Nordisk samarbeid

Norge deltar sammen med de andre nordiske landene i Nordic Defence Cooperation.

Nordisk samarbeid

Formål 

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det overordnede målet med NORDEFCO er å styrke deltakerlandenes nasjonale forsvar, utforske felles synergier og tilrettelegge for effektive løsninger i fellesskap. Det overordnede målet på militært nivå er samarbeid på tvers av forsvarsstrukturer for å oppnå bedre kostnadseffektivitet og kvalitet, og slik skape økt operasjonell kapabilitet. 

Struktur 

NORDEFCO-strukturen er basert på samarbeid. Ulike samarbeidsinitiativer kan initieres nedenfra eller ovenfra. NORDEFCO-strukturen tilrettelegger og fungerer som et fora for å komme til enighet og etablere rammer for samarbeid. Deltakelsen i og implementeringen av samarbeidsaktiviteter foregår imidlertid i de nasjonale strukturene. 

Politiske og militære samarbeidsstrukturer

NORDEFCO-strukturen er delt inn i politiske og militære samarbeidsstrukturer. Politisk nivå styres av de nordiske forsvarsministrene, som møtes to ganger i året. Det daglige arbeidet utføres av Political Steering Committee (PSC), som består av fire underkomiteer (policy, operations, capabilities, armaments) og et sekretariat. 
På militært nivå møtes deltakerlandenes forsvarssjefer to ganger i året, en gang med Military Coordination Committee (MCC) og en gang med de nasjonale materielldirektørene. MCC, med støtte fra et administrativt ledd kalt Coordination Staff, koordinerer militære aktiviteter i NORDEFCO mellom forsvarssjefenes møter. 

MCC er delt inn i fem Cooperation Areas, såkalte COPAs. Disse er:

  • COPA Capabilities (COPA CAPA)
  • COPA Armaments (COPA ARMA)
  • COPA Human Resources and Education (COPA HRE)
  • COPA Training and Exercises (COPA TEX)
  • COPA Operations (COPA OPS)

Disse har som hovedoppgave å koordinere mellom deltakerlandene innenfor sitt område. COPA-ene tilrettelegger for ulike prosjekter og aktiviteter mellom deltakerlandene og kan etablere arbeidsgrupper for ulike aktiviteter. Arbeidsgruppene rapporterer tilbake til COPA-ene om sine resultater og anbefalinger for hvordan positive synergier kan oppnås innenfor den enkelte aktivitet. Anbefalinger fra COPA-ene utgjør grunnlaget for beslutninger som tas i MCC og PSC. 

Vision 2025 

I november 2018 signerte de nordiske forsvarsministrene «Vision 2025». Dokumentet beskriver et politisk rammeverk og ambisjoner for forsvarssamarbeid i den nordiske regionen fram til 2025, og inneholder generelle retningslinjer samt 16 spesifikke målsetninger. 

Samarbeid med industrien 

En av NORDEFCOs målsetninger er å ha en åpen og meningsfull dialog med industrien. Dette koordineres i COPA ARMA. Joint Nordic Defence Industry Dialogue Group (JNDICG), som består av de nordiske landenes interesseorganisasjoner for forsvars- og sikkerhetsindustrien, er NORDEFCOs dialogpartner. Retningslinjer for dialog med industrien finnes i NORDEFCOs «Industry Dialogue Concept».

Ansvarlig

Kontor for materiellsamarbeid / Internasjonalt programkontor er ansvarlig for nordisk samarbeid.

Kontaktinformasjon ugradert: [email protected]

Kontaktinformasjon Nasjonalt Begrenset Nett: FMA INTERNASJONALT PROGRAMKONTOR (postboks): [email protected]

Om du ikke mottar svar innen 5 dager, kontakt: [email protected]