Forsvarsindustriell strategi

Forsvarsmateriell skal etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet bidra til implementeringen av Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar. Hva innebærer dette for Forsvarsmateriell og for forsvarsindustrien?

Forsvarsindustriell strategi

Forsvarsmateriells rolle i implementeringen av nasjonal forsvarsindustriell strategi

Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar, ble vedtatt av Stortinget i 2021. Strategiens mål er å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, med evne til å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell, systemer og tjenester innenfor prioriterte teknologi- og kompetanseområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og

Forsvarets behov

Forsvarsmateriell skal gjennomføre materiellinvesteringer, sette bestemmelser for materiellforvaltning, være forsvarssektorens øverste rådgiver innenfor materiellinvesteringer, bidra til at materiellinvesteringene og materiellforvaltningen utøves til det beste for forsvarssektoren, og skal følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og nasjonal forsvarsindustriell strategi i henhold til Forsvarsdepartementets føringer. Et godt og tett samarbeid med forsvarets leverandør er grunnleggende for å få dette til. Forsvarsindustrien er en del av de samlede ressurser samfunnet benytter for å sikre en best mulig nasjonal beredskap og reaksjonsevne i krise og krig. En nasjonal forsvarsindustri med kompetanse på kritiske kapabilitets- og teknologiområder er derfor avgjørende for vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet. 

Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar (regjeringen.no)

Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for nasjonal forsvarsindustriell strategi

Forsvarsmateriell bidrar til operasjonalisering av strategien etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet, gjennom dialog med industrien og ved bruk av eksisterende virkemidler og regelverk. Oppdrag i tildelingsbrevene er utgangspunkt for Forsvarsmateriell sitt arbeid med operasjonalisering av meldingen. 

Forsvarsmateriell har fått tre oppdrag som er relatert til Meld. St. 17 (2020–2021):

  • Forsvarsmateriell gis, med utgangspunkt i Meld. St. 17 (2020-21), i oppdrag å utarbeide tiltak som gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter (SMBer) å levere innenfor investeringsanskaffelsene. Tiltakene skal maksimere mulighetsrommet innenfor gjeldende regelverk og øvrige resultatmål for investeringsvirksomheten.
  • Forsvarsmateriell gis i oppdrag å støtte FD i arbeidet med å videreutvikle regimet for industrisamarbeid, og å styrke dialogen med relevant industri, herunder små og mellomstore bedrifter (SMBer), på industrisamarbeid. 
  •  Hurtige og mer smidige anskaffelser. Forsvarsmateriell skal bidra til sektorens arbeid med å videreutvikle anskaffelse- og investeringsmodellen til den store variasjonen av systemer som skal anskaffes. Anskaffelsesstrategier bør derfor i større grad tilpasses behovet for mer smidige prosesser og raskere tilgang til moderne teknologi, materiell og tjenester.

Forsvarsmateriell ser disse oppdragene i sammenheng, og forsøker løse disse langs to akser. Den første er knyttet til informasjon og tilgjengelighet. Forsvarsmateriell har gjennom dialog med industrien forstått behovet for mer brukervennlig og tilrettelagt informasjon knyttet til anskaffelsesprosessen i stort, men også hvordan vi jobber med industrisamarbeid.  
Den andre aksen går på tiltak tilknyttet anskaffelsesprosessene. Forsvarsmateriell må balansere behovet for å ivareta kostnads- og tidseffektive anskaffelser med å gjøre det lettere for særlig SMBer å komme i inngripen med oss og kunne levere til oss. Det er en vanskelig balansegang, men Forsvarsmateriell skal se på eventuelle justeringer innenfor rammene av det eksisterende regelverket.

Forsvarsmateriell sitt arbeid med og bidrag til gode og forutsigbare rammer for norsk forsvarsindustri favner bredere enn de konkrete oppdragene gitt for implementeringen av den forsvarsindustrielle strategien, og det er mye som gjøres i Forsvarsmateriell utover over dette som bidrar til realiseringen av ambisjonen i strategien.

Forsvarsmateriell skal kjenne og forstå markedet vi opererer i, nasjonalt og internasjonalt. Det er etablert mange arenaer for å utvikle samarbeidet med norsk forsvarsindustri. Det er viktig for Forsvarsmateriell og for forsvarsindustrien at vi er til stede i disse arenaene. Eksempler på slike arenaer er messer, utstillinger, seminar, konferanser, møter, industribesøk, regionale arenaer, workshops og kontaktmøter. Forsvarsmateriell deltar i tillegg arenaer for myndighets- og industrikontakt. Dette er arenaer som må utnyttes og vi må alle bidra til å fylle med godt innhold. I tillegg arrangerer Forsvarsmateriell, i samarbeid med industrien og andre aktører, temasamlinger og kurs for å gi mer innsikt og bidra til økt forståelse om forsvarssektoren og anskaffelsesprosessen. Dette har vist seg å være nyttig både for industrien og for Forsvarsmateriell.

Forsvarsmateriell har et utstrakt og meget godt samarbeid med norsk forsvarsindustri, også mange små og mellomstore bedrifter. Forsvarssektoren og forsvarsindustrien lever i en symbiose. Tett og godt samarbeid, åpenhet, informasjonsutveksling, kompetanse, gode rammebetingelser, og forutsigbarhet er grunnleggende for at vi best mulig kan ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov også i fremtiden. Forsvarsmateriell skal fortsette å gjøre dette, og ønsker å videreutvikle og styrke samarbeidet med industrien, akkurat slik Stortingsmeldingen forutsetter.  
 

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til Forsvarsmateriells arbeid med forsvarsindustriell strategi, ta kontakt med oss på epost: [email protected]