kostnad

Prosjektøkonomiske rammebetingelser

Kostnadsrammen for et prosjekt fastsettes på bakgrunn av gjennomført kostnads- og usikkerhetsanalyse. Kostnadsrammen utgjør prosjektets øverste finasielle tak, og godkjennes av Sjef FD III, Statsråden eller Stortinget.

​​​​​​I planlegging av et prosjekt utarbeides det en grunnkalkyle (GK​​). Grunnkalkylen er den deterministiske summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete kalkyleelementer (kostnadsposter) på analysetidspunktet. I tillegg til grunnkalkylen kan det legges på en uspesifisert kostnad (UK). Denne uspesifiserte kostnaden skal ivareta forhold som man erfaringsmessig vet vil komme, men som det ikke er grunnlag for å stipulere som et kostnadselement i grunnkalkylen (GK) tidlig i prosessen. Før styringsrammen (P50) for utøvende etat fastsettes legges det til et forventet tillegg (FT). Dett​e tillegget inneholder det forventede kostnadsbidraget fra estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet​.​

Potensialet for forventet tillegg er normalt størst i tidlig fase av prosjektet, og minker etter hvert som prosjektet utvikles. Før vedtatt kostnadsramme (P85) fastsettes legges det til en usikkerhetsavsetning (UA). Prosjektes gjennomføringskostnader skal inngå i kostnadsrammen, og før  kostnadsramme fastsettss trekkes summen av mulige reduksjoner og forenklinger (r&f) i prosjektet fra P85. Usikkerhetsavsetningen (UA) etableres for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen. Det forventes ikke at denne posten brukes i prosjektet. Usikkerhetsavsetningen (UA) styres på strategisk nivå, og utøvende etat må søke om tilgang etter behov i samsvar med forhåndsdefinerte kriterier/retningslinjer. Dersom kriteriene for utløsning ikke inntreffer, skal denne posten være intakt etter prosjektavslutning. Summen av reduksjoner og forenklinger tillegges normalt utøvende etat som et handlingsrom i gjennomføringen av prosjektet. Til slutt eksisterer det en restusikkerhet som kan medføre kostnader ut over kostnadsrammen (P85), men det er ikke mulig å nå 100% sikkerhet mot overskridelse. Kostnadsrammen (P85-r&f) utgjør det maksimale beløpet som kan belastes på kapittel 1760 post 45.

Prosjektes gjennomføringskostnadene skal beregnes. Gjennomføringskostnadene belastes kapittel 1760 post 01 og omfatter  lønnskostnader knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet som utøvende etat er ansvarlig for. Gjennomføringskostnaden skal inngå i kostnadsrammen.

I tillegg skal kostnader til eiendom bygg og anlegg (EBA) som en konsekvens av materiellprosjektet synliggjøres. EBA kostnader belastes kapittel 1710 post 47 og godkjennes i egen prosess. ​