyret og programvaren.

MIL-STD-973, Notice 3.

Produktdokumentasjon
Dokument som i detalj beskriver utforming, sammenstilling, kontroll, bruk og vedlikehold av produktet.

Produktkonfigurasjonsdokumentasjon (Product Configuration Documentation)
Den kombinerte ytelses- og konstruksjons-dokumentasjonen som anvendes ved produksjon/innkjøp av en CI. PCD omfatter allokert konfigurasjonsdokumentasjon som beskriver en CI's funksjon, ytelse, interoperabilitet, krav til grensesnitt og den nødvendige verifikasjonen for å bekrefte at disse spesifiserte kravene er oppfylt. PCD inneholder også konstruksjonsdokumentasjon som omfatter alt fra form og tilpasningsinformasjon om den utprøvde konstruksjonsløsningen, til en fullstendig redegjørelse for konstruksjonen, etter hva som er nødvendig for anskaffelsesprogrammet.

MIL-STD-973, Notice 3.

Produktkontroll
Kontroll av et produkt på fastlagte trinn i fremstillingen.

Produktspesifikasjon
Dokument som fastsetter et produkts eller en tjenestes egenskaper.

Prognose
Forventet utvikling, delvis basert på historiske/statistiske data.

Program
Flere prosjekter i porteføljen knyttet sammen i et aggregert nivå.

Prosedyre
En organisert sekvens av aksjoner som til sammen utgjør en spesifisert funksjon.

Prosedyreverk
Samling av policy og prosedyrer, samt dokumentert brukerstøtte for anvendelse av disse.

Egendefinert

Prosess
En kjede av aktiviteter som leder fra en tilstand til en annen.

Prosjekt
En arbeidsoppgave som er rettet mot et klart definert mål. Den er av spesiell karakter, ikke rutinemessig. Et prosjekt kan være komplisert og kreve koordinert innsats fra flere fagområder. Oppgaven er tidsbegrenset og har en kostnadsramme.

PRINSIX.

Prosjektarkiv
En samling av prosjektdata og dokumenter.

Prosjektavslutning
Det tidspunktet når resultatet er overlevert oppdragsgiver, sluttrapport er skrevet og prosjektgruppen er oppløst.

Prosjektdokumentasjon
Planer og andre styrende dokumenter som beskriver og/eller setter begrensninger for omfang og/eller gjennomføring av et prosjekt. Eksempler kan være:

 

 • kontrakter
 • prosjektplaner
 • PRINSIX - dokumenter
 • WBS
 • spesifikasjoner

 

Egendefinert.

Prosjekteier
Oppdragsgiver til prosjektet.

Prosjektfase
En tidsbegrenset del av prosjektet. Prosjektfaser kan følge hverandre kronologisk eller overlappe hverandre.

Prosjektgjennomgang
En evaluering av nåværende prosjektresultater og prosedyrer.

Prosjektgruppe
En gruppe som er organisert for å utføre prosjektarbeidet eller er en definert del av det.

Prosjektkostnad
Nødvendig kostnad for prosjektgjennomføringen.

Prosjektleder
Daglig leder av et prosjekt. Har ansvar for og myndighet til å planlegge, gjennomføre og kontrollere prosjektet slik at oppsatte mål nås innenfor gitte tids og kostnadsrammer. Har helhetlig resultatansvar.

Prosjektmargin
Midler tilgjengelig som kan benyttes på endringer som ligger utenfor prosjektets forutsetninger.

Prosjektmedarbeider
Fellesbetegnelse for alle som arbeider i prosjektet.

Prosjektmål
Ønsket resultat eller effekt av et prosjekt. Består av to hovedmål; operativ målsetting (formål) og resultatmål.

Prosjektnedbrytningsstruktur
Viser en hierarkisk inndeling av prosjektet.

Prosjektoppfølging
Periodevis å kvantifisere (måle) hva som har skjedd i prosjektet (resultater, prestasjoner og forbruk), rapportere dette, sammenholde med plan, vurdere og analysere avvik mellom planlagt og oppnådde resultat, og om nødvendig iverksette korrektive tiltak.

Prosjektorganisasjon
En midlertidig organisasjon som er opprettet for å gjennomføre et prosjekt.

Prosjektplan
Prosjektlederens instrument for å styre det konkrete prosjektet. Vil ofte være sammensatt av en rekke delplaner, f eks omfangsplan, fremdriftsplan, kvalitetsplan, konfigurasjonsstyringsplan, kommunikasjonsplan, kontraktsplan, osv

Prosjektreserve
Midler tilgjengelig som kan benyttes på endringer som ligger utenfor prosjektets forutsetning

Prosjektresultat
Kvantifiserbart resultat av et prosjekt. Prosjektets resultatmål.

