Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren

Forsvarsmateriell har i dag signert en kontrakt med det polske selskapet Mesko for bærbare luftvernsystemer av typen Piorun verdt rundt 350 millioner kroner. De nye våpnene skal brukes av Hæren, og leveransene vil starte allerede i 2023.

Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren_1920x1080

English version below.

«Dette er første gang Norge skal bruke bærbart luftvern av denne typen, og Forsvaret får derfor en viktig kapasitet som de ikke har hatt tidligere. Dette er også første gang vi inngår en større kontrakt med polsk forsvarsindustri, noe som vitner om en positiv utvikling i det norsk-polske forsvarssamarbeidet,» sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp.)

Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren3_1920x1080.jpg
Foran: Przemyslaw Kowalczuk, styremedlem i Mesko og Brigader Jarle Nergård, sjef Forsvarsmateriell Luftkapasiteter. Bak Direktør Gro Jære, Forsvarsmateriell, Viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef forsvarsstaben og oberst Waldemar Torbicki, polsk forsvarsattache til Norge.

Forsvarsmateriell skal det neste året levere flere nye og oppgraderte luftvernsystemer til Forsvaret for å håndtere lufttrusler i ulike høyder og avstander. Det nye bærbare luftvernet skal dekke det laveste nivået, og vil kunne skyte varmesøkende missiler mot droner, helikoptre og fly fra bakkenivå og opp til 4000 meter. 

«Det nye bærbare luftvernet Piorun skal supplere Hærens nye kampluftvern og Luftforsvarets NASAMS-luftvern og kampfly. Sammen med andre kapasiteter i Forsvaret skal Piorun virke avskrekkende overfor en motstander som vil måtte forholde seg til en rekke ulike typer norske forsvarssystemer. Vi mener derfor at dette vil bli en svært god kapasitet for Norge,» sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Piron Luftvern_infografikk_outlineText-01.svg

Arbeidet med anskaffelsen startet høsten 2021, og har siden da vært gjennom to utlysningsrunder og måneder med tett dialog og påfølgende forhandlinger med de aktuelle leverandørene. 

«Vi mottok veldig gode tilbud fra flere leverandører, men kom frem til at Piorun gir oss den beste kombinasjonen av tid, ytelse og kostnad. Det kan leveres relativt raskt, det møter kravene til funksjon og ytelse, og det kommer godt ut prismessig.» sier brigader Jarle Nergård, sjef for Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren2_1920x1080.jpg

 

Fakta om det nye norske bærbare luftvernet

Piorun (som betyr «lynglimt» på polsk) ble først tatt i bruk i 2019, og er en polsk videreutvikling av det opprinnelig sovjetiske bærbare luftvernsystemet Igla. Utvendig ligner det fortsatt på tilsvarende russiske våpen, men innvendig er det lite igjen av forgjengeren. Piorun er blant annet utstyrt med en ny og kraftigere rakettmotor og bedre søker- og styresystemer.

Hele luftvernsystemet, med utskytningssystem og missil, veier under 20 kg, og kan derfor bæres og brukes av en enkelt soldat. Denne typen luftvern kalles derfor ofte MANPADS, som er en forkortelse for «Man Portable Air Defence System.»

Systemet skyter ut et missil på litt over 10 kg som bruker en liten varmesøkende sensor montert i nesen på missilet for å styre seg inn mot et mål. I likhet med andre våpen som bruker slike styresystemer betyr dette at skytteren ikke trenger å styre missilet mot målet etter at det er skutt ut, og i stedet kan søke dekning eller lade et nytt missil. Slike systemer omtales gjerne som «fire-and-forget» våpen.

Piorun har flere fordeler sammenlignet med eldre, tilsvarende våpen. Missilet har en kraftigere motor, og kan derfor fly både høyere og lengre. Det er også utstyrt med en bedre søker som er vanskeligere å forvirre med motmidler, og som kan finne og følge mindre mål, inkludert små droner. Missilet er også i stand til å bekjempe mål som flyr svært lavt, hvor varmekilder på bakken ofte vil forstyrre andre tilsvarende våpen. Mesko og Polen har også en aktiv produksjonslinje for Piorun som sikrer god tilgang på både reservedeler og nye missiler.

Polen har kjøpt et stort antall Piorun til eget bruk, og inngikk i juni 2022 en avtale med Mesko om leveranse av ytterligere våpen og missiler. I september 2022 ble det også kjent at Estland hadde inngått en avtale om kjøp av Piorun.

Norway signs contract to buy MANPADS from Polish company Mesko

The Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) signed a contract today with the Polish company Mesko for Piorun man-portable air defence systems (MANPADS) worth approx. NOK 350 million. The new weapons are to be used by the Norwegian Army, with deliveries starting as early as 2023.

"This is the first time that Norway will operate this type of air defence systems, and the Norwegian Armed Forces will therefore receive an important capability that they have previously not had in their inventory. This is also the first time we have signed a major contract with Polish defence industry, reflecting positive developments in Norwegian-Polish defence cooperation," says Minister of Defence Bjørn Arild Gram (Sp.)

The NDMA will next year deliver several new and upgraded types of air defence systems to the Norwegian Armed Forces to help defend against air threats at various altitudes and ranges. The new Piorun MANPADS will cover the lowest level, being able to fire heat-seeking missiles at drones, helicopters, and aircraft from ground level up to altitudes of 4,000 metres.

"Piorun will supplement the Army's new tactical air defences and the Air Force's NASAMS and F-35 combat aircraft. Along with other capabilities in the Norwegian Armed Forces, Piorun will serve as a deterrent to any future opponent who will now have to deal with a wide range of defensive systems. We therefore consider this an important addition to our overall capabilities," says Gro Jære, Director General of the NDMA.

Forsvarsmateriell kjøper bærbart luftvern til Hæren4_1920x1080.jpg

Work on the MANPADS-procurement started in the autumn of 2021 and has since then gone through two rounds of tenders and months of close dialogue and subsequent negotiations with the relevant suppliers.

"We received very good offers from several suppliers but decided that Piorun offers the best combination of in terms of time, performance and cost. It can be delivered relatively quickly, it meets the requirements for function and performance, and it also delivers well in terms of cost," says Brigadier General Jarle Nergård, Chief of Air Systems at the NDMA.