Vi utruster Forsvaret

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret.
Vi ivaretar industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. 

Eierskapsforvaltning

Vår hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret og andre etater får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas.

Vi anskaffer, forvalter og faser ut materiell, utøver eierskapsforvaltningsansvaret i hele materiellets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren. Dette gjelder alt fra soldatenes utrustning til kjøretøyer, sjø- og luftfartøyer, våpen- og sensorsystemer og IKT-systemer.

Industri- og materiellsamarbeid

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. I tillegg til å være en strategisk rådgiver overfor Forsvarsdepartementet, har vi ansvar for å følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med å gi markedsstøtte til norsk industri. 

Gjennom industrisamarbeidsavtaler bidrar Forsvarsmateriell til å understøtte Forsvarets behov ved blant annet å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder. Avtalene fremforhandles på vegne av Forsvarsdepartementet og forplikter internasjonale leverandører til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri, forsknings- og utviklingsmiljø eller også med Forsvaret

Aktuelt