Prosjektstart
Aktivitet som følger bestemmelsen om å sette i gang et prosjekt. Inkluderer planlegging, organisering og mobilisering av ressurser.

Prosjektstruktur
De relasjoner og det settet av arbeidspakker som prosjektet består av. Se også APS.

Prosjektstyring
Styring av et prosjekt er å fastlegge hva prosjektet skal resultere i (formulere mål), og sørge for å nå dette resultatet gjennom planlegging, organisering og oppfølging med henblikk på tid/fremdrift, personell-, material- og utstyrsressurser, kostnader og kvalitet.

Prosjektstyringssystem
Et system som hjelper prosjektledelsen å styre utviklingen av et prosjekt i forhold til planer og budsjetter.

Prototype
Den første enheten som fremstilles av et nyutviklet produkt for å vurdere om spesifiserte krav er imøtekommet.

Prøving
Undersøkelse av et systems eller en gjenstands evne til å oppfylle spesifiserte krav ved å utsette systemet eller gjenstanden for fysiske, miljø eller driftsmessige påkjenninger.

Pålitelighet
Et produkt eller et systems evne til å utføre sin oppgave i et spesifisert tidsrom og under fastsatte operasjonsbetingelser.

Pålitelighet (Reliability)
En allmenn karakteristikk av den evnen en artikkel eller et teknisk system har til å utføre en tiltenkt funksjon under gitte miljø- og driftsforhold.

"Pålitelighets analyse", Rausand m fl, 1988.

Pålitelighetsbasert vedlikehold (Reliability Centered Maintenance)
En systematisk fremgangsmåte for å identifisere forebyggende vedlikeholdsoppgaver for en artikkel i henhold til spesifiserte prosedyrer, samt for å etablere intervall mellom forebyggende vedlikehold.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60.

Påløpte kostnader
Totale kostnader for det arbeidet som er utført frem til dato.​

R

RAM-program (RAM Programme)
RAM-programmet er summen av de aktivitetene som utføres for å lede, frembringe tekniske ressurser, planer, prosedyrer og tilsyn med oppgaver som er nødvendige for at RAM-krav skal oppfylles.

Egendefinert, basert på: ARMP-2.

RAM-programoppgaver (RAM Programme tasks)Oppgavene som må utføres for å sikre at RAM-kravene oppfylles.

Et sett med aktiviteter som påvirker påliteligheten, tilgjengeligheten og vedlikeholdsvennligheten til et system eller beregner en verdi for en av de tre faktorene.

Egendefinert, basert på: ARMP-2.

Reduksjoner og forenklinger
Reduksjoner og forenklinger er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det kan være tiltak som har negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, men som ikke på avgjørende måte truer den grunnleggende funksjonalitet som er forutsatt eller et eventuelt kritisk ferdigstillelsestidspunkt.

Redusere
En negativ endring av en eller flere av innsatsfaktorene som følge av redusert ambisjonsnivå for et strukturelement eller kapasitet.

Referansegruppe
En gruppe representanter fra brukermiljøene som er tilgjengelig for rådføring. Bistår PL.

Referanseplan
Siste godkjente plansett som er vedtatt og som prosjektet rapporterer mot.

Referansesystem (Baseline Comparison System)
Et eksisterende materiellsystem i drift, eller en samling av eksisterende delsystemer, som best mulig representerer design-, drift- og støttekarakteristikkene ved det nye materiellsystemet som er under utvikling.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Regningsarbeid
Arbeid der entreprenøren/leverandøren får dekket de kostnader vedkommende måtte ha under utførelsen av arbeidet. Generalkostnader og fortjeneste kommer i tillegg.

Reservedelskategorier
En reservedelskategori angir informasjon om en reservedel skal:

 

 • byttes ut på selve materiellsystemet eller om den byttes ut på en annen del
 • repareres, kasseres eller om den er delvis reparerbar

Følgende kategorisering av reservedeler er vanlig:

 

 •  ​​Systemdel (på engelsk ofte kalt: Maintenance Significant Item (MSI)): Dette er deler som byttes på systemet, dvs for reparasjon av systemet. Disse kan videre kategoriseres i:
  • P​​rimary Spare Part (PSP)/Discardable Unit (DU): Systemdel som kasseres.
  • Line Replaceable Unit (LRU): Systemdel som repareres (gjenvinnes).
  • Partly Repairable Unit (PRU): Systemdel som repareres i noen tilfeller og ellers kasseres.
 • ​​Komponentgjenvinningsdel: Dette er deler som benyttes til komponentgjenvinning, dvs for reparasjon av deler. Disse kan videre kategoriseres i:
  • Secondary Spare Pa​rt (SSP)/Discardable Part (DP): Komponentgjenvinningsdel som kasseres.
  • Shop Replaceable Part (SRU): Komponentgjenvinningsdel som repareres (gjenvinnes).
  • Deler som skiftes ved forebyggende vedlikehold.

