Vårt ansvar er å utruste Forsvaret. Vi ivaretar eierskapsforvaltningen av materiellet i hele levetiden. Våre kjerneverdier er integritet, respekt og ansvar. Verdiene gjenspeiler de kravene og forventningene som omgivelsene har til oss. Forsvarsmateriell skal også følge verdigrunnlaget for forsvarssektoren.

I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, og opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte.

For å kunne ivareta samfunnsansvaret vårt stiller vi en rekke krav til leverandørene våre. Vi balanserer samfunnsansvar opp mot det som kreves av oss av ytelse, kvalitet, pris og leveringstid. Vi stiller også miljøkrav i hver anskaffelse.

Den interne saksbehandlingen og kontakten med leverandører og samfunn for øvrig skal være objektiv, saklig og etterrettelig. Vi legger derfor stor vekt på Forsvarsdepartementets etiske retningslinjer for næringslivkontakt.

Forsvarsmateriells varslingskanal finner du her.

Forsvarsmateriells integritetsprogram

Integritetsprogrammet er en samlebetegnelse for tiltakene og virkemidlene som hjelper oss å sikre høy etisk standard på arbeidet vi gjør hver dag. Programmet består av tre hovedkomponenter: Vårt verdigrunnlag, vårt anti-korrupsjonsprogram og etiske retningslinjer for statstjenesten.