Vi utruster Forsvaret

Vårt samfunnsoppdrag er å ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Relevant og tidsriktig materiell

Forsvarsmateriell utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Vår hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret og andre etater får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas.

Vi anskaffer, forvalter og faser ut materiell, utøver eirskapsforvaltningsansvaret i hele materiellets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren. Dette gjelder alt fra soldatenes utrustning til kjøretøyer, sjø- og luftfartøyer, våpen- og sensorsystemer og IKT-systemer.

Aktuelt

Utvalgte prosjekter

Nedenfor finner du en liste over større materiellsatsninger her og nå. Klikk på hver enkelt av dem for å lese mer. 

Prosjekt

Nye radarer

De nye radaranleggene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.
Pil
Program

MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.
Pil
Prosjekt

Nye stridsvogner

Regjeringen vil kjøpe nye stridsvogner, og anskaffelsesprosjektet utføres av Forsvarsmateriell.
Pil
Prosjekt

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger.
Pil
Program

Prosjekt nye ubåter

Ula-klassen har sikret norske farvann i snart 30 år, men fra slutten av 2020-tallet skal de erstattes av fire nye ubåter.
Pil
Prosjekt

Logistikk- og støttefartøy

Sjøforsvaret har mottatt sitt største fartøy noensinne. Hun har fått navnet KNM «Maud».
Pil
Prosjekt

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy som skal erstatte fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.
Pil
Program

Mime

Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger og systemer tas frem på, for det vi velger å omtale som den "kampnære IKT-en".
Pil
Program

Kampflyprogrammet

I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.
Pil
Prosjekt

Helikopter til fregatt og kystvakt - NH90

Forsvarsmateriell skal anskaffe fjorten NH90-helikoptre, primært til maritim tjeneste på fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Kystvakten.
Pil
Prosjekt

Artillerianskaffelse

Tre kontrakter inngår i hovedkontrakten for artillerisystemet K9 Vidar; hovedkontrakten som omhandler leveransen av selve våpensystemet, vedlikeholdsavtalen og en avtale om etablering av teknisk kompetansesenter i Bjerkvik.

Hovedkontrakten omfatter en leveranse av 24 skyts (K9) med tilhørende ammunisjonskjøretøy (K10), med opsjon på ytterligere 24 systemer.

Vedlikeholdsavtalen omfatter rammeavtaler for avrop og anskaffelse av reservedeler og teknisk støtte i levetiden til artillerisystemet.

Avtalen om etablering av teknisk kompetansesenter artilleri innebærer oppbygging av kompetanse, leveranse av testutstyr og simulator til vognføreropplæring. 

Kontraktør

Kontrakten ble inngått med Sør-koreanske Hanwha Land Systems i slutten av 2017. I kontrakten inngår det en avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk kompetansesenter ved Bjerkvik Tekniske Verksted.

Før inngåelsen av hovedkontrakten ble en industrisamarbeidsavtale med Sør-Korea signert.

Organisering

Forsvarsmateriell landkapasiteter er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen.

Status

Forsvarsmateriell signerte i slutten av 2017 kontrakt på leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer til Hæren.

Første leveranse av to skyts og ett ammunisjonskjøretøy fant sted høsten 2019. Resterende materiell ble levert høsten 2020.

Pil
Prosjekt

Kampvognprosjektet

Kampvognprosjektet er Hærens største investering noensinne. De nye CV90-vognene skal erstatte Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi Hæren et betydelig operativt løft.
Pil