Verdigrunnlaget

Kjernen i Forsvarsmateriells integritetsprogram er verdigrunnlaget. Våre kjerneverdier er integritet, respekt og ansvar.

Visjon-misjon-verider-Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell har en visjon, en misjon og et sett verdier som fungerer som plattform for vårt virke. Virksomhetsplattformen skal sikre en felles retning og bidra til høy etisk standard.

Visjonen er: «Relevant og tidsriktig». Alle oppgaver skal utføres og leveres til rett tid og med relevans og innhold etter formålet. Når visjonen blir en realitet gir den stor verdi for både kunder, leverandører og Forsvarsmateriell.

Misjonen handler om hva Forsvarsmateriell faktisk gjør, og formålet med vår virksomhet. Misjonen er: «Vi utruster Forsvaret».

Verdiene - integritet, respekt og ansvar skal prege vår kultur, med integritet som den førende verdien. For oss i Forsvarsmateriell innebærer integritet at vi skal opptre med rettskaffenhet og ikke urettmessig la oss påvirke i etiske spørsmål. Videre skal vi kjennetegnes ved at vi gjør det samme som vi sier. Vi forvalter store økonomiske verdier på vegne samfunnet. Høy integritet er avgjørende for vårt omdømme og en forutsetning for at omgivelsene skal ha tillit til oss. Den nødvendige tilliten oppnår vi ved å demonstrere høy etisk standard og integritet i alt vi gjør i praksis.

Forsvarsmateriells integritetsprogram

Integritetsprogrammet er en samlebetegnelse for tiltakene og virkemidlene som hjelper oss å sikre høy etisk standard på arbeidet vi gjør hver dag. Programmet består av tre hovedkomponenter: Vårt verdigrunnlag, vårt anti-korrupsjonsprogram og etiske retningslinjer for statstjenesten.