Industrisamarbeid

Industrisamarbeid er et forsvarsindustrielt strategisk virkemiddel som skal sikre at norske nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas. Industrisamarbeid skal bidra til å opprettholde, videre- eller nyutvikle konkurransedyktig nasjonal forsvars- og sikkerhetsindustri innen teknologi- og produktområder av betydning for Forsvarets videre utvikling.

Industrisamarbeid

Sentral informasjon

Krav om industrisamarbeidsavtale gjelder ved alle anskaffelser fra utenlandske leverandører av materiell, samt varer og tjenester som har sammenheng med materiellet og dets levetid med de begrensninger som følger under. Bestemmelsene gjelder også når leverandøren er registrert i Norge, men hvor vesentlige deler av leveransen er produsert i utlandet.

Unntak fra dette kravet er anskaffelser som:
•   gjennomføres i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
•   gjennomføres i henhold til Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) og hvor leverandøren (og dens underleverandører i hovedsak) er hjemmehørende i EØS. I tilfeller der leverandøren er hjemmehørende i EØS, men hvor en underleverandør er hjemmehørende utenfor EØS og underleveransen er større enn 50 millioner kroner skal slik underleverandør inngå en industrisamarbeidsavtale
•   har en kontraktssum under 50 millioner. I tilfeller der en leverandør inngår en leveransekontrakt under 50 millioner kroner, men med muligheter for senere opsjonsutløsninger eller tilleggsanskaffelser, eller over en femårsperiode kan forventes å inngå flere kontrakter under 50 millioner kroner, skal leverandøren inngå en betinget industrisamarbeidsavtale.

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for industrisamarbeid og etablering av industrisamarbeidsavtaler. Mye av dette arbeidet er nå delegert til Forsvarsmateriell i tillegg til ansvaret for oppfølging av allerede inngåtte avtaler.

Prosessen

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet (BIF) legges ved forespørselen som sendes til utenlandsk industri. Forslag fra utenlandsk industri om hvordan de vil tilfredsstille krav om industrisamarbeid, fremsendes Forsvarsdepartementet/Forsvarsmateriell samtidig som Forsvarets anskaffelsesmyndighet mottar tilbudet på selve anskaffelsen.

Industrisamarbeidsavtalen forhandles med utenlandsk industri samtidig som Forsvarets anskaffelsesmyndighet forhandler selve kontrakten. Forsvarets anskaffelsesmyndighet skal ikke signere kontrakt med leverandør før industrisamarbeidsavtalen er ferdigforhandlet og signert med den aktuelle utenlandske leverandør.
 

Gjeldende industrisamarbeid

Forsvarsmateriell oppdaterer jevnlig oversikten over hvilke industrisamarbeidsavtaler som til enhver tid er gjeldende.