Norge leverer tilbake NH90-helikopteret

Forsvarsmateriell har nå sendt en hevingserklæring til NHI. En heving av kontrakten innebærer en full tilbakeføring av partenes ytelser.

NH90_1920x1080

English version below.

«Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov. Basert på en omforent anbefaling fra forsvarssektoren, har regjeringen besluttet å avslutte innfasingen av NH90, og gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å heve kontrakten med leverandøren», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsmateriell har nå sendt en hevingserklæring til NHI. En heving av kontrakten innebærer en full tilbakeføring av partenes ytelser. Norske myndigheter vil derfor begynne forberedelsene til å levere tilbake både helikoptrene og annet materiell til leverandøren, og kreve tilbakeført om lag fem milliarder kronene som er blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

«Vi har gjentatte ganger forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell. 

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. 14 maritime helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Per i dag er det levert 8 helikoptre i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3 900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer.

Forsvarsdepartementet ga i februar 2022 oppdrag til Forsvaret om at de sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt skulle gjennomføre en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten.  Evalueringsrapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

«Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling», sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. 
På grunn av at kontrakten termineres, vil helikoptrene umiddelbart tas ut av drift. På kort sikt betyr det at de oppdragene NH90 hadde lagt opp til å støtte, nå kanselleres. Personellet blir fulgt opp umiddelbart gjennom interne prosesser. 

«Jeg er imponert over innsatsen til organisasjonen og alle de som har jobbet hardt for å få NH90 til å levere.  Det handler ikke om mangel på innsats, kreativitet og kompetanse, men ene og alene om at vi har fått et helikopter som ikke har levert operativt. Selv om vi nå slutter å operere NH90, vil vi fortsatt ha behov for personellet som har jobbet med helikopteret. Å ta vare på alle de som har stått på for NH90 er en viktig prioritet for meg», sier forsvarssjefen.

Vårt behov for maritime helikoptre er ikke blitt mindre 

Forsvarsdepartementet vil nå sette i gang en konseptvalgutredning for å finne et alternativt maritimt helikopter. 
«Maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og det er derfor viktig at vi raskt kommer i gang med arbeidet med å fylle det gapet som er skapt av NH90. Vi vil se på flere ulike alternativer for å dekke de operative behovene, men vi må være forberedt på at det ikke finnes noen enkel løsning», sier forsvarsministeren. 

Han berømmer alle i Forsvaret og Forsvarsmateriell som har jobbet hardt for å få NH90 til å fungere. 
«Jeg håper at så mange som mulig vil være med oss videre når vi nå skal se på andre muligheter for å dekke behovet for en maritim helikopterkapasitet», sier forsvarsministeren. 

English version:

Norway terminates its contract for the NH90

“Regrettably we have reached the conclusion that no matter how many hours our technicians work, and how many parts we order, it will never make the NH90 capable of to meeting the requirements of the Norwegian Armed Forces. Based on a joint recommendation by the Armed Forces and associated departments and agencies, the Norwegian Government has therefore decided to end the introduction of the NH90 and has authorized the Norwegian Defence Material Agency to terminate the contract”, said Norwegian Minister of Defence, Mr. Bjørn Arild Gram. 

The Norwegian Defence Material Agency has subsequently informed the manufacturer of the NH90, NATO Helicopter Industries (NHI), that it has terminated the contract in its entirety, and that it will be seeking full restitution of all funds and assets received by both parties. The Agency will now begin preparations to return the helicopters along with any spares and equipment received. It will also request a refund from NHI, which will include the approximately NOK five billion it has paid under the contract, in addition to interest and other expenses. 

“We have made repeated attempts at resolving the problems related to the NH90 in cooperation with NHI, but more than 20 years after the contract was signed, we still don’t have helicopters capable of performing the missions for which they were bought, and without NHI being able to present us with any realistic solutions”, said Gro Jære, Director General of the Norwegian Defence Materiel Agency. 

Norway’s acquisition of the NH90 began in 2001, with 14 helicopters for Coast Guard and Anti-Submarine Warfare duties originally slated for delivery by the end of 2008. As of today, only eight have been delivered in a fully operational configuration. The fleet is currently required to provide 3.900 flight hours annually but in recent years it has averaged only about 700 hours. 

The Norwegian Ministry of Defence in February 2022 requested that the Armed Forces, along with the Norwegian Defence Materiel Agency and the Norwegian Defence Research Establishment, conduct a comprehensive review of Norway’s maritime helicopter capabilities. The review concluded that even with significant additional financial investments, it would not be possible to bring the performance and availability of the NH90 to a level that would meet Norwegian requirements. 

“This is the right decision for the NH90 and for our maritime helicopter capability, and in line with our recommendation”, said Norwegian Chief of Defence, General Eirik Kristoffersen. 

Due to the contract termination, Norwegian flight operations with the NH90 will be discontinued, and any planned future missions will be cancelled. Any Armed Forces personnel affected by the termination will receive immediate follow-up through their respective units. 

“I am impressed by the efforts made by our organization and everyone who have worked so hard to make the NH90 deliver. This has not been a question of lack of effort, creativity, and skill, but quite simply that we have received a helicopter that has not been able to deliver. Also, even though we are now moving on from the NH90, we still need the support of those who have been working on the helicopter. My priority now is therefore to take care of everyone who has worked on the NH90”, said General Kristoffersen. 

Norwegian need for maritime helicopters remains 

The Norwegian Ministry of Defence will shortly begin the process of identifying an alternative maritime helicopter.  “Norway continues to have a requirement for maritime helicopters, and it is therefore essential that we quickly begin preparations to fill the capability gap left by the NH90. We will consider several alternative approaches to meeting our operational requirements, but we must be prepared for the fact that there will be no easy solutions”, said Minister of Defence Bjørn Arild Gram. 

He also praises the efforts of everyone within the Norwegian Armed Forces and the Norwegian Defence Material Agency who have worked on the NH90.
“I hope that many of them will also be able to join us as we work to identify the best way of addressing our continuing maritime helicopter requirements”, said Minister of Defence Gram.