kravdokumentet

Krav

Kravene må bygge på beskrivelsene av samfunns- og effektmål og behov som er beskrevet forut for kravdokumentet, og skal danne grunnlag for alternativanalysen.
Disse sammenhengene må komme tydelig frem, gjerne i en matrise.

Krav knyttet til detaljert design av valgt alternativ etableres i forprosjektfasen, og derfor skal kravene i konseptfasen holdes på et overordnet nivå, tilstrekkelig til å velge konseptuelt alternativ.

Kravene skal samtidig ikke være formulert slik at de ikke er rasjonelt løsbare. Eksempelvis skal ikke kravene være knyttet til «kampflyets» egenskaper, men derimot være krav til de oppgaver som skal løses. (Bekjempe lufttrusler med et gitt sett av egenskaper, slå ut mål på bakken med gitt egenskaper og omfang etc.)

Merk at for prosjekter som omhandler modifikasjon, oppdatering eller suppleringer, skal eksisterende KD oppdateres. Merk og at kravsettet i KD skal holdes à jour for det eksisterende systemet gjennom systemets livssyklus.
 

Det er utarbeidet en egen mal for kravdokumentet som et vedlegg til konseptvalgutredningen (KVU). 
 

Overordnede krav behandles iht. DFØs veileder for SØA.