20190605-CV90-skarpskytingsovelsen-Forsvaret

Forsvarsmateriells hovedoppgave er å sørge for at Forsvaret og andre etater får tilgang til kosteffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langtidsplaner, slik at Forsvarets operative evne ivaretas. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet effektivt gjennom hele dets levetid, og er tillagt fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren.

Forsvarsmateriell skal gi faglige råd innenfor materiellanskaffelser og forvaltning i forsvarssektoren, og gi faglige råd til Forsvarsdepartementet og etatssjefene i sektoren for å videreutvikle materiellet til å gi mest mulig operativ evne innenfor ressursrammene.

Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriells ledelse ivaretar alle formelle og operative funksjoner for å løse oppdragene med mål om å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell.

Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Forsvarsmateriell har en visjon, en misjon og et sett verdier som fungerer som plattform for vårt virke. Dette sikrer felles retning og utvikling av holdninger, etikk og ledelse.

Tildelingsbrev for Forsvarsmateriell

Tildelingsbrevet presenterer årlig Forsvarsmateriells økonomiske rammer og mål. Mål, styringsparametere, resultatkrav og oppdrag i dette brevet vil bestemme departementets oppfølging av Forsvarsmateriells arbeid.

Instruks for Forsvarsmateriell

Instruks for Forsvarsmateriell er fastsatt av Forsvarsdepartementet den 18. desember 2020 i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, heretter kalt økonomiregelverket. Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2021 og erstatter Forsvarsdepartementet instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren, fastsatt 3. mai 20191, samt instruks for direktør Forsvarsmateriell.