20190605-CV90-skarpskytingsovelsen-Forsvaret

Forsvarsmateriells hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret og andre etater får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet effektivt gjennom hele dets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren.

Forsvarsmateriell skal gi faglige råd innenfor materiellanskaffelser og forvaltning i forsvarssektoren, og gi faglige råd til Forsvarsdepartementet og etatssjefene i sektoren for å videreutvikle materiellet til å gi mest mulig operativ evne innenfor ressursrammene.

Tildelingsbrev for Forsvarsmateriell

Tildelingsbrevet presenterer Forsvarsmateriells økonomiske rammer og mål for 2021. Mål, styringsparametere, resultatkrav og oppdrag i dette brevet vil bestemme departementets oppfølging av Forsvarsmateriell i 2021.

Instruks for Forsvarsmateriell

Instruks for Forsvarsmateriell er fastsatt av Forsvarsdepartementet den 18. desember 2020 i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, heretter kalt økonomiregelverket. Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2021 og erstatter Forsvarsdepartementet instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren, fastsatt 3. mai 20191, samt instruks for direktør Forsvarsmateriell.