Nasjonalt og internasjonalt samarbeid står sentralt i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge er ikke i stand til å henge med på den teknologiske utviklingen innen forsvarsmateriell uten å søke samarbeid med andre. Høye enhetskostnader gjør det nødvendig å søke samarbeidsløsninger med andre nasjoner slik at man oppnår stordriftsfordeler innen anskaffelse, drift og vedlikehold av materiellet. Materiellsamarbeid er derfor en forutsetning for at Forsvaret skal få tilgang til rett materiell til rett tid, kost og ytelse.

Industrisamarbeid er et forsvarsindustrielt strategisk virkemiddel som skal sikre at norske nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas ved å sikre markedsadgang i et proteksjonistisk marked. Industrisamarbeid skal bidra til å opprettholde, videre- eller nyutvikle konkurransedyktig nasjonal forsvars- og sikkerhetsindustri innen teknologi- og produktområder av betydning for Forsvarets videre utvikling. Industrisamarbeid bidrar til verdiskapning i Norge.

Industrisikkerhet er viktig for å skape trygghet for at leverandører til Forsvaret kan oppfylle de krav til sikkerhet som sikkerhetsloven pålegger leverandører til Forsvaret. Industrisikkerhet håndteres for hele sektoren gjennom Industrisikkerhetskontoret i FMA.

Forsvarsdepartementet legger føringene for materiellsamarbeid, industrisamarbeid og industrisikkerhet, og Forsvarsmateriell følger opp disse ansvarsområdene etter disse føringene.

På følgende sider finner du relevant informasjon om våre ansvarsområder

Ansvarlig

For spørsmål, send en epost til: [email protected].