Antikorrupsjon

Forsvarsmateriell forvalter store økonomiske ressurser på vegne av det norske samfunnet. Antikorrupsjonsprogrammet er vår helthetlige og pågående prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter.

integritetssystemet_antikorrupsjonsprosess-illustrasjon-forsvarsmateriell

Forsvarsmateriells prosess for å redusere risiko for korrupsjon og andre økonomiske misligheter illustreres i figuren over. Prosessen er utformet på grunnlag av Fraud Risk Management Guide som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ga ut i september 2016.

Antikorrupsjonsarbeidet i Forsvarsmateriell

Forpliktelsen til å bekjempe korrupsjon og andre misligheter er forankret i Integritetsprogrammets to komponenter Verdigrunnlaget og Etiske retningslinjer samt det styrende dokumentet Direktiv for virksomhetsstyring. Vårt integritetsprogram omfatter blant annet dilemmatrening og annen opplæring av ansatte.

Det gjennomføres omfattende identifisering og vurdering av mulige mislighetshandlinger som kan ramme etaten. Risikovurderingen gjøres av en tverrfaglig arbeidsgruppe og dokumenteres skriftlig.

Misligheter og andre uønskede forhold som blir avdekket gjennom kontrollaktiviteter, varsling eller på annen måte skal håndteres i henhold til vårt system for håndtering av uønskede hendelser. 

Forsvarsmateriell har etablert varslingskanal som driftes av internrevisjonen hvor ansatte og eksterne, via ulike medier, kan rapportere kritikkverdige forhold. Du kan lese mer om varsling av kritikkverdige forhold her.

Mislighet og korrupsjon

Mislighet:

COSO definerer misligheter på følgende måte: «Misligheter er enhver forsettlig handling eller unnlatelse formet for å bedra andre, som resulterer i at offeret lider et tap og/eller at gjerningspersonen oppnår en gevinst.»

Korrupsjon:

Korrupsjon er en type økonomisk mislighet med store negative konsekvenser for forsvarssektoren og samfunnet som helhet. Bevisstheten i Norge rundt korrupsjon og dens skadevirkninger har økt vesentlig etter at korrupsjonsbestemmelsene ble tatt inn i straffeloven i 2003. I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 387a):

Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag,

eller:

Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelse av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.