mulighetsstudie

Mulighetsstudie

Mulighetsstudien utarbeides basert på behovene beskrevet i behovdokumentet og målene beskrevet t fm. målhierarkiet..
 

Definisjon av konsept:
Overordnet prinsipiell løsning som ivaretar et definert behov og problemstilling.

Mulighetsstudien skal fange opp konseptuelt forskjellige alternativer som kan sikre at samfunns- og effektmålene oppnås
I et prosjekt som består av et system av delsystemer kan det være mulighet for forskjellige konsepter, avhengig av hvordan systemet er delt opp.

Relevante alternative konsepter utredes i mulighetsstudien i henhold til fem innfallsvinklene (firetrinnsprinsippene):

0. Nullalternativet (skal alltid være med)

1. Tiltak som reduserer etterspørsel etter kapasiteten

2. Tiltak som sikrer mer effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet

3. Tiltak som fører til mindre utbedringer og investeringer av eksisterende kapasitet

4. Tiltak som medfører store nyinvesteringer

Denne trinnvise tilnærmingen er valgt for å sikre en grunnleggende og grundig gjennomgang av alle muligheter, og redusere fokuset på store investeringstiltak som ofte er utgangspunktet for prosjektet. Dette sikrer mer effektiv ressursbruk, da behovene søkes dekket av lavest mulig trinn.

Utreder må vurdere om femtrinnsmodellen er den mest hensiktsmessige tilnærming, og bør tilpasse malen til det enkelte prosjekt. Prosessen som er benyttet for å komme fram til alternativene skal beskrives.

Det er utarbeidet en egen mal for amulighetsstudien som et vedlegg til konseptvalgutredningen (KVU).
Investeringstiltak som omfatter både materiell og eiendom, bygg og anlegg (EBA) kan det gjøres separate mulighetsstudier for disse, og presentere disse hver for seg. Dette kan gjøres i hvert sitt mulighetsstudie-vedlegg til KVU.


Mulighetsstudien behandles iht. DFØs veileder for SØA.​​ ​​​​