KS1

Hensikten med KS 1 er at ekstern kvalitetssikrer skal bistå oppdragsgiver med å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. I siste instans er selve konseptvalget en politisk prosess som ekstern kvalitetssikrer ikke skal ha noen rolle i.

​Omfang

Det skal foreligge en konseptvalgutredning (KVU), som underlag for kvalitetssikringen. Denne skal være strukturert med følgende kapitler:
1.  Behovsanalyse
2.  Strategikapittel
3.  Overordnede krav
4.  Mulighetsstudie
5.  Alternativanalyse
6.  Føringer for forprosjektfasen

Konseptfasen skal være gjennomført som en samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til "Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsvirksomheten i forsvarssektoren".

Beslutningen om å starte opp et forprosjekt for disse store prosjektene fattes av Regjeringen. Innstillende organer er departementene. Kvalitetssikrers oppgave er å levere et sluttprodukt i form av en rapport til oppdragsgiver, og som skal inneholde en gjennomgang og vurdering av om dokumentene er tilstrekkelige som beslutningsunderlag. Etter behov utarbeides det i tillegg arbeidsdokumenter underveis i prosessen. Disse gis fortløpende nummerering og vedlegges sluttrapporten sammen med eventuelle adressaters svar eller kommentarer.

Det må generelt påses at dokumentene har klare og entydige konklusjoner. Alternativanalysen skal normalt munne ut i en rangering av alternativene, med en tilråding om hvilket som bør velges. I et fåtall tilfeller kan det likevel tenkes at det vil være hensiktmessig å gå videre med flere alternativer, eller at det bør utredes et nytt alternativ. Det kan under visse omstendigheter også være aktuelt å utsette beslutningen om å gå videre med et forprosjekt.