Egendefinert.

Reservedelsprogram
Et reservedelsprogram er summen av de aktivitetene som leverandøren skal utføre slik at Foresvaret blir i stand til å velge ut hvilke reservedeler som skal anskaffes, samt hvordan disse reservedelene skal dimensjoneres. Reservedelsprogrammet består av fire hovedoppgaver:

 • ​Identifisere hvilke av materiellsystemets artikler (og sammensetninger av artikler) som skal være reservedeler.
 • Fastsette de spesifiserte initialbeholdningene av reservedeler.
 • Identifisere alle forsyningsartiklene i materiellsystemet
 • Kodifisere alle forsyningsartiklene i materiellsystemet.

Egendefinert.

Ressurs
Grunnleggende hjelpemidler eller innsatsfaktorer som inngår i et prosjekt, f eks materiell, tjenester, ytelser, økonomi og arbeidskraft (intern og/eller ekstern).

Ressursbibliotek
Strukturert samling av ressurser, gruppert etter funksjon. Detaljeringsgrad skal være slik at man kan sette enhetspriser på dem.

Restordre (Number Of Backorders)
​Antall ordre eller bestillinger som man ikke har kunnet tilfredsstille i det øyeblikket enheten ble etterspurt på lager.

​Oversatt fra: Opus 10 User's Reference.

Resultatkrav
Er knyttet til gitte oppdrag og angir den kvantitet og/eller kvalitet undergitt skal oppnå med de ressurser som stilles til disposisjon.

Resultatmål
Mål som sier hvilke resultater som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig (ytelse, tid og kostnad). I f m virksomhetsplanlegging er resultatmål definert som enhetens egendefinerte mål for å oppfylle resultatkravene knyttet til oppdragene.

Resultatoppfølging
Registrering, analyse av og kommunikasjon om ressursbruk og oppnådde resultater i forhold til resultatkrav.

Retningslinjer
Beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte.

Revisjon
Planlagt, systematisk og kritisk gjennomgang av aktivitet, produkt, prosess eller system.

Risiko
Risiko er negative konsekvenser av usikkerhet.

Risikoanalyse
En beslutningsstøttemetode som identifiserer risikofaktorer og evaluerer den totale prosjektrisikoen.

Risikoaversjon
Motvilje mot usikkerhet.

Risikoklasse
Usikkerhet klassifiseres i risikoklasser ut i fra hvor stor risiko de representerer. Eksempler på risikoklasser er Kritisk, Betydelig og Neglisjerbar.

Risikopremie
En betaling for å påta seg ansvaret for usikkerhet.

S

Sannsynlighet
Verdi i området 0 – 1 (ofte benyttes også 0 – 100%) som uttrykker sannsynligheten for at en hendelse skal opptre eller for at vi skal få et utfall innen et gitt intervall.

Scenario
Beskrivelse av en bestemt (ofte typisk) anvendelse av materiellsystemet. Normalt vil denne anvendelsen omfatte en sammensetning av én eller flere tilstander og modier. Beskrivelsen av scenarioet skal referere til tilstander og modier, og inneholde bruksbelastninger som varighet og forbruk.

Se utdypende forklaring og eksempler. Se også driftsprofil.

Egendefinert.

Seks tenkende hatter
Et konsept som strukturerer en gruppes tankeprosess.

Sertifikat
Dokument, utstedt av bemyndiget person, som bekrefter at spesifiserte krav er oppfylt.

Sertifisering
Det å verifisere og dokumentere at personellkvalifikasjoner, prosesser, prosedyrer eller produkter tilfredsstiller spesifiserte krav.

Sideentreprenør
Entreprenører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse av bygg- og anleggsarbeider.

Sjekkliste
En liste over typiske usikkerheter. Er tilpasset prosjekttype og bransje, og brukes som underlag i identifikasjonstrinnet.

Slakk
Antall dager en arbeidspakke kan forsinkes før ferdigstillelsesdatoen til hele prosjektet endres.

Sluttkontroll
Den siste kontrollen for å verifisere at all foreskrevet kontroll er gjennomført. Gjennomføres av leverandøren. Det er hans oppgave å sjekke at leveransen tilfredsstiller alle spesifiserte krav, også kravene til dokumentasjon.

Sluttmilepæl
Siste milepæl i prosjektet.

