Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsseksjonen utfører forsvarssektorens kvalitetssikring for å sikre at våre og NATO land sine leverandører har ledelsessystemer for kvalitet som sikrer at de leverer produkter som er i samsvar med kontraktenes krav.

Kvalitetssikring

Om oss

Kvalitetssikringsseksjonen er organisert i Forsvarsmateriell – Investeringsavdelingen, og holder til på Kolsås i Bærum. Kvalitetssikringsseksjonen disponerer 19 sivile stillingshjemler. Personellet har ingeniørkompetanse, og er videreutdannet som spesialister innen fagområdet kvalitetsledelse, kvalitetsrevisjon og risikostyring.

Våre oppdragsgivere

Våre oppdragsgivere er anskaffelsesmyndighetene i Forsvarsmateriell, Forsvarets Logistikkorganisasjon, NATO innkjøpsorganisasjoner, kvalitetssikringsmyndighetene i NATO-land og land der Norge har inngått bilaterale avtaler om gjensidig utveksling av kvalitetssikringsoppdrag (Mutual Government Quality Assurance).

Seksjonen utfører risikobasert kvalitetssikring etter delegering fra NATO-land og etter anmodning om kvalitetssikring internt i Forsvarssektoren. Seksjonen delegerer til andre NATO-land, som inngår kontrakter med norske leverandører.

Krav til Ledelsessystem for kvalitet

Anskaffelsesmyndigheten er ansvarlig for å stille riktige krav til kvalitetssikring, i samråd med Kvalitetssikringsseksjonen, og sørge for at kravene blir avtalefestet. Kontrakten skal pålegge leverandøren å ha et dokumentert og tilpasset System for kvalitetsstyring og nødvendig innsyn hos leverandørene. For å kunne gjennomføre Forsvarets kvalitetssikring må kontrakten inneholde krav til kvalitetssikring basert på Allied Quality Assurance Publications (AQAP).  Dette er regulert i kapittel 13.5 i Anskaffelsesregelverket for Forsvarssektoren (ARF).

Hvorfor så strenge krav?

Militært materiell må tilfredsstille strenge krav. Det skal virke første gang, hver gang og være trygt og sikkert for brukeren. I tillegg skal materiellet være Inter operabelt med øvrige NATO- og partnerskapsland. Materiellet består av avanserte produkter med mange elementer som skal virke som et system, det inkluderer integrering, grensesnitt, hardware, software, infrastruktur og mennesker. Kravene som stilles til Ledelsessystem for kvalitet skal gi Anskaffelsesmyndigheten tiltro til at en leverandør kan levere materiell på tid, til avtalt pris og med rett ytelse.

Kvalifisering av leverandørkandidater og leverandøranalyse kvalitetssikring

Kvalitetssikringsseksjonen involveres for å fastlegge kvalifiseringskrav relatert til Ledelsessystem for kvalitet, og deltar i evalueringen av kvalifiseringssøknader. Seksjonen deltar også i evalueringen av tilbud relatert til kravene til Ledelsessystem for kvalitet, og øvrige kvalitetsrelaterte krav i kontraktsgrunnlaget.

Seksjonen gjennomfører Leverandøranalyse kvalitetssikring etter retningslinjer fastlagt i ARF kapittel 18. Analysen gjøres primært etter nedvalg til et mindre antall potensielle leverandører. Hensikten er å kartlegge tilbyderes kapabilitet, kapasitet, evne og kompetanse til å kunne oppfylle kravene i en fremtid kontrakt. Resultatet fra leverandøranalysen i form av rapporter, skal foreligge før kontraktsignering.

Risikobasert leverandøroppfølging – kvalitetssikring i kontraktsgjennomføringen

Basert på oppdragets art, kontraktens krav og risikovurdering, utarbeides det en «Government Quality Assurance Plan» (GQA-plan) som beskriver våre overvåkingsaktiviteter overfor leverandørene. Planen kommuniseres og diskuteres med Anskaffelsesmyndigheten. Disse aktivitetene kan være; revisjon av ledelsessystemet og øvrige kvalitetsrelaterte krav, behandling av avvikssøknader, gjennomgang av prosesser og/eller produkt, overvåking av leverandøraktiviteter som for eksempel videreføring og oppfølging av krav mot underleverandører. Hensikten er å redusere risiko og øke tiltroen til at kraven til produkt og gjennomføring oppfylles.

AQAP-godkjenning av Ledelsessystemet for kvalitet

Dersom leverandøren har mange, ofte og/eller langvarige kontrakter med Forsvarsmateriell, kan det etter søknad vurderes om det er hensiktsmessig å søke om en godkjenning av Ledelsessystemet for kvalitet, basert på relevant AQAP-standard. Hensikten er å spare tid og ressurser for begge parter når det gjelder overvåkingsaktiviteter som blant annet revisjoner.

Samarbeid innen NATO-alliansen

Kvalitetssikringsseksjonen deltar i NATO-arbeidsgruppen WG 2 Quality. Arbeidsgruppen er ansvarlig for å utvikle NATOs kvalitetspolitikk og utvikling av standarder for materiellanskaffelser. Denne arbeidsgruppen er en viktig driver for samarbeid som fremmer kvalitetssikring i NATO. En aktiv deltakelse fra oss her har stor nytteverdi for FMA. Det gir et betydelig bidrag til kompetanseheving og erfaringsutveksling på innen fagfeltet kvalitetsledelse og-sikring.

Et viktig fundament for arbeidsgruppen er at NATO-landene utfører gjensidig og kostnadsfri kvalitetssikring for hverandres anskaffelser. Et eksempel på dette samarbeidet er at Forsvarsmateriell kvalitetssikrer nye sjømålsmissiler til Tyskland på vegne av tyske kvalitetssikringsmyndigheter. 

Tilsvarende kvalitetssikrer tyske myndigheter nye ubåter til Norge på vegne av Forsvarsmateriell. Det er en forutsetning at arbeidet baseres på NATOs standarder, kalt Allied Quality Assurance Publications (AQAP). Kvalitet er alles ansvar. Arbeidet de nasjonale kvalitetsekspertene i NATO-alliansen gjør gir tillitt til at kvalitetskravene for leveransene til Forsvaret og våre NATO-allierte oppfylles.

Samarbeid med FSi 

Forsvarsmateriell har etablert et samarbeid med Forsvars- og Sikkerhetsindustrien (FSi). Det gjennomføres blant annet seminarer for industrien med temaer relatert til Forsvarsmateriells fremskaffelsesprosess, hvor Kvalitetssikringsseksjonen deltar og holder foredrag om vår rolle i prosessen, bakgrunnen for våre krav og oppfølgingen av disse. Hensikten med samarbeidet er å forberede norsk industri Forsvarssektorens krav og forventninger.
 

Ansvarlig seksjon

Seksjonen ledes av sjefingeniør Ole Petter Ingebretsen

Kontaktinformasjon postboks: fma.inv.kvalsikring@fma.no