Inventar

Det er besluttet at Forsvarsbygg (FB) skal ha det helhetlige ansvaret for planlegging og gjennomføring av anskaffelser av innredning tilhørende EBA-prosjekter som godkjennes etter 9. februar 2011.

​Hva inngår i inventar
Inventar omfatter møbler, utstyr og lager- og verkstedutrustning, samt IKT-systemer og -utstyr som er nødvendig for å understøtte byggets funksjon. Det forutsettes at nødvendig IKT-utstyr og systemer, utover det som naturlig hører inn under investeringen i ny innredning (eksempelvis AV-hjelpemidler og VTC), gjenbrukes eller gjenanskaffes over egne driftsmidler. Et eventuelt behov for nye IKT-kapasiteter fremmes i ordinær prosess for materiellfremskaffelser og koordineres med planlagt fremdrift i innrednings-, og byggeprosjektet. Målmateriell til EBA-tiltak i Forsvarets skyte- og øvingsfelt faller inn under kategorien «utstyr» i denne definisjonen. Det betyr at FB har ansvaret for anskaffelse av målmateriell i tilknytning til gjennomføring av EBA-prosjekter, med unntak av materiell som anskaffes gjennom materiellinvesteringsprosjekter.

Budsjettering
Innredning budsjetteres over kapittel 1760 post 45, og FB fremsender budsjettforslag og tildeles midler for anskaffelse av innredning på denne posten. FB rapporterer til departementet om bruken av midlene som del av den ordinære framdriftsrapporten for nasjonalfinansiert EBA.

Husleie
Forsvaret skal ikke betale husleie for innredningen, og det er Forsvarets logistikkorganisasjon som overtar innredningen når bygget overtas av bruker. I de fleste prosjekter vil det være en periode hvor bygget driftes i påvente av at innredningen kommer på plass. Denne driftskostnaden blir belastet det enkelte EBA-prosjekt over kapittel 1710, post 47.

Praktisk gjennomføring
FB har ansvaret for at bygg som skal overleveres til Forsvaret er komplett også med innredning. FB skal innenfor rammen av gjeldende regelverk og bestemmelser besørge anskaffelsen av innredning ved oppføring av nybygg eller større rehabilitering.
Alle forprosjekter på EBA som fremmes fra FB til Forsvarsdepartementet, skal, der det er relevant, ha vedlagt beslutningsgrunnlag for innredning. Brukers krav til innredning skal beskrives i forprosjektets kravdokument. FB skal i nært samarbeid med bruker utrede behovet for nødvendig innredning, slik at løsningen som leveres er tilpasset brukers behov. FB skal påse at det i planleggingen av innredningsanskaffelsen er vurdert om eksisterende materiell kan gjenbrukes.
Forsvarsmateriell (FMA) anskaffer etter oppdrag fra FB innredning til nybygg og fremforhandler nødvendige rammeavtaler der hvor det er hensiktsmessig.  FMA ivaretar fagmyndighet for innredning og bistår FB med faglig oppfølging og støtte. FB kan selv gjennomføre kjøp av innredning til nybygg og større rehabiliteringsprosjekter når det er hensiktsmessig, for eksempel når tid er en kritisk faktor. FB benytter ved anskaffelse av innredning de rammeavtaler som FLO har fremforhandlet der dette er hensiktsmessig. For at FB skal kunne kontrollere av anskaffelsene er i henhold til kontraktsbestemmelsene, skal FB skal ha tilgang til den komplette rammeavtaledokumentasjonen, dvs. alle relevante avtaler med tilhørende vedlegg.
Der hvor det er hensiktsmessig, for eksempel hvor det er snakk om spesialinnredning, kan FB og FMA avtale en annen ansvarsfordeling enn den som er beskrevet over.