Roller, ansvar og myndighet

For å forstå investeringsvirksomheten er det avgjørende å forstå roller, ansvar og myndighet i sektoren.

Roller, ansvar og myndighet

Formål

For å regulere hvem som skal gjøre hva innenfor investeringsvirksomheten har FD utgitt ulike retningslinjer. Retningslinjene beskriver rollene og hvilket ansvar og myndighet som tilligger rollen.

Organisasjonskart med Stortinget på toppen, Forsvarsdepartementet under, og så Forsvaret, Forsvarsmateriell, FFI og Forsvarsbygg under

Organisasjoner

  • Forsvarsdepartementet (FD)
  • Forsvaret
  • Forsvarsmateriell 
  • Forsvarsbygg (FB)
  • Forsvarets forsknings institutt (FFI)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roller

Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet er oppdragsgiver, ODG, og iverksetter investeringsprosjekter gjennom oppdrag på det enkelte prosjekt, basert på investeringsplanen. ODG ivaretar regjeringskontorfunksjonen hva angår investeringer. Forsvarsdepartementet gir normalt oppdrag til Forsvaret som PE. ODG iverksetter endringer til prosjektoppdraget gjennom presiseringer, endringer og tillegg, såkalt PET. Ved avvik og endringer i prosjektet som i vesentlig grad påvirker måloppnåelsen i investeringsplanen behandles disse i investeringskomiteen via PFA.

Prosjekteier

Prosjekteier, PE, ivaretar sektorens interesser, ivaretar den overordnede og helhetlige koordinering av prosjektet på tvers av forsvarssektorens etater, følger opp planer, framdrift og effektiv ressursbruk, godkjenner endringer og avvik innenfor tildelte fullmakter og rammer. PE-rollen utøves for det enkelte investeringsprosjekt på vegne av Forsvarsdepartementet. PE støtter Forsvarsdepartementet med relevant informasjon om prosjektet ved behov. PE mottar rammer, det vil si den overordnede hensikt og ytre avgrensninger i gjennomføringstid, krav til øvre tak for kostnads- og styringsramme og hvilke målbar effekt og gevinst prosjektet skal oppnå, samt andre føringer pr prosjekt fra ODG. PE gir oppdrag til PA om igangsetting av faser i tråd med godkjent beslutningsdokumentasjon. PE skal aktivt støtte prosjektgjennomføringen for å sikre at ressurser og leveranser mellom aktørene følger framdriftsplanen og har den rette kvalitet, slik at PA når resultatmålene som er tid, kost, ytelse. PE skal følge opp føringer fra ODG knyttet til ivaretakelse av nasjonale sikkerhetsinteresser, forsvarsindustrielle hensyn, krav om industrisamarbeid og eventuelt samarbeid med andre stater, NATO eller andre sektorer. Forsvaret er normalt PE i forsvarssektoren. I særskilte tilfeller kan Forsvarsdepartementet beholde PE-rollen eller tildele den til andre etater. Dette kan eksempelvis gjelde for prosjekter av stor strategisk betydning eller prosjekter som i hovedsak skaper effekter for Forsvarsmateriell, FB eller FFI.

Brukeransvarlig

Alle etater kan utøve rollen som brukeransvarlig, BA, og skal ivareta brukernes samlede behov i prosjektet. BA skal koordinere utvikling av behov og -funksjonskrav som skal gjelde for løsningen i samarbeid med den virksomhet som har behov for løsningen, samt andre identifiserte aktører og interessenter. BA skal støtte PE og PA i utvikling av prosjektdokumentasjon. BA vil representere den eller de etater som er mottaker av prosjektets leveranser og virkningene av investeringen. BA og PE vil som oftest komme fra samme etat, men vil være to adskilte roller i prosjektgjennomføringen

Prosjektansvarlig

Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg er prosjektansvarlige, PA, og planlegger og gjennomfører investeringsprosjekter fra forprosjektfasen til terminering, på oppdrag fra PE.

Forsvarsmateriell er organisert med 4 kapasiteter og en programorganisasjon hvor investeringsprosjektene gjennomføres. I tillegg til dette er det to fagavdelinger, Investeringsavdelingen og Materiellavdelingen, som har prosessansvar, det vil si ansvaret for prosessene som kapasitetene skal jobbe etter. Hovedprosessene i Forsvarsmateriell er fremskaffelsesprosessen, forvaltingsprosessen og utfasingsprosessen.

Figur som viser de ulike kapasitetene, og hvordan investeringsavdelingen er involvert i alle fremskaffelser og materiellavdelingen er involvert i alle forvaltnings- og utfasingsprosjekter

FST

Forsvaret er bruker av materiell, EBA og IKT i sektoren. Forsvaret har derfor en sentral rolle i hele anskaffelsesprosessen, men er spesielt involvert i tidlig fase. Forsvaret stiller brukerkrav, beskriver problemer og behov, samt utreder konseptuelle løsninger som skal dekke behovet. Forsvaret samarbeider i denne prosessen tett med de andre aktørene i sektoren - Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, i tillegg til industrien. Kontakt: [email protected]

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Investeringsavdelingen

Ved spørsmål ta kontakt med Porteføljeansvarlig, på postboks [email protected]