Investeringer i materiell og eiendom, bygg og anlegg, såkalt EBA, utgjør årlig en stor del av det samlede forsvarsbudsjettet og er et viktig virkemiddel for å videreføre og videreutvikle forsvarssektoren. Omfanget av investeringer krever gode prosesser og avklarte roller for hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av investeringsprosjekter og best mulig utnyttelse av sektorens ressurser. 

Materiellinvesteringsprosjektene skal ikke bare fremskaffe materiell, de skal også sørge for at materiellet kan understøttes i hele levetiden. Levetiden på materiellet som anskaffes er ofte lang 25-30 år. Dette krever at prosjektene ivaretar forhold som miljøstyring og bærekraft, logistikkløsninger, materiellforvaltning, sikkerhet (safety and security) og ikke minst kravene til beredskap. Forsvarssektoren skal bidra til å nå FNs bærekrafts mål, dette gjør at Forsvarsmateriell må stille krav til at materiellet er produsert og kan brukes på en bærekraftig måte. Dette stiller igjen krav til at våre leverandører kan dokumentere og vise at de systematisk utøver en bærekraftig utvikling og produksjon av sine produkter.

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Investeringsavdelingen

Ved spørsmål ta kontakt med Porteføljeansvarlig, på postboks [email protected]