Forsvarsmateriell har som mål å foreta effektive anskaffelser som understøtter en positiv samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. For å kunne nå dette målet stilles det en rekke krav til de som ønsker å bli leverandører til Forsvarsmateriell . Dette omfatter krav til leverandørens sosiale ansvar, klima- og miljøansvar, økonomiske ansvar, korrupsjonsforebygging, samt krav til leverandørens virksomhetsstyring.

Det er både regjeringens uttrykte ønske, og det følger av lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 5, at Forsvarsmateriell er pålagt å gjennomføre effektive anskaffelser som støtter en positiv samfunnsutvikling med hensyn til mennesker, samfunn og miljø.

Videre er Forsvarsdepartementet med underliggende etater, herunder Forsvarsmateriell, underlagt Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF), som gjelder som instruks.

Kravene er uttrykt i Forsvarsmateriells etiske kontraktsvedlegg. Dette dokumentet kommer i tillegg til etisk egenerklæring som alle leverandører til Forsvarsdepartementet med underliggende etater må signere.

Før valg av leverandør blir det innhentet informasjon fra leverandører og eksterne kilder for en risikovurdering av hver enkelt anskaffelse, leverandør og leverandørkjeder.

I kontraktsperioden vil leverandørens etterlevelse av vårt etiske kontraktvedlegg bli fulgt opp i kontraktsperioden. Dette skjer på ulike måter, også gjennom kontroller som stikkprøver ved produksjonssted.

DSC03378_justertCrop

Samarbeid med næringslivet

Å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell stiller store krav til forsvarsetatenes kompetanse. Det er verken mulig eller ønskelig for Forsvaret selv å dekke det fullstendige kompetansebehovet. Forsvaret er derfor avhengig av langsiktige samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet for å kunne levere materiell med den kvaliteten som er forventet.​
 

Utvikle norsk forsvarsindustri

Industrisamarbeidet skal bidra til utviklingen av gode produkter til bruk i det norske forsvaret. Det skal også sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder gjennom industrisamarbeidsavtaler (gjenkjøpsavtaler). Disse avtalene inngås av Forsvarsmateriell på vegne av Forsvarsdepartementet. Avtalene inngås med internasjonale leverandører og forplikter dem til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri.
 

Tidligsamarbeid og kompetanseoverføring

Det skal åpnes for dialog og samarbeid mellom kunde og leverandør i de tidligste fasene av anskaffelsesprosessen. Slik blir forsvarssektoren kjent med markedsutviklingen, og næringslivet forstår Forsvarets langsiktige behov for materiell, kompetanse og tjenester. Forsvarsmateriell deltar på flere konferanser og arrangementer i løpet av året, der formålet er å skape dialog og samarbeid med norsk industri.

FAFforside2019
FAF

Fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2023 - 2030

Forsvarsdepartementet oppdaterer årlig informasjon om planlagte investeringer og anskaffelser. Dokumentet omtales ofte som FAF. Trykk her for å lese eller laste ned dokumentet.

Utlyste anskaffelser fra Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell ønsker å konkurranseutsette alle anskaffelser så langt det er mulig. Anskaffelser som skal kunngjøres er å finne på Doffin. Alle anskaffelser over 1,3 millioner skal utlyses gjennom Doffin og den internasjonale utlysningsportalen TED.

Sikkerhetsgraderte anskaffelser

En del av Forsvarets anskaffelser er sikkerhetsgraderte (i overenstemmelse med sikkerhetsloven), eller vil av andre grunner ikke kunngjøres. I slike tilfeller henvender Forsvaret seg direkte til aktuelle leverandører.

Terskelverdi

Terskelverdier er beløpsgrenser som avgjør hvilke forskrifter som gjelder under en anskaffelse. Eksempelvis om det er kunngjøringsplikt. Det er ulik terskelverdi i regelverkene FOA og FOSA. Informasjon om terskelverdi finnes på regjeringens nettsider.

Veiledning i bruk av filtre i Doffin

Vi ønsker å gjøre det lettere for potensielle leverandører å bruke utlysningsportalene som brukes for offentlige anskaffelser. Vi har laget en enkel oversikt over typene kunngjøringene offentlige etater som Forsvarsmateriell benytter i Doffin.

Antikorrupsjon

Forsvarsmateriell forvalter store økonomiske ressurser på vegne av det norske samfunnet. Antikorrupsjonsprogrammet er vår helthetlige og pågående prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter.

Kontaktpunkter for industrien

FORSVARSMATERIELL LANDKAPASITETER
Ansvarsområde:
Kjøretøy, simulatorer, elektrooptisk, våpen, uniform, drivstoff, ammunisjon, basemateriell​

Besøksadresse:
Kolsås base, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås 

Kontakt:​​​ 
[email protected]

FORSVARSMATERIELL MARITIME KAPASITETER
Ansvarsområde:
Fartøyer, våpenteknisk sjø, systemansvar sjø

Besøksadresse: 
Haakonsvern, 5886 Bergen 

Kontakt:​​​
[email protected]

FORSVARSMATERIELL LUFTKAPASITETER
Ansvarsområde:
Kampfly, flermotorfly, helikopter, droner, systemansvar luft​​​
 

Besøksadresse:
Kjeller base, Fetveien 80-84, 2007 Kjeller

Kontakt:​​​​
[email protected]

FORSVARSMATERIELL IKT-KAPASITETER
Ansvarsområder:

IKT-utstyr, fagansvar IKT, nettverksbasert forsvar

Besøksadresse:
Kolsås base, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås 

Kontakt:​​​​ 
[email protected]

KNM «Maud» i Oslofjorden på vei til Revierkaia. (Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret)
Les også

Materiellsamarbeid

Nasjonalt og internasjonalt materiellsamarbeid er et sentralt virkemiddel i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
thumbnail_IMG_1823

Møteplasser og dialog med forsvarsindustrien

Forsvarsmateriell deltar på flere arrangementer hvert år der vi informerer om Forsvarets materiellbehov og gjør oss kjent med eksisterende og potensielle leverandører. 

Interesseorganisasjonen for forsvars- og sikkerhetsindustrien (FSi) organiserer flere av dem, og er en viktig partner i samarbeidet med industrien. 

Ved spørsmål til arrangementene kan du ta kontakt med FSi: 

E-post: [email protected]

Telefon: +47 23 08 80 00