Vi utruster Forsvaret

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren.

Levetidsforvaltning

Vår hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret og andre etater får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas.

Vi anskaffer, forvalter og faser ut materiell, utøver eirskapsforvaltningsansvaret i hele materiellets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren. Dette gjelder alt fra soldatenes utrustning til kjøretøyer, sjø- og luftfartøyer, våpen- og sensorsystemer og IKT-systemer.

Aktuelt