Spesifikasjon
Alle tekniske bestemmelser vedrørende enheter eller materiell som skal anskaffes eller tjenester som skal ytes. I en spesifikasjon defineres de fysiske, funksjonelle og operative kjennetegn i tekniske uttrykk (krav).

Sporbarhet
Evne til, ved hjelp av nedtegnet identifikasjon, å spore forløpet, anvendelsen eller lokaliseringen av en gjenstand eller aktivitet, eller liknende gjenstander eller aktiviteter.

Standardisering
Prosess for utvikling av konsepter, doktriner, prosedyrer og konstruksjoner for å oppnå og opprettholde de mest effektive nivåer av samvirkeevne, materielltypers mulighet til å kunne nyttes om hverandre, nasjonenes mulighet til å kunne nytte samme materiell og systemers evne til å gi og motta tjeneste eller ytelse seg imellom og derved øke evnen til samarbeid innen områdene operasjoner, adm og materiell (NATO).

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Stasjonære baser
Er en base med fast infrastruktur bygd opp over måneder/år.

Statement of Work (SOW)
En detaljert beskrivelse av de aktivitetene som leverandøren skal utføre.

Oversatt fra.: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Statens kvalitetssikringsregime
Finansdepartementet har innført et kvalitetssikringsregime som gjelder for «alle» Statlig prosjekter med en ramme over 750 millioner norske kroner. Kvalitetssikringen skal munne ut i en sluttrapport med tilråding om kostnadsramme, herunder avsetning for usikkerhet, samt en anbefaling om organisering og styring av vedkommende prosjekt. Kvalitetssikringen ble satt inn før prosjektet ble fremmet for Stortinget for prinsippgodkjennelse og førstegangs bevilgning.

Statsbudsjettet
Regjeringens forslag til statsbudsjett for det kommende året legges fram for Stortinget om høsten. Stortingsmelding nr. 1 er nasjonalbudsjettet, der regjeringen begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag og der statsbudsjettet ses i sammenheng med utviklingen i norsk økonomi. Stortingsproposisjon nr. 1, "Gul bok", inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. Her blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster, etter departement. Den detaljerte beskrivelsen av budsjettforslaget kommer i de såkalte "fagproposisjonene" for hvert departement, som også kalles stortingsproposisjon nr. 1, eller Prop.1 S. 

Stortingsmelding
Et dokument fra Regjeringen til Stortinget hvor det informeres om et avgrenset problem eller saksområde. Dokumentet kan også informere om Regjeringens planlagte politikk innenfor området. Stortinget vil drøfte meldingen, men vil vanligvis ikke fatte noe formelt vedtak.

Stortingsproposisjon
Et dokument hvor Regjeringen inviterer Stortinget til å fatte et eller flere vedtak. Dokumentet vil normalt også inneholde informasjon om saksforholdet. ( Se også Odelstingsproposisjon ).

Strukturelement
Et strukturelement er en klart avgrenset del av en organisasjon bestående av personell, prosesser og systemer.

Strukturelementet utfører en identifiserbar del av verdikjeden (etterretning, kampstyrke, ildstøtte, logistikk) og kan brytes ned i et hierarki og bestå av underordnede strukturelementer. I realiteten snakker vi da om byggeklosser av organisasjonselementer (artillerienhet, luftvernenhet, fregatt, kampflyenhet) som fyller en eller flere kapasiteter.

Styrbarhet
Mulighet til å påvirke sannsynlighet eller konsekvens for et usikkerhetselement eller usikkerhetsområde.

Styringsdialog
Prosess mellom foresatt og undergitt hvor det gis oppdrag med resultatkrav, ressurser og rammebetingelser og iverksettes resultatoppfølging i forhold til dette.

Styringsgruppe
Gruppe som bl. a representerer prosjektets eier og som har besluttende myndighet for prosjektet.

Styringsmål for prosjektet
- se prosjektes resultatmål. 

Styringsramme (P50)
Dette er 50/50 estimatet som legges til grunn i porteføljeplanlegging, og er styringsmål for utførende etat. Prosjektes styringsramme (P50) består av basiskostnad (BK) og forventet tillegg (FT), og er en styringsramme for utførende etat. Dette styringsmålet tilsvarer forventet kostnad og er et uttrykk for hvor mye det er ventet at prosjektet skal koste når det er fullført. Før 2018 betegnet PRINSIX dette som FMO45.

Styrke/øke
En positiv endring av en eller flere av innsatsfaktorene som følge av økt ambisjonsnivå for et strukturelement eller kapasitet.

Støttesystem (Support System)
Alle anlegg, materiell, programvare, tjenester og personellressurser utenom selve materiellsystemet som er nødvendig for operativ bruk og støtte av materiellsystemet, slik at det kan betraktes som en selvforsynt enhet i sitt tiltenkte brukermiljø.

