Etiske retningslinjer

Forsvarsmateriell foretar effektive anskaffelser som støtter en positiv samfunnsutvikling med hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Derfor stilles det krav til leverandører til norsk forsvarssektor. Kravene omfatter leverandørens sosiale ansvar, miljøansvar, økonomiske ansvar, korrupsjonsforebygging samt krav til leverandørens virksomhetsstyring. 

 

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

De etiske retningslinjene for ansatte og leverandører i forsvarssektoren er definert i følgende styrende dokumenter.

Forsvarsdepartementet har utgitt etiske retningslinjer for næringslivskontakt. Hensikten med disse er å presisere hvilken atferd som aksepteres og forventes av alle medarbeidere i forsvarssektoren når det gjelder næringslivskontakt. I tillegg skal disse informere næringslivet om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for forsvarsektoren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt dokumentet Etiske retningslinjer for statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten.

navigasjonshjul_FMA


Navigasjonshjulet

Forsvarsmateriell bruker Navigasjonshjulet som et hjelpemiddel i arbeidshverdagen for å oppøve bevissthet rundt dilemmaer. 

Forsvarsmateriell har valgt å ta i bruk Navigasjonshjulet, utarbeidet av filosofene og forfatterne Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget, som verktøy når viktige beslutninger skal fattes.

Forsvarsmateriells integritetsprogram

Integritetsprogrammet er en samlebetegnelse for tiltakene og virkemidlene som hjelper oss å sikre høy etisk standard på arbeidet vi gjør hver dag. Programmet består av tre hovedkomponenter: Vårt verdigrunnlag, vårt anti-korrupsjonsprogram og etiske retningslinjer for statstjenesten.