Materiellets livssyklus

Forsvarsmateriell er ansvarlig for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøyer, ubemannede systemer og informasjons- og sensorsystemer er trygge å bruke og teknisk tilgjengelig for våre styrker gjennom hele levetiden. Forsvarets hovedsystemer, som fregatter, jagerfly og stridsvogner kan ha en levetid helt opp mot 30 til 50 år.

Materiellets livssyklus

Forprosjekt 

Når Forsvarsdepartementet beslutter at vi skal gå i gang med en ny anskaffelse, starter planleggingen av de store linjene innen forvaltningen og ivaretakelse av nytt materiell. I denne fasen kartlegges forskjellige ​modeller og konsepter innen forsyning og vedlikehold, og en ser på muligheten for internasjonalt samarbeid. Det undersøkes også hva leverandørene og industrien anbefaler og evner å levere og en ser på hva som finnes av hyllevare.

Anskaffelse

I anskaffelsesfasen tar en stilling til undersøkelsene som ble gjort i forprosjektet. Forsvarsmateriell går ut i markedet for å finne ut hva industrien kan levere av forsynings- og vedlikeholdsløsninger før endelig løsning blir besluttet. I denne fasen gis en teknisk og forvaltningsmessig godkjenning, både av systemet som helhet og hvert enkelt individ, for eksempel et F-35 kampfly. Disse godkjenningene forteller i detalj hvordan man skal ivareta systemet gjennom hele levetiden, hvor ofte og hvordan en skal gjennomføre vedlikehold og med hvilke verktøy og kompetanse.​ 

Forvaltning

Bruken og egenskapene, til for eksempel et kampfly, er med på å avgjøre hvor ofte det skal inn til vedlikehold og ettersyn. Brukeren opprettholder materiellsikkerhet ved å gjennomføre planlagt og oppdukkende vedlikehold. Forsvarsmateriell følger opp hendelser eller feil som dukker opp og innhenter erfaringer fra andre land. Forsvarsmateriell saksbehandler cirka 5.000 tekniske dokumenter årlig, bare for Forsvarets helikopter, fly og ubemannede systemer for at det skal være klart til bruk. Under materiellets levetid gjennomføres det regelmessige konfigurasjonsendringer når Forsvarets behov endres eller av andre tekniske grunner. Forsvarsmateriell har som mål å forvalte utstyret på en kosteffektiv måte. Dette kan gjøres ved blant annet å endre vedlikeholdskonsept for å redusere antall vedlikeholdstimer, øke tilgjengeligheten eller kapasiteten til materiellet.

Utfasing

Forsvarets styrker må til enhver tid ha relevant, effektivt og funksjonelt materiell. Når materiellet ikke lenger dekker formålet det skal ivareta vil materiellet bli utfaset. Egenskapene til materiellet og utvikling av nytt materiell påvirker hvor lenge utstyret kan brukes. Når materiellet skal utfases skal vi gjøre dette på best mulig måte. Det er klare føringer på hvordan dette kan gjøres – de mest vanlige måtene er gjenbruk av materiellet, komponenter og reservedeler, omdisponering i staten, destruksjon eller salg.

Fra ide til drift

Anskaffelsesprosessen begynner med idéfasen og avsluttes når materiellet overleveres til forsvarsgrenen som skal benytte det.

Se prosessen fra idé til drift i mer detalj