behovsanalyse

Behov

Behovet som investeringen skal dekke skal beskrives i konseptfasen.

Behovet skal gjenspeile samfunnets og Forsvarets virkelige behov, og konsekvenser ved ikke å gjennomføre investeringen. Det er her viktig å referere til overordnede styringsdokumenter.   
 

Behovet_1

 

Det er utarbeidet en egen mal for behovsanalysen som et vedlegg til konseptvalgutredningen (KVU).