Egendefinert.

Støttevirksomhet
Støttevirksomhet er organisasjonsledd og virksomheter innen FMO som gjennom utøvelse av sin rolle leverer produkter som skal bidra til at primærvirksomheten når sine mål. Støttevirksomhet får primært sine oppdrag og midler gjennom horisontal samhandel med primærvirksomheten i et strukturert kunde - leverandørforhold, samt etter spesielle kommando/operative forhold bestemt av FSJ. Støttevirksomheten defineres i denne sammenheng som logistikk(de deler av logistikken som ikke direkte understøtter operasjoner), kompetanse og utdanning, forskning og utvikling(FoU) samt administrative og forvaltningsmessige tjenester(adm) som er planlagt utført av Regional støttefunksjon (RSF).

Substansiell kuttliste
Substansiell kuttliste er tiltak som isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det er tiltak som skal gi mulighet for betydelig kutt i gjennomføringsfasen av prosjektet dersom det blir behov for det. Kuttene vil ha negative konsekvenser for innhold og/eller fremdrift, og kan redusere oppnåelsen av effektmål og føre til reduksjon av grunnleggende funksjonalitet.

Suksessannsynlighet
En tidsuavhengig sannsynlighet som benyttes hovedsakelig til å angi påliteligheten til engangsmateriell og sannsynligheten for visse hendelser.

(Dette kan f eks være sannsynligheten for at en rakett fungerer når den avfyres eller sannsynligheten for at en standby enhet kobler inn ved behov.)

Egendefinert.

Summasjonsnivå
Begrep både i prosjektstrukturen og APS. Betegner et hjelpenivå som kan benyttes for å få en lettfattelig struktur. Det er ikke påkrevd.

Svikt
Manglende evne til å utføre tiltenkt funksjon.

System
Et system er en sammensetning av:

 •  materiell
 • logistikkstøtte
 • bruker(e)
 • konsept(er)

som gjør en i stand til å tilfredsstille et gitt behov.

Kommentar: Hver av disse delene kan igjen ses på som system, avhengig av "ståsted".

En konsis og dekkende definisjon av "et system" er vanskelig. Gårsdagens definisjon er ikke alltid passende i dag, og dagens definisjon vil neppe være riktig i morgen. Med dette utgangspunktet har vi valgt å gi en generell definisjon av "et system". For at en definisjon av "et system" skal gi mening må vi være bevisst "ståstedet" til den som betrakter systemet eller gir definisjonen. Av det følger at element som tas med i definisjonen kan variere med omstendighetene. Spørsmålet blir, i hvilken grad dekker definisjonen behovet?

Egendefinert.

Systemansvar
Ansvar for at alle delsystemer/komponenter i et system er inkludert, og at de fungerer sammen på en måte som realiserer anskaffelsens (systemets) funksjonelle mål.

Systemberedskap (System Readiness)
Et mål for evnen til å påta seg og opprettholde gitte oppdrag i henhold til planlagt utnyttelsesgrad i freds- og krigstid. Systemberedskap betyr å ta eksplisitt hensyn til materiellsystemets pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet, karakteristikker og ytelser ved logistikkstøttesystemet, og antall og lokalisering av logistikkstøtteressurser.

(Operativ tilgjengelighet er eksempel på et typisk mål på beredskap.)

 Oversatt fra: "DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence".

Systemkapasitet (Capability)
Systemkapasitet er en gruppe av krav som naturlig hører sammen. En systemkapasitet kan være en funksjon, emne, objekt eller en annen hensiktsmesig betegnelse for å spesifisere krav.

Oversatt fra MIL-STD 961D.

Systems Engineering
Anvendelsen av vitenskapelig arbeid og engineering for å:

 • Overføre et operativt behov til en beskrivelse av system ytelsesparametre og en ønsket systemkonfigurasjon gjennom bruk av en iterativ prosess av funksjonelle analyser, sammensetninger, optimalisering, definisjon, design, test og evaluering.
 • Innarbeide relaterte tekniske parametre og sikre kompabilitet av alle fysiske funksjoner, og programmere grensesnitt på en måte som optimaliserer den totale system definisjon og design.
 • Integrere ytelse, produserbarhet, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet, logistikkstøttevennlighet og andre spesialiteter i den totale engineering innsatsen.

Oversatt fra: B.S. Blanchard & W.J. Fabrycky, "Systems Engineering and Analysis", Prentice_Hall, Inc., New Jersey, USA, 1990.

Systemspesifikasjon
Systemspesifikasjonen beskriver funksjonell basislinje. Spesifikasjonen er på systemnivå. Se forøvrig systemdokumentasjon.

Temapakke 31, Kravspesifikasjoner ver 1.2, 2 mai 93.

T

Target cost (målsum)
Kostnadsestimat som leverandøren måles etter. Det er vanlig at leverandøren får bonus dersom målsummen nås eller bedre.

Teknikk
Beskrivelse av hvordan man kan utføre en aktivitet i en prosess.

Teknisk tilgjengelighet / Aa (Achieved Availability)
Sannsynligheten for at et system kan utføre sin tiltenkte funksjon når det blir brukt i henhold til fastlagte betingelser i et ideelt logistikkstøttesystem. Dette er forskjellig fra iboende tilgjengelighet (Ai) ved at teknisk tilgjengelighet inkluderer forebyggende vedlikehold. Teknisk tilgjengelighet (Aa) ekskluderer administrativ ventetid og logistikk ventetid.

Oversatt fra: MIL-STD-1388-2B, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of Defense, Washington DC, 1991.

Tidskritikalitet
Sier noe om når usikkerhetselementene kan påvirke prosjektets tidsplan , dvs hvilke elementer det haster å gå inn med tiltak på, og hvilke som eventuelt kan vente.

Tidsplan
Plan som angir start- og sluttidspunkter for aktiviteter i et prosjekt.

Tilgjengelighet (Availability)
Et systems evne til å utføre sin tiltenkte funksjon på et bestemt tidspunkt eller over en bestemt tidsperiode, ved ulike synsvinkler på pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og logistikkstøtte.

Tilgjengelighet kan beskrives i form av:

 • Operativ tilgjengelighet
 • Teknisk tilgjengelighet
 • Iboende tilgjengelighet

Oversatt fra: British Standard, BS 4778. Glossary of Terms Used in Quality Assurance Including Reliability and Maintainability Terms, British Standards Institution, London.

Tilstand (State)
Angivelse av en type bruk. Materiellsystemet kan befinne seg i én av flere tilstander, f eks transport eller aktiv bruk. I hver tilstand kan materiellsystemet være i én av flere modier.

Se utdypende prinsipper for anvendelse av tilstand og modus og forklaring og eksempler. Se også scenario og driftsprofil.

Egendefinert basert på MIL-STD-961 D.

Tilstandsbasert vedlikehold
Forebyggende vedlikehold som utføres på bakgrunn av en tilstand. Vedlikeholdet består grovt sett av følgende elementer:

 •  periodisk/kontinuerlig inspeksjon, funksjonstesting, måling
 • analyse, dvs sammenligning av målinger, observasjoner med akseptkriterier
 • eventuelt reparasjon eller skifte av deler

Oversatt fra: MIL-STD-2173(AS) 21 JANUARY 1986; "Reliability-Centred Maintenance. Requirements for Naval Aircraft, weapons systems and Support Equipment".

Tilvirking
Samlebegrep for den delen av produksjonen som gjelder forming og bearbeiding av materialer og sammenstilling av komponenter.

Tornado - diagram
Diagram som angir spredning, dvs avstand mellom pessimistisk og optimistisk verdi på den enkelte aktivitet/estimat.

Totalprosjekt
Et investeringsprosjekt med alle de nødvendige aktiviteter som kommer som en følge av dette, består normalt av følgende hovedelementer; materiell, logistikk, organisasjon (inklusive utdanning), samt bygg og anlegg. Se også definisjonen av prosjekt.

Totalprosjektering
Arbeidsprosessene med innsamling og beregning av alle elementer og konsekvenser av et tiltak eller investering i et livsløpsperspektiv.

Trade-off
Metode for å bestemme den optimale balansen mellom system-karakteristikker (kostnader, tidsplaner, ytelse og logistikkstøtteevne).

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Transporterbarhet (Transportability)
Et materiellsystems iboende evne til å bli flyttet med tilgjengelige og planlagte transportmidler på en slik måte at etablerte tidsplaner overholdes, samt den innvirkning som utstyr og logistikkstøtte artikler har på den strategiske mobiliteten til operative militære styrker.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Trepunktsestimater
Estimat som angir tre verdier på i vårt tilfelle estimatusikkerhet . Disse er mest positiv (optimistisk), mest negativ (pessimistisk) og mest sannsynlig verdi (planlagt).

U

Usikkerhet
Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon. Består av positiv usikkerhet ( muligheter ) og negativ usikkerhet (risiko).

Usikkerhetsanalyse
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne usikkerhet.

Usikkerhetseksponering
Størrelsen på usikkerhet gitt ved avstanden mellom ytterpunktene (optimistisk - pessimistisk) i et anslag.

Usikkerhetselement
Et enkelt usikkert forhold i prosjektet.

Usikkerhetsfilosofien
Hvorfor prosjektet har en gitt holdning til usikkerhet.

Usikkerhetsholdninger
Hvilken holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet.

Usikkerhetskultur
Hvilken holdning prosjektet har til usikkerhet.

Usikkerhetsmanual
Benyttes for dokumentasjon av resultater og historikk ved kontinuerlig usikkerhetshåndtering internt i prosjekter.

Usikkerhetsområde
En samling av beslektede usikkerhetselementer.

Usikkerhetsprosessen
Lik prosess for håndtering av usikkerhet.

Usikkerhetsrapport
En komprimert rapport for dokumentasjon av de viktigste resultatene fra en usikkerhetsanalyse.

Usikkerhetsstyring
En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak.

Uspesifisert kostnad (UK)
Uspesifisert kostnad (UK) skal ivareta forhold som man erfaringsmessig vet vil komme, men som det ikke er grunnlag for å stipulere som et kostnadselement i grunnkalkylen (GK) tidlig i prosessen. Den uspesifiserte kostnaden vil bli redusert ved detaljplanlegging av prosjektet. UK kan være anslått til X % av grunnkalkylen (og beregnes av GK forventningsverdi, som tilnærmet er lik GK mest sannsynlig verdi). Uavhengig om beløpet for UK er stort eller lite så skal dette forklares/begrunnes.  

Utbetalt
Utbetalt registreres per aktivitet i måneden utbetalingen fant sted.

Utfallsrom
Mengden av alle mulige utfall for estimatet.

Utfasingsfasen
Livssyklusfase der det gjennomføres aktiviteter i forbindelse med nedtrapping av beholdninger, herunder overføring eller salg av overskuddsmateriell til andre statsinstitusjoner. Fasen omfatter sanering, utrangering, kassasjon og avhending av materiellsystem. Den overlappes med driftsfasen.

Egendefinert (ikke PRINSIX-fase).

Utfase
Sekvensiell avvikling av et strukturelement eller kapasitet. Ofte koordinert med innfasing av erstattende strukturelement eller kapasitet.

Utrangering
Beslutning om at brukbart materiell eller bygninger skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller fordi behov ikke lenger er til stede.

Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret

Utvikling
Prosessen å gjøre designen av et produkt eller en tjeneste klar for produksjon eller utførelse.

Utviklingsfasen
Livssyklusfase der det skal verifiseres at den valgte systemløsningen tilfredsstiller de funksjonelle kravene og at løsningen kan produseres hos en leverandør. I fasen etableres kontrakt om utvikling av materiellsystem. Utviklingsarbeidet følges opp hos leverandør. Kravdokument nr 3 utarbeides, samt Totalprosjektdokument nr 3 som beskriver videreføringen av prosjektet.

Egendefinert, basert på PRINSIX.

Utviklingsspesifikasjon
En utviklingsspesifikasjon beskriver i større detalj design- og utviklingskravene som er tillagt en enkelt komponent fra helheten i systemspesifikasjonen. Spesifikasjonen tilhører komponenter under systemnivå. Utviklingsspesifikasjonen hører hjemme under allokert basislinje.

Temapakke 31, Kravspesifikasjoner ver 1.2, 2 mai 93.

Å bekrefte at et system er produsert i henhold til aksepterte regler, forskrifter og standarder.

​Egendefinert.

V

Validering
Objektiv bekreftelse av organisasjonen, personellet, materiellet, systemene, kapasiteter og utførelse målt mot de operative kravene.

Varighet
Det beste estimatet på hvor lang tid en arbeidspakke vil ta (fortrinnsvis målt i arbeidsdager).

Vedlikehold (Maintenance)
Alle tiltak som utføres for å holde et objekt innenfor en gitt tilstand eller bringe den tilbake dit.

Vedlikehold deles i to hovedgrupper:

 1. Forebyggende vedlikehold
 2. Korrigerende vedlikehold

Med "alle tiltak" menes alt som må gjøres, fra initiering av behov til dokumentasjon av arbeid. Dette kan deles inn i følgende faser:

 • Initiering av behov: Dette kan skje akutt i form av korrigerende vedlikehold eller som del av en plan for forebyggende vedlikehold.
 • Planlegging: De viktigste aktivitetene er allokering av ledig personell, nødvendig teknisk dokumentasjon, verktøy, reservedeler, frigiving av utstyr, hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
 • Gjennomføring: Utførelse av selve arbeidet. Dette kan medføre demontering, rengjøring, inspeksjon, feilsøking, reparasjon, skifte av deler og sammensetning, prøvekjøring.
 • Rapportering: Når arbeidet er utført, skal dette beskrives. I enkleste fall blir bestillingen som ble generert under initieringen, ferdigmeldt. I tillegg bør det påføres antall timer medgått, samt bruk av reservedeler. For å kunne foreta en teknisk-økonomisk oppfølging av utstyret i ettertid, kan det under dokumentasjon av arbeid brukes ulike koder for type feil, type utstyr, delkomponent, årsak osv. I tillegg bør fritekst brukes.

Med "objekt" menes et hvilket som helst teknisk objekt. Det kan f eks være en bil, en bygning eller en elektrisk koplingsboks.)

Egendefinert.

Vedlikeholds- og Forsyningspolicy
Overordnede retningslinjer for vedlikehold av og forsyning til materiellsystemer i Hæren.

Egendefinert.

Vedlikeholdskonsept (Maintenance Concept)
En overordnet beskrivelse av hvordan vedlikeholdsfunksjonen for et materiellsystem er tenkt ivaretatt. Dette kan omfatte beskrivelse av vedlikeholdsnivåer, vedlikeholdsstrategi, ressursbruk og bruk av eksterne leverandører.

Egendefinert.

Vedlikeholdsnivåer (Maintenance Levels)
De grunnliggende nivåene for vedlikehold som alle vedlikeholdsaktiviteter er fordelt på. Omfanget av det vedlikeholdet som blir utført på hvert nivå, må være i samsvar med spesifisert personell, utstyr, tekniske data og fasiliteter.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Vedlikeholdsplanlegging (Maintenance Planning)
Prosessen for å utarbeide og etablere vedlikeholds- og forsyningskonsept og krav til vedlikehold av et materiellsystem. Vedlikeholdsplanlegging er en av de grunnleggende hensiktene med ILS.

Oversatt fra: DEF STAN 00-60, Integrated Logistic Support, British Ministry of Defence.

Vedlikeholdsutrustning
Vedlikeholdsutrustning omfatter verktøy, spesialverktøy, testutstyr og annet utstyr som er nødvendig for å vedlikeholde materiellsystemet.

Egendefinert.

Vedlikeholdsvennlighet (Maintainability)
Målet på et materiellsystems evne til å bli eller bli holdt istandsatt, slik at det kan utføre sin tiltenkte funksjon når reparasjon utføres av personell med spesifisert kompetanse, i henhold til fastsatte betingelser og ved bruk av spesifiserte prosedyrer og ressurser.

Oversatt fra: British Standard, BS 4778. Glossary of Terms Used in Quality Assurance Including Reliability and Maintainability Terms, British Standards Institution, London.

Verifikasjon
Undersøkelse for å bekrefte at aktivitet, produkt eller tjeneste er i overensstemmelse.

Verifisering
Å bekrefte at produktet tilfredsstiller funksjonelle/tekniske ytelseskrav som er fastlagt i prosjektets tidligere basislinjer.

Egendefinert.

Videreføre
Nåværende struktur beholdes uten endringer av innsatsfaktorene ("status quo"). I begrepet ligger en akseptert risiko av at evnen over tid vil reduseres, grunnet elde på tekniske systemer og EBA eller mangel på kompetanse, hvis ikke innsatsfaktorene oppjusteres. (Se Opprettholde).

Videreutvikle
Nåværende struktur tilpasses faktorer som operative behov, kompetanse og effektivisering innenfor eksisterende ressursforutsetninger og rammer. I begrepet ligger en vurdering av at dette er mulig innefor gitte rammer. Hvis ikke brukes begrepene styrke/øke.

Virkelig/faktisk
Virkelig/faktisk utført arbeid i prosjektet (utførte aktiviteter/% ferdig)

W

Work breakdown structure
Arbeidsnedbrytningsstruktur i prosjektet, viser en hierarkisk inndeling av prosjektarbeidet

Y

Ytelse (Performance)
Et kvantitativt mål som karakteriserer en fysisk eller funksjonell egenskap relatert til utøvelsen av en operasjon eller funksjon. Ytelsesegenskaper inkluderer kvantitet (hvor mange eller hvor mye), kvalitet (hvor godt), dekning (hvor stort område, hvor langt), tidsmessig presisjon (hvor responsiv, hvor ofte), og beredskap (tilgjengelighet, oppdrags/operasjonell beredskap). Ytelse er en egenskap for alle systemer, personell, produkter, og prosesser, inkludert :utvikling, produksjon, verifikasjon, gruppering, operasjon, støtte, opplæring og avhending. Dermed vil både støtteparametre, variasjoner i produksjonsprosessen, pålitelighet osv være mål for ytelse.

EIA/IS-649.